ابزارهای شخصی

گویش‌ها
فضاهای نام
عملکردها
از ویکی مطهر

صفحات شامل کلیدواژهٔ "حرکت وضعی"

نمایش نتایج:4 صفحه.

آ

آشنایی با قرآن/جلد شش +وجود نظم و حساب در حرکت وضعی و انتقالی خورشید و ماه و همه کرات آسمانی (صفحه 20-21, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1228&v=6&p=20)  +

ا

اصول فلسفه و روش رئالیسم/جلد چهار +تغییرات کیفی, کمی, وضعی و جوهری اجسام (صفحه 61-62, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=4&p=61)  +

ح

حرکت و زمان در فلسفه اسلامی/جلد دو +توقف حرکات مکانی بر حرکت وضعی از نظر ملاصدرا (صفحه 169-170, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=2&p=169)  +, محوریت حرکت وضعی زمین برای محاسبه زمان عمومی عالم (صفحه 171-173, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=2&p=171)  +
حرکت و زمان در فلسفه اسلامی/جلد یک +تشبیه حرکت در حرکت به مساله حرکت زمین (صفحه 382-383, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=1&p=382)  +, اقامه برهان بر وجود حرکت وضعی و مغایرت آن با حرکت انتقالی (صفحه 404-408, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=1&p=404)  +, کیفیت حرکت وضعی در اجسام دارای امکان (صفحه 406-408, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=1&p=406)  +