ابزارهای شخصی

گویش‌ها
فضاهای نام
عملکردها
از ویکی مطهر

صفحات شامل کلیدواژهٔ "حرکت وضعی مستدیر"

نمایش نتایج:1 صفحه.

ح

حرکت و زمان در فلسفه اسلامی/جلد دو +اثبات حرکت وضعی مستدیره به عنوان اتم و اقدم و اشرف حرکات عرضی در مقولات قابل حرکت (کیف , این و کم) (صفحه 165-174, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=2&p=165)  +, بخشی از اسفار ملاصدرا پیرامون اقدمیت و ادومیت و اتمیت و اشرفیت حرکت وضعی مستدیر نسبت به تمام حرکات عرضی (صفحه 175-178, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=2&p=175)  +