ابزارهای شخصی

گویش‌ها
فضاهای نام
عملکردها
از ویکی مطهر

صفحات شامل کلیدواژهٔ "حرکت کمی"

نمایش نتایج:2 صفحه.

ا

اصول فلسفه و روش رئالیسم/جلد چهار +تغییرات کیفی, کمی, وضعی و جوهری اجسام (صفحه 61-62, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=4&p=61)  +

ح

حرکت و زمان در فلسفه اسلامی/جلد دو +بررسی راه حلهای بقاء موضوع در حرکت کمی و جوهری (صفحه 11-54, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=2&p=11)  +, پاسخ به اشکال عدم وحدت موضوع در حرکت کمیه ( حرکت در مقوله کم ) (صفحه 18-21, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=2&p=18)  +, بخشی از متن عربی اسفار ملاصدرا پیرامون توضیح حرکت کمی و حرکت جوهری و حرکت در صور جسمانی و رابطه نفس و بدن (صفحه 71-77, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=2&p=71)  +, اثبات توقف حرکت کمی بر حرکت اینی توسط ملاصدرا (صفحه 166-169, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=2&p=166)  +