ابزارهای شخصی

گویش‌ها
فضاهای نام
عملکردها
از ویکی مطهر

صفحات شامل کلیدواژهٔ "حرکت کیفی"

نمایش نتایج:2 صفحه.

ا

اصول فلسفه و روش رئالیسم/جلد چهار +تغییرات کیفی, کمی, وضعی و جوهری اجسام (صفحه 61-62, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=4&p=61)  +

ح

حرکت و زمان در فلسفه اسلامی/جلد دو +توقف حرکات کیفی بر حرکات اینی از نظر ملاصدرا (صفحه 169, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=2&p=169)  +