ابزارهای شخصی

گویش‌ها
فضاهای نام
عملکردها
از ویکی مطهر

صفحات شامل کلیدواژهٔ "خلق ( ایجاد )"

نمایش نتایج:25 صفحه.

(۲۵تای قبلی) (۲۵تای بعدی)

آ

آشنایی با قرآن/جلد هفت +توضیحی درباره آیه 2 سوره تغابن پیرامون خلقت و آفرینش انسان (صفحه 129-129, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1228&v=7&p=129)  +, هدف از خلقت و آفرینش آسمان و زمین در آیه 3 از سوره تغابن (صفحه 129-133, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1228&v=7&p=129)  +, هدف از خلقت انسان در آیه 3 از سوره تغابن (صفحه 133-135, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1228&v=7&p=133)  +
آشنایی با قرآن/جلد پنج +آفرینش جهان بر مبنای حق و راه نداشتن عبثیت , بطالت و لعبیت در آن (صفحه 122-129, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1228&v=5&p=122)  +
آشنایی با قرآن/جلد چهار +فلسفه صداق و مهریه برای زنان و تفاوت زن و مرد از حیث خلقت (صفحه 92-93, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1228&v=4&p=92)  +, عظمت خلقت موجودات و حیوانات در قرآن از جهت ارائه توحید و معرفت الهی (صفحه 213, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1228&v=4&p=213)  +, درسهایی از توحید در تفسیر آیه 45 سوره نور پیرامون خلقت موجودات (صفحه 213-226, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1228&v=4&p=213)  +, نمونه هایی از قدرت و حکمت الهی در آفرینش موجودات در قرآن (صفحه 214-226, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1228&v=4&p=214)  +, نقدی بر استناد به آیه 45 سوره نور برای اثبات نظریه تبدل و تسلسل انواع در آفرینش جانداران (صفحه 216, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1228&v=4&p=216)  +

ا

استاد مطهری و روشنفکران +نقدی بر برداشت دکتر شریعتی از خلقت و اراده انسان در کتاب اسلام شناسی (صفحه 47-50, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1292&p=47)  +
اسلام و مقتضیات زمان/جلد یک +بررسی موضوع تفاوت خلقت از نظر استعداد خلق و خو و فلسفه تفاوتها (صفحه 307-314, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1293&v=1&p=307)  +, فلسفه اختلاف انسانها از نظر خلقت و آفرینش در قرآن (صفحه 311-314, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1293&v=1&p=311)  +
اصول فلسفه و روش رئالیسم/جلد پنج +تشریح فرضیه لاپلاس در مورد آفرینش جهان, زمین , حیات و انسان (صفحه 81-82, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=5&p=81)  +, شعری از سعدی در زمینه دلالت آفرینش جهان بر وجود خداوند (صفحه 84, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=5&p=84)  +
اصول فلسفه و روش رئالیسم/جلد یک +بررسی نظرات در زمینه عقاید داروین پیرامون مسائل ماوراءالطبیعه و جهان آفرینش و دیدگاه بخنر و شبلی در مورد وی در این زمینه (صفحه 27-28, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=1&p=27)  +
الهیات شفا/جلد دو +نظر فلاسفه در مورد ابداعی بودن عقول مجرده و مجموع طبیعت (صفحه 121, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1295&v=2&p=121)  +, منشا تکون اشیاء (ماده یا عدم) و تفسیر اصطلاح 'کون من' (صفحه 121-122, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1295&v=2&p=121)  +, شعری از مولوی در مورد وحدت موجودات قبل از آفرینش (گوهر واحد) (صفحه 403, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1295&v=2&p=403)  +
الهیات شفا/جلد یک +بحثی پیرامون نقش اتفاق در پیدایش عالم و عدم آن (صفحه 172-174, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1295&v=1&p=172)  +, معرفی کتاب راز آفرینش انسان اثر کرسی موریسن در مورد تسلط نیروی حیات بر ماده (صفحه 229, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1295&v=1&p=229)  +, دیدگاه فیثاغورث و خرینوس و زنون درباره خلقت عقل و نفس و جرم و جسم بنقل شهرستانی در ملل و نحل (صفحه 356-357, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1295&v=1&p=356)  +, بررسی نظریات وارده در مورد مبدء عددی خلقت و موجودات (صفحه 380-385, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1295&v=1&p=380)  +
انسان کامل +کیفیت آفرینش ملائکه , حیوانات و انسان (صفحه 38-40, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1299&p=38)  +, شعری از مولوی در رابطه با کیفیت آفرینش انسان , فرشته و حیوان و تفاوت حقایق وجودی آنها (صفحه 39, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1299&p=39)  +, دیدگاههای مختلف پیرامون نحوه پیدایش و تکامل روح (صفحه 209-213, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1299&p=209)  +

ب

بیست گفتار +نظر متکلمان در مورد خلقت و تکوین عالم و موافقت آن با موازین عدل (صفحه 37-38, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1300&p=37)  +, دیدگاه متکلمان در مورد تبعیت نظام تشریع از میزان عدل (صفحه 38-41, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1300&p=38)  +, هماهنگی موجودات عالم هستی با خلقت انسان از دیدگاه قرآن و دانشمندان (صفحه 67-75, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1300&p=67)  +, هدف از خلقت مواهب عالم از دیدگاه قرآن و رابطه آن با آفرینش انسان (صفحه 67-73, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1300&p=67)  +, نحوه و هدف از خلقت انسان از دیدگاه قرآن در آیه 61 سوره هود (صفحه 74-75, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1300&p=74)  +, بررسی مساله مساوات عادلانه در اجتماع در رابطه با اختلافات طبیعی انسان از نظر خلقت (صفحه 132-135, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1300&p=132)  +, انطباق روزی و روزی خوار بر اساس نظم حاکم بر جهان خلقت و نمونه هایی در جهان آفرینش و نتیجه عقیدتی آن برای انسان (صفحه 153-157, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1300&p=153)  +, شگفتی فعالیتهای غریزی مورچه برای تحصیل روزی و خلقت آن از دیدگاه امیر المؤمنین (ع) (صفحه 156-157, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1300&p=156)  +, اثبات توحید از طریق سنت جاری حیات و ممات در عالم هستی (صفحه 324-339, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1300&p=324)  +, رابطه حقیقت هستی و حیات با ماده (صفحه 326-330, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1300&p=326)  +, مراحل خلقت انسان در رحم در قرآن و استدلال به آن برای اثبات خالق هستی (صفحه 330-331, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1300&p=330)  +, نقدی بر تفکر داروین پیرامون پیدایش آغازین جهان هستی و اعتقاد وی به تاثیر نفحه الهی در آغاز حرکت هستی (صفحه 335, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1300&p=335)  +, آغاز و کیفیت خلقت آدم از دیدگاه قرآن و هدف از بیان این داستان باستناد آیات 30 - 33 سوره بقره (صفحه 336-339, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1300&p=336)  +, تفکر در کیفیت زندگی و شگفتی خلقت مورچه ها و استدلال به آن بر خداشناسی از نظر علی (ع) در خطبه 227 نهج البلاغه (صفحه 372-375, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1300&p=372)  +

ت

تعلیم و تربیت در اسلام +بررسی انواع تفکر در قرآن ( تفکر در عالم خلقت , تفکر در تاریخ) باستناد آیات 190-191 آل عمران و 176 اعراف (صفحه 380-381, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1305&p=380)  +
توحید +دعوت آیه 17 و 18 سوره غاشیه به خداشناسی ازراه مطالعه در مخلوقات (صفحه 48-49, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1307&p=48)  +, معرفی کتاب راز آفرینش اثر کریسین موریسن پروفسور امریکایی پیرامون دلالت معلول بر علت و راز آفرینش (صفحه 88, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1307&p=88)  +, معرفی کتاب انسان موجود ناشناخته اثر الکسیس کارل پیرامون راز آفرینش (صفحه 88, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1307&p=88)  +, استدلال به خلقت انسان بر وجود خداوند در قرآن (صفحه 163, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1307&p=163)  +, توجه به جنبه اخلاقی داستان خلقت آدم (ع) و عدم لحاظ بعد توحیدی آن در قرآن (صفحه 163, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1307&p=163)  +, تشریح نظریه ذیمقراطیس و سایر دانشمندان پیرامون نحوه پیدایش اشیاء (صفحه 164-165, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1307&p=164)  +, تشریح نظریه حرکت جوهری صدرالمتالهین در باب پیدایش عالم (صفحه 167-168, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1307&p=167)  +, چگونگی پیدایش تدریجی اشیاء در جهان (صفحه 175, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1307&p=175)  +, بحثی پیرامون منافات نظریه خلقت و حدوث زمانی اشیاء با نظریه لاوازیه در مورد اثبات توحید (صفحه 176, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1307&p=176)  +, تشریح و بررسی فرضیه های مربوط به پیدایش انواع (فرضیه ثبات انواع, فرضیه تبدل انواع, ثبات انواع بر اساس قدمت انواع (صفحه 226-230, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1307&p=226)  +, تشریح نظریه لامارک زیست شناس فرانسوی درباره پیدایش انواع به استناد عباراتی از وی (صفحه 232-237, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1307&p=232)  +, تشریح نظریه انطباق با محیط در مورد پیدایش موجودات (صفحه 237, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1307&p=237)  +, پاسخهای استاد مطهری به پرسشهایی در زمینه مساله شرور, اختیار خداوند در آفرینش هستی و هدف از آن (صفحه 295-301, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1307&p=295)  +, بررسی تفکیک ناپذیری خوبیها و بدیها در خلقت انسان به استناد آیه های 30 تا 34 سوره بقره راجع به راز خلقت آدم (صفحه 328-330, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1307&p=328)  +
تکامل اجتماعی انسان به ضمیمه هدف زندگی +بحثی پیرامون رابطه هدف خلقت انسان و انگیزه بعثت انبیاء (صفحه 69-85, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1306&p=69)  +, بحثی درباره هدف خلقت (صفحه 70-71, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1306&p=70)  +, هدف خلقت انسان و بعثت انبیاء از نظر قرآن (صفحه 74-85, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1306&p=74)  +, هدف از خلقت انسان از نظر قرآن در سوره الذاریات آیه 56 (صفحه 74-75, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1306&p=74)  +, استدلال لمی قرآن درباره قیامت و هدف خلقت انسان بر اساس آیه 115 سوره مومنون (صفحه 75-76, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1306&p=75)  +, اثبات هدف خلقت انسان در عبادت از نظر قرآن (صفحه 77-85, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1306&p=77)  +, بررسی و ارزیابی نظریات مختلف درباره هدف آفرینش و بعثت انبیاء (صفحه 79-84, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1306&p=79)  +, استدلال قائلین به تقدم عبادت بر عدالت اجتماعی در هدف خلقت انسان و بعثت انبیاء (صفحه 81, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1306&p=81)  +, استدلال قائلین به استقلال هر یک از عبادت و عدالت اجتماعی در هدف خلقت انسان و بعثت انبیا (صفحه 81-82, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1306&p=81)  +, بررسی عدالت اجتماعی با تزکیه و تهذیب نفس در خلقت انسان و بعثت انبیاء و نظر قرآن در این مورد (صفحه 82-84, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1306&p=82)  +, نقش اعتقاد به حکمت خداوند نسبت به آفرینش عالم در ایمان به ارزشهای معنوی (صفحه 108-110, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1306&p=108)  +, حکمت خداوند در عالم خلقت از نظر قرآن در سوره لقمان آیه 20 (صفحه 109, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1306&p=109)  +

ج

جاذبه و دافعه علی(ع) +بررسی قانون جذب و دفع در نظام آفرینش و معتقدات انسانها در مورد آن (صفحه 17, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1308&p=17)  +
جهان بینی الهی و جهان بینی مادی(شش مقاله) +دیدگاه جهان بینی الهی و جهان بینی مادی درباره خلقت عالم (صفحه 291-292, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1339&p=291)  +

ح

حرکت و زمان در فلسفه اسلامی/جلد یک +دیدگاههای مختلف پیرامون حدوث اشیاء ( پدید آمدن , موجود و معدوم شدن اشیاء ) (صفحه 196, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=1&p=196)  +, نظر برتراندراسل در کتاب جهان بینی علمی در مورد خدا و خلقت عالم (صفحه 197, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=1&p=197)  +, اثبات تجرد علم از طریق تغییر دائمی ذهن و عالم طبیعت (صفحه 428, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=1&p=428)  +
حق و باطل به ضمیمه احیای تفکر اسلامی +آفرینش انسان در آیه 30 سوره بقره (صفحه 16, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1311&p=16)  +

خ

ختم نبوت +نحوه خلقت انسان و علت انحراف و سقوط وی باستناد آیه 28 نساء و آیه 3 سوره دهر (صفحه 19-20, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1314&p=19)  +
خدمات متقابل اسلام و ایران +نقل افسانه خلقت طبق مندرجات اوستای ساسانی از سوی کریستن سن در کتاب ایران در زمان ساسانیان (صفحه 208-209, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1315&p=208)  +, معرفی رساله کون و تکلیف اثر خیام درباره حکمت خلقت و فلسفه عبادت (صفحه 556-557, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1315&p=556)  +

س

سیری در نهج البلاغه +آثار صنع و حکمت الهی در آفرینش مورچه در خطبه 177 از نهج البلاغه (صفحه 36-37, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1321&p=36)  +, جهان بینی توحیدی اسلام در مورد دنیا و آفرینش و رابطه انسان و دنیا و مواهب دنیوی (صفحه 263-274, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1321&p=263)  +

ش

شرح مبسوط منظومه/جلد یک +مسئله خلق مدام ( ایجاد و اعدام ) از دیدگاه عرفا , و رابطه حرف دکارت و گالیله در این زمینه (صفحه 143-145, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=1&p=143)  +, نظر دکارت در مورد دوام آفرینش و نیاز مستمر موجودات به علت و موجد (صفحه 144-145, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=1&p=144)  +
شرح منظومه/جلد دو +تفکر در آفرینش به عنوان راه خداشناسی (داستان حضرت ابراهیم) در قرآن آیات 74ـ79 سوره انعام (صفحه 120-121, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1323&v=2&p=120)  +

ع

عدل الهی +تقسیم مخلوقات جهان به خیرات و شرور از نظر آیین زردشت و دیدگاه جهان بینی اسلامی در این باب (صفحه 70-71, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1326&p=70)  +, مقایسه ای میان بینش فلاسفه ماتریالیست با بینش فلسفه الهی نسبت به جهان و مساله خیر و شر (صفحه 74-80, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1326&p=74)  +, نگاهی به بینش ابوالعلای معری , خیام نیشابوری شاعر و صادق هدایت درباره جهان هستی (صفحه 77, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1326&p=77)  +, دیدگاه مولوی و سعدی و حافظ درباره جهان هستی و انسان (صفحه 78, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1326&p=78)  +, اشعاری از ناصر خسرو پیرامون انسان و شرور در جهان طبیعت (صفحه 82, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1326&p=82)  +, پاسخ اجمالی به اشکال وجود تبعیض در جهان طبیعت و تنافی آن با مساله عدل الهی (صفحه 93-97, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1326&p=93)  +, تحقیقی پیرامون آفرینش و نظام جهان ( نظام ذاتی و نظام قراردادی ) از سوی خداوند (صفحه 97-99, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1326&p=97)  +, کیفیت صدور موجودات از ذات باری تعالی ( بیان اقوال در این زمینه ) (صفحه 103-104, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1326&p=103)  +, توضیحی پیرامون قانون علت و معلول در جهان ( نظام اسباب و مسببات ) (صفحه 103-104, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1326&p=103)  +, انتساب تدبیر خلقت به خدا و فرشتگان در قرآن (صفحه 105, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1326&p=105)  +, اثبات عدم امکان تخلف مرتبه هر وجود از عین ذاتش در پرتو تدبیر خداوند و اصل علت و معلول (صفحه 106-107, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1326&p=106)  +, بررسی مفهوم قانون و سنت الهی , علت قراردادی نبودن قانون آفرینش و عدم منافات آن با نظام علت و معلول (صفحه 114, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1326&p=114)  +, عدم تنافی قوانین آفرینش ( سنت خدا ) معجزه و کارهای خارق العاده در نظام طبیعت (صفحه 114-115, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1326&p=114)  +, رابطه قانون تقوا و توکل با سنتها و قوانین حاکم بر جهان خلقت از دیدگاه قرآن (صفحه 116-117, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1326&p=116)  +, جایگاه شرور و مساله عدم امکان تفکیک شرور از خیرات در نظام هستی (صفحه 139-143, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1326&p=139)  +, توضیح پیرامون اصل همبستگی و انداموارگی اجزاء جهان (صفحه 141-142, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1326&p=141)  +, بررسی راز تفاوتها در موجودات جهان از نظر تفاوت ذاتی ظرفیتها (صفحه 146-149, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1326&p=146)  +, بیان جمله بو علی سینا ( ما جعل الله المشمشه ٹٹٹ ) درباره تفاوت ذاتی استعدادهای موجودات در آفرینش (صفحه 147, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1326&p=147)  +, تفاوت استعدادها و ظرفیت موجودات در آفرینش از نظر قرآن (صفحه 148-149, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1326&p=148)  +, نقش تضاد در آفرینش در تکامل جهان و انسان (صفحه 163-169, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1326&p=163)  +, اشعاری از مولوی درباره پرورش اضداد در درون یکدیگر در نظام طبیعت (صفحه 165-166, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1326&p=165)  +, معنای صفت حکمت صنع و فیض الهی و عدم منافات آنها با وجود شرور در جهان (صفحه 169-172, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1326&p=169)  +, بررسی ماهیت و آثار پدیده های مرگ و حیات در نظام طبیعت (صفحه 185-188, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1326&p=185)  +, نحوه تحلیلی از اندیشه و جهان بینی برخی افراد نسبت به نظام آفرینش و مرگ و حیات (صفحه 187-188, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1326&p=187)  +
عرفان حافظ(تماشاگه راز) +نقش عشق در خلقت جهان در جهان بینی عرفانی (صفحه 100-101, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1327&p=100)  +, حدیث قدسی در مورد خلقت جهان (صفحه 101, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1327&p=101)  +, تبیین نظر عرفا درباره نحوه تجلی واحد و آفرینش عالم (صفحه 118-119, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1327&p=118)  +, اشعاری عرفانی از حافظ پیرامون نحوه تجلی و کیفیت آفرینش عالم و نقش عشق در آن (صفحه 119-122, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1327&p=119)  +, اشعاری عرفانی از جامی پیرامون نحوه تجلی و کیفیت آفرینش عالم و نقش عشق در آن (صفحه 122-123, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1327&p=122)  +
(۲۵تای قبلی) (۲۵تای بعدی)