ابزارهای شخصی

گویش‌ها
فضاهای نام
عملکردها
از ویکی مطهر

صفحات شامل کلیدواژهٔ "دانشمندان اسلامی"

نمایش نتایج:25 صفحه.

(۲۵تای قبلی) (۲۵تای بعدی)

آ

آشنایی با علوم اسلامی/جلد سه +کاربرد اصطلاح فقه در قرآن , حدیث و اصطلاح علماء (صفحه 68-70, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1287&v=3&p=68)  +, اهمیت مسلمین به حفظ طبقات دانشمندان علوم اسلامی (صفحه 74-75, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1287&v=3&p=74)  +
آشنایی با علوم اسلامی/جلد یک +دیدگاه برخی از منکرین ارزش منطق از شخصیتهای جهان اسلام و جهان اروپا (صفحه 103-104, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1287&v=1&p=103)  +, انواع روشهای فکری اسلامی و تفاوت آنها (صفحه 175-180, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1287&v=1&p=175)  +, آشنایی اجمالی با روشهای مشهور فکری دانشمندان اسلامی و بعضی از آثار مربوط به این روشها (صفحه 176-180, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1287&v=1&p=176)  +
آشنایی با قرآن/جلد دو +معنای جهل بسیط و جهل مرکب و بیان نظر برخی از دانشمندان پیرامون خطر جهل مرکب (صفحه 157-159, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1228&v=2&p=157)  +, نظریه متکلمین پیرامون دلالت عقلی معجزه بر صدق نبوت , و نقد آن توسط جمعی از دانشمندان (صفحه 219-221, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1228&v=2&p=219)  +, معنای حدیث معروف پیامبر اسلام علماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل در مورد رسالت و مقام علمای اسلام (صفحه 238-239, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1228&v=2&p=238)  +
آشنایی با قرآن/جلد هفت +فداکاری علمی علماء در حوزه های علمیه (صفحه 13-15, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1228&v=7&p=13)  +
آشنایی با قرآن/جلد یک +سندیت عقل از نظر اسلام و علمای اسلامی (صفحه 47-48, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1228&v=1&p=47)  +

ا

استاد مطهری و روشنفکران +نقدی بر سخن دکتر شریعتی در مورد عدم شناخت اسلام توسط دانشمندان اسلامی و اکتفا به علم از ناحیه آن (صفحه 38-39, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1292&p=38)  +, نقدی بر تحقیر علمای اسلامی از سوی دکتر شریعتی در کتاب اسلام شناسی (صفحه 42-43, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1292&p=42)  +, آشنایی با نویسندگان و دانشمندان مسلمان طرفدار فلسفه حسی و مخالف با فلسفه و علوم عقلی (صفحه 71-73, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1292&p=71)  +
اسلام و مقتضیات زمان/جلد دو +تبیین کیفیت جعل قوانین اسلامی از نظر علمای اسلام (صفحه 16-26, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1293&v=2&p=16)  +
اسلام و مقتضیات زمان/جلد یک +آشنایی اجمالی با زندگی فرهنگی دانشمند اسلامی ابن الهیثم (صفحه 42-43, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1293&v=1&p=42)  +, اسارت علم در دست استکبار و سوء استفاده مستکبرین از علم و علما در قرن اتم (صفحه 48-52, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1293&v=1&p=48)  +
اصول فلسفه و روش رئالیسم/جلد دو +بررسی نظرات دانشمندان در مورد تعیین حدود علم (صفحه 19-23, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=2&p=19)  +, بررسی نظرات دانشمندان در مورد نحوه و ملاک پیدایش علم حضوری و شهودی برای نفس (صفحه 38, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=2&p=38)  +, نقدی بر دیدگاه بعضی از دانشمندان اروپایی و ایران پیرامون وحدت براهین دکارت و ابوعلی سینا بر تجرد نفس (صفحه 44-45, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=2&p=44)  +, نقدی بر دیدگاه بعضی از دانشمندان اروپایی و ایرانی پیرامون وحدت براهین دکارت و ابوعلی سینا بر تجرد نفس (صفحه 44-45, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=2&p=44)  +, نقد و بررسی نظرات دانشمندان در مورد ریشه های نخستین ادراکات و علمهای حصولی (صفحه 50, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=2&p=50)  +, بررسی نظرات دانشمندان پیرامون ماهیت و اجزاء قضیه موجبه و سالبه (صفحه 51, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=2&p=51)  +, نقد و بررسی نظرات دانشمندان پیرامون منشا پیدایش تصورات جوهر و عرض در ذهن (صفحه 61, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=2&p=61)  +, نقد و بررسی نظریه دانشمندان پیرامون راه حصول تصور علیت و معلولیت در ذهن (صفحه 64, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=2&p=64)  +, نقدی بر نظریه دانشمندان عقلیون وحسیون در مورد پیدایش مفاهیمی از قبیل وجود و عدم وحدت و کثرت (صفحه 69, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=2&p=69)  +, نقد نظرات دانشمندان اروپا در مورد انکار تصورات کلی ذهن (صفحه 74, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=2&p=74)  +, نقد نظریه حسیون در مورد اختلاف ماهوی و ذاتی اشیاء (صفحه 80, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=2&p=80)  +, نقدی بر نظرات دانشمندان حسیون در مورد انکار تعاریف اشیاء (صفحه 88, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=2&p=88)  +, نقد و بررسی اختلاف نظر منطق تجزی و منطق تعقلی به طرز عمل ذهن در تفکرات و احکام تصدیقیه (صفحه 96, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=2&p=96)  +, نقد و بررسی نظریه دانشمندان پیرامون عوامل پیدایش احکام و اصول کلی تعقلی توسط ذهن (صفحه 108, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=2&p=108)  +, نقد و بررسی نظریه دانشمندان پیرامون عوامل پیدایش معلومات اولیه و مبادی عقلیه در ذهن (صفحه 144-150, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=2&p=144)  +, نقد و بررسی نظریه دانشمندان پیرامون آگاهی حیوان از افعال , حرکات غریزی و نتایج افعال خویش (صفحه 186-190, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=2&p=186)  +
اصول فلسفه و روش رئالیسم/جلد سه +علت پیدایش علم روش شناسی و یامتدلوژی توسط دانشمندان در علوم (صفحه 12-13, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=3&p=12)  +, نقد و بررسی روش نظریه دانشمندان در تحقیقات علمی و شناخت واقعیت و هستی اشیاء (صفحه 29-30, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=3&p=29)  +, نقدی بر نظریه علمی فیزیک در مورد نفی جبر علی و معلولی (صفحه 88, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=3&p=88)  +, نظرات گروهی از متکلمین و عرفا دانشمندان در توجیه ضرورت و لا ضرورت نظام موجودات (صفحه 96-97, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=3&p=96)  +, نقدی بر استدلال برخی دانشمندان به برهان تسلسل در نفی کلی اختیاریت در امور نفسانی (صفحه 164-165, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=3&p=164)  +, سیری در افکار دانشمندان درباره قانون علت و معلول به نقل از کتاب آفرینش یا جهان شگفت تالیف جینز (صفحه 218-225, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=3&p=218)  +, نقد و بررسی نظریه دانشمندان پیرامون ماده اولی یا ماده المواد عالم (صفحه 242, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=3&p=242)  +
اصول فلسفه و روش رئالیسم/جلد چهار +نقد و بررسی نظریه دانشمندان پیرامون حقیقت جسم و ارتباط آن با بحث وحدت و اتصال امکان و فعلیت (صفحه 36-43, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=4&p=36)  +, نقد و بررسی نظریات دانشمندان درباره وحدت و اختلاف ماهوی جوهرها با یکدیگر (صفحه 122-133, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=4&p=122)  +, بررسی نظرات دانشمندان درباره فلسفه دکارت (صفحه 127, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=4&p=127)  +
اصول فلسفه و روش رئالیسم/جلد یک +دیدگاه فلاماریون در کتاب خدا در طبیعت پیرامون نظر حکمای الهی و علمای علم شیمی در زمینه وجود خدا (صفحه 31-32, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=1&p=31)  +, انحراف برخی از دانشمندان اروپا در مسئله جداسازی اعتباریات از حقایق (صفحه 38-39, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=1&p=38)  +, تاریخچه پیدایش عقیده انکار فلسفه نظری و تعقلی و مسائل مربوط به فلسفه اولی از سوی دانشمندان (صفحه 41, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=1&p=41)  +, نگاهی به برخی از خطاهای حواس و دیدگاه دانشمندان در این زمینه (صفحه 69-70, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=1&p=69)  +, دیدگاه دانشمندان و رئالیستها در مورد پیدایش ادراکات حسی و فعالیتهای عصبی (صفحه 95-96, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=1&p=95)  +, شرح استدلال دانشمندان روحی بر تجرد روح و امور روحی (صفحه 98, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=1&p=98)  +, بررسی نظرات و فرضیه های دانشمندان در زمینه چگونگی قدرت ذهن برای حفظ و نگاهداری مدرکات و صورتهای ادراکی (صفحه 106-117, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=1&p=106)  +, دیدگاه دانشمندان و صدرالمتالهین در مورد وجود زمان و حرکت در امور مادی (صفحه 120, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=1&p=120)  +, نظر دانشمندان در مورد امکان اجتماع حقیقت و خطا (صفحه 142-143, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=1&p=142)  +, تحول و تکامل حقیقت و علوم از نظر دانشمندان و فلاسفه (صفحه 146-150, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=1&p=146)  +, تشریح تکامل علوم تجربی و عدم ارتباط تکامل آن با تکامل حقیقت در اصطلاح فلسفه (صفحه 148-149, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=1&p=148)  +, حقیقت نسبی و مطلق از دیدگاه دانشمندان و فلاسفه (صفحه 156-157, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=1&p=156)  +
الغدیر و وحدت اسلامی(شش مقاله) +بررسی معنای وحدت اسلامی از دیدگاه دانشمندان مسلمان (صفحه 4-6, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1324&p=4)  +, نقش کتاب الغدیر ( اثر علامه امینی ) در معرفی شیعه و وحدت امت اسلامی از دیدگاه دانشمندان اسلامی (صفحه 11-13, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1324&p=11)  +
امدادهای غیبی در زندگی بشر +بررسی ارتباط فطرت با دین از دیدگاه دانشمندان غربی (صفحه 29-34, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1297&p=29)  +, نقش الهامهای الهی در اکتشافات بزرگ بشر از دیدگاه دانشمندان اسلامی و غربی (صفحه 77-81, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1297&p=77)  +, شعری از مولوی پیرامون نقش الهامات در کشفیات دانشمندان (صفحه 78-79, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1297&p=78)  +, نظر خواجه نصیرالدین طوسی در زمینه نقش الهامات در کشف صنایع توسط دانشمندان (صفحه 78, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1297&p=78)  +, تاثیر رشد اسلامی مردم در تجلیل از دانشمندان اسلامی و شناخت جایگاه و ارزش آنها در جامعه (صفحه 139-140, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1297&p=139)  +, رابطه رشد اجتماعی و فرهنگی در بهره گیری از مغزهای متفکر شیعه (صفحه 150-151, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1297&p=150)  +
انسان کامل +نگاهی به دیدگاه متضاد دانشمندان در مورد حقیقت و ماهیت انسان (صفحه 68-69, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1299&p=68)  +, شعری از سعدی پیرامون تفاوت عالم و عابد (صفحه 134, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1299&p=134)  +, دیدگاه علمای اسلام درباره حقیقت ایمان (صفحه 157-159, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1299&p=157)  +, ضرورت هماهنگی عاطفه با عقل و ایمان از دیدگاه قرآن و علمای اخلاق (صفحه 280-284, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1299&p=280)  +

ب

بیست گفتار +وظایف علما و دانشمندان نسبت به برقراری عدالت اجتماعی از دیدگاه علی (ع) (صفحه 19-20, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1300&p=19)  +, حسن و قبح عقلی از دیدگاه علمای اسلام و اثر عملی و اجتماعی این بحث (صفحه 40-43, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1300&p=40)  +, ادله شرعیه از دیدگاه علمای عدلیه (صفحه 44, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1300&p=44)  +, زیان جمود فکری زاهدان متعصب و عالمان لاابالی و بی تقوا در حدیث نبوی ( قصم ظهری ٹٹٹ ) (صفحه 50, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1300&p=50)  +, اختلاف علمای عدلیه و منکرین عدل الهی نسبت به عدالت خداوند در باب احکام و قوانین شرع (صفحه 63, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1300&p=63)  +, هماهنگی موجودات عالم هستی با خلقت انسان از دیدگاه قرآن و دانشمندان (صفحه 67-75, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1300&p=67)  +, بررسی آثار و فوائد ایمان از نظر آیات و روایات و دانشمندان (صفحه 218-233, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1300&p=218)  +, کیفیت زندگی مورچگان از نظر دانشمندان حیوان شناس (صفحه 372-375, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1300&p=372)  +

ت

تعلیم و تربیت در اسلام +تفاوت بین عاقل و عالم از نظر آیات و روایات (صفحه 38-39, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1305&p=38)  +, ویژگیهای علم عالم واقعی در تعلیم و تربیت اسلامی با استفاده از آیه 69 سوره عنکبوت و احادیث (صفحه 51-54, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1305&p=51)  +, بررسی تربیت از دیدگاه علمای قدیم (صفحه 77-80, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1305&p=77)  +, ملکه عدالت و تعریف آن از دیدگاه علمای قدیم (صفحه 77-78, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1305&p=77)  +, ضرورت تعلیم و تربیت انسان در دوران کودکی و بیان دیدگاه دانشمندان در این زمینه (صفحه 78, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1305&p=78)  +, رابطه آزادی اخلاقی با تعلیم و تربیت از دیدگاه دانشمندان غربی و نقدی بر آن (صفحه 82-83, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1305&p=82)  +, نقد بررسی معیار اخلاقی در افعال انسان از نظر دانشمندان و کانت (صفحه 89-91, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1305&p=89)  +, نقد و بررسی نظریه قدما در باب حسن و قبح ذاتی افعال بعنوان معیار افعال و کارهای اخلاقی (صفحه 98-99, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1305&p=98)  +, معرفی انسان بعنوان معیار واقعیتها و حقیقتها از دیدگاه دانشمندان یونانی (صفحه 140, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1305&p=140)  +, عدم نسبیت اخلاق بر اساس نظریات وجدان اخلاقی کانت و هوشیاری راسل و نظریه قدما در مورد عدالت بین قوه های انسانی (صفحه 147-148, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1305&p=147)  +, آشنایی با تعدادی از علمای تارک ازدواج ( میرزای جلوه, جهانگیرخان قشقایی , آخوند کاشی و شیخ محمد حسن طالقانی ) (صفحه 249, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1305&p=249)  +, سخن ( بیکن ) در تقسیم علماء به سه قسم و تشبیه آنها به مورچه و کرم ابریشم و زنبور عسل (صفحه 282, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1305&p=282)  +, سیره علماء در تبعیت از گذشتگان و پرهیز از اعلام نوآوریها (صفحه 285-286, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1305&p=285)  +, بررسی تاریخچه تعقل از دیدگاه علمای اسلام و برخورد مسلمانان با عقل در طول تاریخ (صفحه 290-317, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1305&p=290)  +, اختلاف نظر فقهاء شیعه و سنی در ادله فقهیه ( قیاس و عقل ) (صفحه 316, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1305&p=316)  +, بررسی غریزه و حس پرستش و نیایش در انسان از دیدگاه محققان و روانشناسان (صفحه 324-327, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1305&p=324)  +, ارزش و آثار تربیتی کار از دیدگاه اسلام و دانشمندان (صفحه 410-430, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1305&p=410)  +, اهمیت کار از دیدگاه دانشمندان (صفحه 429-430, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1305&p=429)  +
توحید +شواهدی بر اهمیت و جامعیت قرآن و شیفتگی دانشمندان به آن (صفحه 51-53, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1307&p=51)  +, تشریح نظریه ذیمقراطیس و سایر دانشمندان پیرامون نحوه پیدایش اشیاء (صفحه 164-165, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1307&p=164)  +, اعتقاد قدما به صورت جسمیه و صورت نوعیه برای اشیاء و انعدام صورت نوعیه و بقای صورت جسمیه آنها (صفحه 179-180, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1307&p=179)  +, بررسی جنبه اختلاف نظر لاوازیه با قدما در مورد عدم انعدام ماده (صفحه 180, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1307&p=180)  +, نقدی بر دانشمندان مصری بخاطر رد براهین فلسفی خداشناسی و بررسی نقش براهین فلسفی در تکمیل راه نظم و خلقت موجودات (صفحه 204-207, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1307&p=204)  +
تکامل اجتماعی انسان به ضمیمه هدف زندگی +پیش بینی برخی از دانشمندان درباره فاجعه و خطرات پیشرفت صنعتی برای بشر (صفحه 18, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1306&p=18)  +, بررسی نظریه بدبینی و یاس برخی از دانشمندان و روشنفکران غربی نسبت به سرشت و آینده بشر و راه اصلاح آن (صفحه 38-40, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1306&p=38)  +, بررسی نظریات مختلف درباره ریشه اخلاق اجتماعی و فردی (صفحه 90-97, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1306&p=90)  +, نقش قرآن در توجه علمای اسلامی به اجتهاد و استنباط احکام شرعی (صفحه 170-171, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1306&p=170)  +, ویژگیها و اوصاف علمای ربانی از نظر امام علی (ع) در خطبه 85 نهج البلاغه (صفحه 178, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1306&p=178)  +

ج

جاذبه و دافعه علی(ع) +علما و سرمایه داران از دیدگاه امام علی (ع) در حکمت 149 نهج البلاغه (صفحه 39-40, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1308&p=39)  +
جهاد +ضرورت دفاع از توحید به عنوان حق انسانی و عمومی و نظرات اسلام و علمای اسلام در این زمینه (صفحه 45-54, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1309&p=45)  +

ح

حرکت و زمان در فلسفه اسلامی/جلد دو +بررسی نظر طبیعیون و ملاصدرا در مورد تعدد زمان به تعدد حرکات و برداشت علامه طباطبایی از کلمات صدرا در این مورد (صفحه 182-211, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=2&p=182)  +
حق و باطل به ضمیمه احیای تفکر اسلامی +نقدی بر مسلمانان بخاطر عدم تجلیل از دانشمندان و مردان بزرگ در زمان حیاتشان (صفحه 85-88, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1311&p=85)  +
حماسه حسینی/جلد دو +ارزش امر به معروف و نهی از منکر از نظر علمای اسلام (صفحه 124-130, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=2&p=124)  +, تحلیلی پیرامون تاثیر گذشت زمان در بازشناسی وقایع تاریخی و شخصیتهای بزرگ از دیدگاه دانشمندان و احادیث (صفحه 230-240, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=2&p=230)  +
حماسه حسینی/جلد سه +بررسی ویژگیها و خصوصیات مردان بزرگ تاریخ در مقایسه با ویژگیهای انبیاء و اولیاء الهی (صفحه 66-70, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=66)  +, وظیفه علماء در قبال تحریف (صفحه 276-277, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=276)  +, خطرات تحریف و وظایف علما و عوام در جلوگیری از وقوع تحریف در حادثه کربلا (صفحه 289-295, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=289)  +
(۲۵تای قبلی) (۲۵تای بعدی)