ابزارهای شخصی

گویش‌ها
فضاهای نام
عملکردها
از ویکی مطهر

(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)

صفحات شامل کلیدواژهٔ "ذاتی"

نمایش نتایج:3 صفحه.

ح

حرکت و زمان در فلسفه اسلامی/جلد یک +معانی و کاربرد اصطلاح ( ذاتی ) در فلسفه (صفحه 98-99, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=1&p=98)  +

ش

شرح مبسوط منظومه/جلد چهار +بررسی نظریه بوعلی در مورد چگونگی دلالت کلی مشکک بر ذات و ذاتی و دیدگاه او پیرامون تقدم و تاخر (صفحه 219-222, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=4&p=219)  +, بحثی در زمینه ذاتی و عرضی و ارتباط آن با بحث ماهیات (صفحه 297-305, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=4&p=297)  +
شرح منظومه/جلد یک +توضیح اصطلاح منطقیین در مورد ذاتی و عرضی و ذاتی باب ایساغوجی و ذاتی باب برهان (صفحه 206-207, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1323&v=1&p=206)  +, بررسی امکان تعلق جعل بسیط و تالیفی به ذاتیات و عرض ذاتی و مفارق (صفحه 207-208, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1323&v=1&p=207)  +, بیان مراد از ضرورت ذات و ذاتیات برای ماهیات مفروضه و عدم منافات آن با احتیاج به علت و جعل و امکان ذاتی (صفحه 208-211, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1323&v=1&p=208)  +, منشا عدم تعلق جعل به لوازم ذاتی اشیا و تعلق آن به اعراض مفارق (صفحه 212-213, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1323&v=1&p=212)  +