ابزارهای شخصی

گویش‌ها
فضاهای نام
عملکردها
از ویکی مطهر

صفحات شامل کلیدواژهٔ "ذهن"

نمایش نتایج:18 صفحه.

آ

آشنایی با قرآن/جلد یک +فلسفه پیدایش منطق ارسطویی یا منطق صوری و نقش آن در اصلاح خطاهای ذهن و اشتباهات برخی در مورد وظیفه منطق ارسطویی (صفحه 53-54, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1228&v=1&p=53)  +, منشاءهای خطای ذهنی در استدلال از دیدگاه قرآن (صفحه 55-58, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1228&v=1&p=55)  +

ا

اصول فلسفه و روش رئالیسم/جلد دو +راه حصول علم و ادراکات در ذهن (صفحه 31-32, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=2&p=31)  +, تعریف و کاربرد دستگاه ادراکی برای ذهن (صفحه 47, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=2&p=47)  +, قدرت ذهن نسبت به مقایسه ( سنجش ) اعمال از لحاظ ترتیب (صفحه 49, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=2&p=49)  +, فعالیت ذهن در رابطه با حکم در قضیه موجبه (صفحه 57, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=2&p=57)  +, مراحل حصول علم و ادراکات در ذهن (صفحه 59, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=2&p=59)  +, معنی جوهر و عرض و منشا پیدایش تصور آن در ذهن (صفحه 60, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=2&p=60)  +, نقد و بررسی نظرات دانشمندان پیرامون منشا پیدایش تصورات جوهر و عرض در ذهن (صفحه 61, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=2&p=61)  +, نقد و بررسی نظریه دانشمندان پیرامون راه حصول تصور علیت و معلولیت در ذهن (صفحه 64, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=2&p=64)  +, اهمیت کار ذهن از جهت تجزیه و ترکیب معلومات ذهنی و پیدایش تکثر و تصورات ذهنی از آن (صفحه 71, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=2&p=71)  +, تقریر اشکال مسبوقیت علم حصولی به علم حضوری در ذهن به تصورات مرکبه و نقد آن (صفحه 72, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=2&p=72)  +, نقد نظرات دانشمندان اروپا در مورد انکار تصورات کلی ذهن (صفحه 74, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=2&p=74)  +, نحوه تجزیه و ترکیب حسی و خیالی توسط ذهن (صفحه 93, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=2&p=93)  +, نحوه تجزیه و ترکیب عقلی توسط ذهن و تقسیم آن به تصوری و تصدیقی (صفحه 94, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=2&p=94)  +, دیدگاه حکما در مورد فعالیت ذهن و تسمیه هر یک به اسماء مخصوصه (صفحه 95, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=2&p=95)  +, بررسی قدرت ذهن نسبت به تحلیل ( تجزیه ) و ترکیب معانی و مفهومات ذهنی (صفحه 96, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=2&p=96)  +, نقد و بررسی اختلاف نظر منطق تجزی و منطق تعقلی به طرز عمل ذهن در تفکرات و احکام تصدیقیه (صفحه 96, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=2&p=96)  +, نقد و بررسی نظریه دانشمندان پیرامون عوامل پیدایش معلومات اولیه و مبادی عقلیه در ذهن (صفحه 144-150, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=2&p=144)  +, کیفیت ابداع مفاهیم اعتباریه توسط ذهن (صفحه 160-161, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=2&p=160)  +
اصول فلسفه و روش رئالیسم/جلد سه +منشا تصدیقها و اذعانهای ضروری ذهن (صفحه 29-30, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=3&p=29)  +, بررسی مغایرت و مشابهت مفاهیم در تصورات ذهنی (صفحه 33-34, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=3&p=33)  +, مقصود ازماهیت در مبحث اصالت ماهیت و نسبت آن با وجود بحسب اعتبار ذهن (صفحه 40-43, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=3&p=40)  +, اثبات قدرت و توانائی ذهن برای ساخت مفاهیم و معانی متعدده از یک واقعیت واحده (صفحه 42-45, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=3&p=42)  +, تحلیل و تعریف خط در ذهن (صفحه 42-43, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=3&p=42)  +, نقش شناخت ذهن و کیفیت مفهوم سازی آن در مطالعه فلسفی پیرامون واقعیت عینی (صفحه 65-66, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=3&p=65)  +, نقدی بر روانشناسی جدید در مورد عدم اختصاص بخشی از آن به مسئله شناخت ذهن (صفحه 66, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=3&p=66)  +, ضرورت شناخت طرز اندیشه سازی ذهن و نقش آن در فلسفه (صفحه 124, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=3&p=124)  +, منشا پیدایش تصور علیت و معلولیت برای ذهن (صفحه 187-188, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=3&p=187)  +
اصول فلسفه و روش رئالیسم/جلد پنج +نحوه تصور خدا توسط ذهن و پاسخ به اشکالاتی در این زمینه (صفحه 138-145, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=5&p=138)  +, پاسخ به اشکال عدم امکان تصور خداوند توسط ذهن به عنوان ذات مطلق و لایتناهی (صفحه 143-145, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=5&p=143)  +
اصول فلسفه و روش رئالیسم/جلد یک +بررسی نظرات و فرضیه های دانشمندان در زمینه چگونگی قدرت ذهن برای حفظ و نگاهداری مدرکات و صورتهای ادراکی (صفحه 106-117, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=1&p=106)  +, دیدگاه دکارت در مورد چگونگی حفظ ادراکات در ذهن (صفحه 108-109, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=1&p=108)  +
الهیات شفا/جلد دو +اهمیت شناخت ذهن و فعالیتهای ذهنی در ارائه مبانی صحیح فلسفی و فهم اصولی تفکرات فلسفی (صفحه 204-206, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1295&v=2&p=204)  +, جایگاه ذهن شناسی در تفکر فلسفی کانت (صفحه 204, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1295&v=2&p=204)  +, بررسی اعتبارات ماهیت (لابشرط , بشرط لا و بشرط شی) و رابطه آنها با عمل ذهن و روانشناسی (صفحه 206-207, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1295&v=2&p=206)  +

ج

جهان بینی الهی و جهان بینی مادی(شش مقاله) +دیدگاه ماتریالیستها و الهیون درباره تقدم و تاخر ماده و عین بر شعور و ذهن (صفحه 286-287, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1339&p=286)  +

ح

حرکت و زمان در فلسفه اسلامی/جلد دو +مسئله درک نامتناهی توسط ذهن از طریق عقل و خیال (پاورقی) (صفحه 302, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=2&p=302)  +

س

سیری در نهج البلاغه +سخنی از امام علی علیه السلام در مورد رابطه توانایی ذهنی و قدرت سخنوری (صفحه 20-21, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1321&p=20)  +

ش

شرح مبسوط منظومه/جلد دو +تعریف معقولات اولیه و کیفیت تحقق آن در ذهن (صفحه 60-62, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=2&p=60)  +, جایگاه قانون علیت در اعدام و کیفیت اعتبارش بوسیله ذهن از دیدگاه حاجی سبزواری (صفحه 232-240, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=2&p=232)  +, نقش ذهن در اعتبارات و تصور عدم (صفحه 345-357, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=2&p=345)  +
شرح مبسوط منظومه/جلد سه +نقش ذهن در تبدیل معنای حرفی به معنای اسمی (صفحه 345-347, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=3&p=345)  +, توضیح تعبیر حکماء درباره ظرفیت ذهن برای عروض معقولات ثانیه وظرفیت خارج برای اتصاف (صفحه 356-357, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=3&p=356)  +, تحلیلی پیرامون تصدیقات و چگونگی پیدایش آنها در ذهن (صفحه 359-370, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=3&p=359)  +, کیفیت پیدایش فرضیه برای ذهن (صفحه 362-364, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=3&p=362)  +, بررسی قدرت استنباطی و حرکت عمقی ذهن برای معرفت اشیا (صفحه 378-382, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=3&p=378)  +, قدرت ذهن بر ادراک معقولات و مسائل فلسفه ماوراء الطبیعه (صفحه 384, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=3&p=384)  +
شرح مبسوط منظومه/جلد چهار +بحثی پیرامون انواع و کیفیت سوالات ذهن درباره اشیاء (پاورقی) (صفحه 272-274, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=4&p=272)  +, بحثی در مورد عینیت عالم ذهن و جهان عینی در فلسفه هگل (صفحه 29-281, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=4&p=29)  +, بحثی پیرامون چگونگی شناسایی ذات و ماهیت اشیاء توسط ذهن, ملاک چیستی اشیاء و چگونگی شناخت آن ملاک (پاورقی) (صفحه 300-301, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=4&p=300)  +, بحثی پیرامون اقسام ماهیت و چگونگی لحاظ ماهیت در ذهن (صفحه 331-342, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=4&p=331)  +, بحثی در مورد چگونگی اعتبار ذهنی در تقسیم ماهیت به انواع گوناگون آن (صفحه 336-337, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=4&p=336)  +, بحثی پیرامون تقسیم ماهیت و کیفیت وجود آن در ذهن(پاورقی) (صفحه 372-373, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=4&p=372)  +
شرح مبسوط منظومه/جلد یک +معنای عروض وجود بر ماهیت و انتزاع یکی از دیگری توسط ذهن (صفحه 78-79, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=1&p=78)  +, بررسی نقش نفس و ذهن در پیدایش ادراکات (صفحه 340-350, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=1&p=340)  +, وجه شباهت و افتراق نظریه فلاسفه اسلامی , کانت و هگل در باب شناخت و سهم ذهن در شناخت ( پاورقی ) (صفحه 371-373, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=1&p=371)  +
شرح منظومه/جلد یک +توانایی ذهن بشر در انتزاع مفاهیم (صفحه 36, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1323&v=1&p=36)  +, توانایی ذهن در ایجاد کثرت در معقولات و ساخت عناوین متعدد برای واقعیت واحد (صفحه 74, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1323&v=1&p=74)  +, راه حلهای فلاسفه در مورد اعتبار عدم بعنوان صفت خارجی اشیا از طرف ذهن (صفحه 163-169, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1323&v=1&p=163)  +, بررسی تصور ذهن از رابطه علت و معلول (صفحه 213-214, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1323&v=1&p=213)  +, جایگاه ذهن در اتصاف وجود به مواد ثلاث (وجوب , امکان و امتناع) (صفحه 231, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1323&v=1&p=231)  +, تشریح تقسیم معانی و مفاهیم عارض بر ذهن از سوی فلاسفه به مفاهیم واقعیه و انتزاعیه و اعتباریه (صفحه 235-238, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1323&v=1&p=235)  +, شرح شعر حاجی سبزواری در منطومه در مورد عروض امکان بر ممکن در ظرف ذهن و برهان امتناع عروض خارجی امکان (صفحه 247-248, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1323&v=1&p=247)  +

ف

فلسفه تاریخ/جلد یک +بیان تفاوتهای آینه و ذهن (صفحه 106, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1330&v=1&p=106)  +

م

مسأله شناخت +شباهتها و تفاوتهای ذهن با آینه در ارتباط با بحث شناخت تعقلی و حسی (صفحه 131-141, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1336&p=131)  +
مقدمه ای بر جهان بینی اسلامی/جلد پنج +دیدگاه سقراط در مورد ذهن بشر و زایندگی فطری او (صفحه 128, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1298&v=5&p=128)  +

ن

نقدی بر مارکسیسم +مبدا پیدایش مفاهیم ضرورت و وجود و مفاهیم کلیه در ذهن (متن و پاورقی) (صفحه 40-41, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1342&p=40)  +, نظر مارکسیستها در مورد سیر صعودی و نزولی ذهن (کلی به جزئی و جزئی به کلی) (صفحه 42, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1342&p=42)  +, نقدی بر هگل در مورد نظریات او در باب ذهن و وجود مطلق (صفحه 332, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1342&p=332)  +