ابزارهای شخصی

گویش‌ها
فضاهای نام
عملکردها
از ویکی مطهر

صفحات شامل کلیدواژهٔ "زمان"

نمایش نتایج:21 صفحه.

ا

اسلام و مقتضیات زمان/جلد یک +انواع تغییرات در زمان و زندگی بشر ( تغییرات صحیح و تغییرات غلط ) (صفحه 41-52, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1293&v=1&p=41)  +, مناظره ابوعلی سینا و شاگردش بهمنیار پیرامون تغیر زمان (صفحه 208-209, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1293&v=1&p=208)  +
اصول فلسفه و روش رئالیسم/جلد سه +معنی زمان و زمانیات و مقومیت آن برای وجود (صفحه 106-109, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=3&p=106)  +
اصول فلسفه و روش رئالیسم/جلد چهار +پاسخ به شبهه منکرین نسبت میان زمان آینده با گذشته (صفحه 30-34, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=4&p=30)  +, تحلیلی پیرامون عناصر حرکت و امتداد آن با مکان و زمان (صفحه 53-58, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=4&p=53)  +, نقدی بر نظریه طرفداران ماتریالیسم دیالکتیک درباره نقش زمان در تغییر و نفی واقعیت خارجی (صفحه 105, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=4&p=105)  +, وحدت زمان , حرکت ومسافت از نظر ملا صدرا (صفحه 191, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=4&p=191)  +, پاسخ به شبهه عدم عینیت زمان با حرکت (صفحه 191-192, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=4&p=191)  +, بررسی تقدم , تاخر و معیت در علت و معلول , اعداد, اجزای ماهیت و زمان (صفحه 262-265, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=4&p=262)  +
اصول فلسفه و روش رئالیسم/جلد یک +دلیل بر عدم دخالت و نقش زمان در ادراکات (صفحه 120, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=1&p=120)  +, دیدگاه دانشمندان و صدرالمتالهین در مورد وجود زمان و حرکت در امور مادی (صفحه 120, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=1&p=120)  +, دیدگاه کانت فیلسوف آلمانی در مورد زمان (صفحه 169, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=1&p=169)  +
الهیات شفا/جلد دو +لزوم معیت علت و معلول و عدم امکان تخلل زمان بین آنها (صفحه 17, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1295&v=2&p=17)  +

ب

بیست گفتار +علت بدبینی مردم نسبت به روزگار و جایگاه آن در ادبیات (صفحه 99-101, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1300&p=99)  +

ت

تعلیم و تربیت در اسلام +نقد و بررسی نظریه هگل پیرامون نقش روح زمان در تکامل جامعه در باب فعل اخلاقی (صفحه 141-144, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1305&p=141)  +, نقدی بر جامعه غرب بخاطر اعتقاد به روح القدس , و الهامات روح زمان و سایر افکار انحرافی (صفحه 142-144, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1305&p=142)  +
توحید +بحثی در زمینه وجود زمان و دیدگاه فلاسفه پیرامون آن (صفحه 17-18, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1307&p=17)  +, توضیحی پیرامون مفهوم علیت , محال , ضرورت , دور و زمان و عقلی بودن ادراک آنها (صفحه 22-24, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1307&p=22)  +, بحثی پیرامون محدودیت و یا عدم محدودیت زمان و مکان و عدم تاثیر آنها در مساله توحید و اثبات وجود خداوند (صفحه 24-27, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1307&p=24)  +

ح

حرکت و زمان در فلسفه اسلامی/جلد دو +توضیح مقایسه رابطه حرکت جوهری با حرکت عرضی و رابطه زمان با دهر به رابطه روح با جسد از سوی ملاصدرا (صفحه 54-55, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=2&p=54)  +, اثبات حرکت جوهری از طریق رابطه موجودات با زمان و اتحاد زمان با مقدار حرکت توسط ملاصدرا (صفحه 111-113, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=2&p=111)  +, رد نظر قائلین به عدم قرار ذات حرکت و زمان از سوی ملاصدرا (با اثبات حرکت به عنوان امر نسبی و انتزاعی و ارجاع عدم قرار به وجود جوهر) (صفحه 145-150, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=2&p=145)  +, نظر جمهور فلاسفه در مورد امور غیر قار الذات (زمان و حرکت ) (صفحه 154, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=2&p=154)  +, محوریت حرکت وضعی زمین برای محاسبه زمان عمومی عالم (صفحه 171-173, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=2&p=171)  +, شرح مبحث زمان از اسفار ملاصدرا (صفحه 181-211, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=2&p=181)  +, نظریه کانت در مورد ذهنیت وجود زمان (صفحه 182, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=2&p=182)  +, نظریات فلاسفه در مورد وجود زمان و براهین آن بر طریقه طبیعیین و الهیین (صفحه 182-211, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=2&p=182)  +, بررسی نظر طبیعیون و ملاصدرا در مورد تعدد زمان به تعدد حرکات و برداشت علامه طباطبایی از کلمات صدرا در این مورد (صفحه 182-211, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=2&p=182)  +, برهان فلاسفه الهی بر وجود زمان (از طریق تقدم و تاخر) (صفحه 190-208, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=2&p=190)  +, نقدی بر علامه طباطبایی در مورد برداشت تعدد زمان به تعدد حرکات از برهان قدمای از فلاسفه و ملاصدرا (صفحه 198, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=2&p=198)  +, پرسش و پاسخ پیرامون وجود خارجی زمان (پاورقی) (صفحه 200-201, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=2&p=200)  +, اعتبار تجدد و ثبات در زمان و تعیین جهت اعتباری و حقیقی این دو جهت (صفحه 208-210, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=2&p=208)  +, اعتبار وحدت و کثرت در زمان و نیاز زمان به فاعل و قابل مطابق با جهت ثبات و تجدد آن (صفحه 210-211, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=2&p=210)  +, بخشی از اسفار ملاصدرا پیرامون حقیقت زمان و توضیح و تصحیح عبارات (پاورقی) (صفحه 212-217, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=2&p=212)  +, معنای تعبیر زمان عام و زمان خاص در کلمات ملاصدرا و علامه طباطبایی (ره) (پاورقی) (صفحه 216, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=2&p=216)  +, بررسی مسئله فاعل و قابل در زمان (صفحه 221-225, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=2&p=221)  +, بررسی علت فاعلی زمان و مباحث مقدماتی آن در اسفار ملاصدرا (صفحه 248-256, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=2&p=248)  +, معنای تشخص اشیاء به زمان و نقش قبول زمان مشترک و وحدت شخصی عالم طبیعت از حیث زمان در این تشخص (صفحه 249-254, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=2&p=249)  +, توضیحی پیرامون زمان مشترک حرکات و تقدم و تاخر بین آنها (صفحه 250-252, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=2&p=250)  +, دلائل ملاصدرا در رد علیت جرم فلک و طبیعت جسمانی برای زمان و اثبات تجرد علت زمان (صفحه 255-256, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=2&p=255)  +, بخشی از اسفار ملاصدرا پیرامون غایت زمان و حرکت و فاعل زمان با حواشی توضیحی (صفحه 266-274, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=2&p=266)  +, تشریح نظر غزالی و برهان وی بر حدوث زمان و عالم (صفحه 282-283, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=2&p=282)  +, برهان ملاصدرا در اسفار و بوعلی در شفا بر رد نظریه حدوث زمان و حدوث زمانی عالم از متکلمین (صفحه 289-294, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=2&p=289)  +, تناقض کلمات ملاصدرا در اسفار در مباحث زمان در مورد علت زمان (نفس, عقل, ذات باری) و توجیه حاجی سبزواری در مورد آن (صفحه 304-305, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=2&p=304)  +
حرکت و زمان در فلسفه اسلامی/جلد یک +تفاوت آن و زمان از نظر میرداماد و وجود آنی و زمانی (صفحه 32-33, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=1&p=32)  +, توجیهات بو علی سینا بر وقوع حرکت توسطیه در زمان و زمانی بودن حرکت توسطیه (صفحه 45-46, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=1&p=45)  +, تبیین نحوه وجود حرکت و ارتباط آن با زمان از نظر ملاصدرا در رد بوعلی (صفحه 46-48, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=1&p=46)  +, اثبات وجود زمان توسط بوعلی در رد منکرین وجود زمان و قائلین به وجود ذهنی برای زمان (صفحه 51-54, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=1&p=51)  +, نقد ملا صدرا بر بوعلی سینا در رد حرکت قطعیه با وجود قبول وجود واقعی برای زمان و تعریف زمان به مقدار حرکت (صفحه 51-53, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=1&p=51)  +, نظر کانت در مورد وجود ذهنی زمان (صفحه 52, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=1&p=52)  +, نقض ملا صدرا بر بوعلی در باب حرکت توسطیه و توجیه زمانی آن از طریق عدم استمرار کلی طبیعی با تبدل افراد (صفحه 54-57, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=1&p=54)  +, تفاوت 'آن' و زمان و توضیح حد حرکت در زمان (صفحه 66-68, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=1&p=66)  +
حماسه حسینی/جلد دو +تحلیلی پیرامون تاثیر گذشت زمان در بازشناسی وقایع تاریخی و شخصیتهای بزرگ از دیدگاه دانشمندان و احادیث (صفحه 230-240, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=2&p=230)  +

ش

شرح مبسوط منظومه/جلد چهار +پرسش و پاسخ پیرامون رابطه زمان با مسأله حدوث (صفحه 33-37, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=4&p=33)  +, رابطه بحث ظرف زمان با اثبات حدوث دهری (صفحه 47-52, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=4&p=47)  +, تفاوت تعریف مفهوم زمان از نظر علم فیزیک با تعریف ملاصدرا از آن (صفحه 109, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=4&p=109)  +, اشاره ای به معنای زمان و حرکت و ارتباط آن با بحث مربوط به حدوث و قدم (صفحه 130-132, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=4&p=130)  +, دیدگاه کعبی یکی از متکلمین در مورد رابطه زمان با بحث مرجح حدوث زمان در لایزال (صفحه 135, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=4&p=135)  +, رد فلاسفه بر قول کعبی در مورد رابطه زمان با ترجیح حدوث عالم در لایزال (صفحه 136, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=4&p=136)  +, بحثی پیرامون ریشه تاریخی بحثهای مربوط به بی نیازی زمان و مکان از صورت مادی جهان و استقلال آنها (صفحه 147-148, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=4&p=147)  +, تشریح دیدگاه متکلمین و فلاسفه در مورد جایگاه و مراتب زمان در بحث مربوط به حدوث و قدم عالم (صفحه 148-149, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=4&p=148)  +, تفصیل نظریه کعبی در طرح زمان به عنوان مرجح حدوث عالم (صفحه 155-156, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=4&p=155)  +, سؤالاتی در زمینه مفهوم قبل و بعد در کان و زمان در مورد حدوث و قدم عالم (پاورقی) (صفحه 156-157, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=4&p=156)  +, بحثی در مورد کیفیت اجزاء زمان در قول به حدوث زمانی عالم (صفحه 158-159, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=4&p=158)  +, مطلبی در زمینه تفاوت بعد زمانی و مکانی(پاورقی) (صفحه 165-166, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=4&p=165)  +, پرسش و پاسخ در زمینه نظر صدرالمتالهین در مورد عرضی بودن نظام زمان ونفی طولی بودن آن(پاورقی) (صفحه 166, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=4&p=166)  +, مروری بر پاسخ نقادانه حاجی سبزواری به کعبی در مورد مرجحیت زمان در حدوث زمانی و اشکال آن پاسخ (صفحه 167-168, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=4&p=167)  +, اشکالی بر حاجی سبزاری در مورد رابطه زمان و ازلیت (صفحه 168, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=4&p=168)  +, تقریر بیان غزالی در مورد ازلیت خدا و چگونگی توجیه و ربط از لیث با زمان در جمله کان الله ولم یکن معه شیئی (صفحه 170-171, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=4&p=170)  +, بررسی حدیثی در مورد ازلیت خدا و چگونگی ارتباط آن با زمان (صفحه 170-171, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=4&p=170)  +, خلاصه بحث در مورد وجود خدا و چگونگی ربط آن با زمان (صفحه 171, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=4&p=171)  +, تشریح دیدگاه غزالی در مورد حدوث عالم و ارتباط آن با بحث ثناهی مکانی و زمانی عالم (صفحه 172-175, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=4&p=172)  +, پرسش و پاسخ در زمینه حدوث عالم و ارتباط آن با زمان(پاورقی) (صفحه 173-175, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=4&p=173)  +, بررسی تفاوت نهایت ناپذیری زمان و نهایت پذیری مکان (صفحه 175-179, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=4&p=175)  +, بحثی در زمینه چگونگی رابطه اجزاء در زمان با یکدیگر و حدوث زمان(پاورقی) (صفحه 179-181, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=4&p=179)  +, بررسی رابطه زمان با حدوث پدیده ها در عالم بنا بر حرکت جوهریه (صفحه 184-186, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=4&p=184)  +, چگونگی رابطه میان اجزاء زمان و تقدم و تاخر آنها (صفحه 189-190, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=4&p=189)  +, بحثی در زمینه تصور قبلیت و بعدیت در زمان (پاورقی) (صفحه 243-244, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=4&p=243)  +, نگاهی به تفاوت بعد زمانی و مکانی از حیث مراتب تقدم و تاخر (صفحه 244-248, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=4&p=244)  +, پرسش و پاسخ در زمینه نسبیت زمان (صفحه 245-247, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=4&p=245)  +, بحثی در زمینه قوه و فعل و رابطه آن با زمان (پاورقی) (صفحه 250-253, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=4&p=250)  +
شرح مبسوط منظومه/جلد یک +معنی و ماهیت کلمات ( مسافت ) , ( زمان ) و ( آن ) در اصطلاح حکماء (پاورقی) (صفحه 115-118, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=1&p=115)  +, بررسی نظریات در باب زمان و مکان و حرکت در زمان و مکان بر مبنای قبول و رد جزء لایتجزی (صفحه 117-119, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=1&p=117)  +, چگونگی تشکیل زمان از آنات در صورت عدم کشش در آن و آنات و شبهات پیرامون این مسئله (صفحه 119-121, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=1&p=119)  +, شبهات زنون در باب زمان و مکان (صفحه 120-121, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=1&p=120)  +, حقیقت زمان و حرکت و چگونگی قابلیت انقسام انیدو (صفحه 126-127, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=1&p=126)  +, انواع تقدم و تاخر و بیان رابطه تقدم و تاخر زمانی با قوه و فعل (صفحه 231-232, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=1&p=231)  +
شرح منظومه/جلد یک +عوامل لغزشها و تشکیک های دانشمندان در مورد خدا و زمان و هیولی (طرح ناصحیح صورت مسئله) (پانوشت ) (صفحه 153-155, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1323&v=1&p=153)  +, نقش زمان در امتناع اعاده معدوم (صفحه 185-186, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1323&v=1&p=185)  +

ف

فلسفه تاریخ/جلد یک +نقد و بررسی نظریه هگل پیرامون عصمت روح زمان و نقش آن در تحول تاریخ (صفحه 38-44, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1330&v=1&p=38)  +, مقایسه نظریه هگل درباره عصمت زمان با نظر اهل تسنن در مورد اجماع (صفحه 38-39, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1330&v=1&p=38)  +, نگاهی به نظریه هگل در مورد برتری برخی نژادها و ارتباط آن با نظریه او درباره روح زمان (صفحه 39, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1330&v=1&p=39)  +, دیدگاه هگل پیرامون عقل مطلق یا اراده زمان در تحولات تاریخی (صفحه 144-145, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1330&v=1&p=144)  +

م

مسأله ربابه ضمیمه بیمه +ضرورت تعیین زمان در بعضی معاملات و بطلان آنها با عدم تعیین زمان از جهت لزوم جهالت (صفحه 304-305, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1335&p=304)  +
مقالات فلسفی/جلد دو +کیفیت تحقیق پیرامون زمان (صفحه 234-236, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1338&v=2&p=234)  +
مقالات فلسفی/جلد سه +چگونگی پیدایش نظریه بعدی از ابعاد طبیعت بودن زمان توسط ملاصدرا و نقش میرداماد و فخر رازی در آن (صفحه 52-53, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1338&v=3&p=52)  +, پاسخ میرداماد به تشکیک فخررازی در مورد خروج تدریجی شیی از قوه به فعل با اثبات حرکت قطعی و اثبات هویت تدریجی زمان درخارج (صفحه 66-68, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1338&v=3&p=66)  +, فرازی از کتاب نجات در مورد اعراض غیر قاره زمان و متی و اخس مراتب وجود بودن آن (صفحه 331, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1338&v=3&p=331)  +, اخس مراتب وجود ( زمان ) از دیدگاه قدمای فلاسفه و ابن سینا (صفحه 332, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1338&v=3&p=332)  +
مقالات فلسفی/جلد یک +معنای ( ابتدا ) در اشیای تدریجی الوجود از نظر میرداماد (صفحه 227-228, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1338&v=1&p=227)  +, نحوه وجود زمان و امور تدریجی الوجود از نظر میرداماد (صفحه 228, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1338&v=1&p=228)  +, گفتاری از صدر المتالهین درباره نحوه وجود حرکت و زمان در کتاب اسفار (صفحه 228-229, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1338&v=1&p=228)  +
مقدمه ای بر جهان بینی اسلامی/جلد یک +بررسی اصل ثبات یا تغییرپذیری یک ایدئولوژی نسبت به زمانها و مکانهای مختلف (صفحه 63-64, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1298&v=1&p=63)  +

ن

نظری به نظام اقتصادی اسلام +بحثی در زمینه رابطه میان کار با زمان انجام کار از دیدگاه نوشین و نقد و بررسی آن (صفحه 79-85, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1341&p=79)  +