ابزارهای شخصی

گویش‌ها
فضاهای نام
عملکردها
از ویکی مطهر

صفحات شامل کلیدواژهٔ "سوره احزاب ,40"

نمایش نتایج:3 صفحه.

خ

خاتمیت +معنی و شان نزول آیه 40 سوره احزاب خاتمیت درباره رسول خدا(ص) (صفحه 14-17, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1313&p=14)  +, نسخ حکم مشروعیت پسر خوانده در اسلام باستناد آیه 40 سوره احزاب (صفحه 14-17, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1313&p=14)  +, نحوه قرائت خاتم النبیین در آیه 40 سوره احزاب از سوی قراء سبعه و بیان قرائت عاصم در این زمینه (صفحه 18, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1313&p=18)  +
ختم نبوت +شان نزول آیه 40 سوره احزاب درباره پسرخواندگی زیدبن حارثه برای رسول خدا(ص) (در پاورقی) (صفحه 8, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1314&p=8)  +, معنی خاتم و سیمای ختم نبوت از دیدگاه اسلام در تفسیر آیه 40 سوره احزاب (صفحه 10-11, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1314&p=10)  +

ن

نبوت +بیان مفهوم نبی و رسول و فرق آندو در استشهاد به آیه 40 سوره احزاب (صفحه 15-16, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1347&p=15)  +