ابزارهای شخصی

گویش‌ها
فضاهای نام
عملکردها
از ویکی مطهر

صفحات شامل کلیدواژهٔ "سوره سجده,11-10"

نمایش نتایج:2 صفحه.

ح

حرکت و زمان در فلسفه اسلامی/جلد دو +معنای توفی در قرآن کریم و سخن علامه طباطبایی در المیزان ذیل آیه 11 سوره سجده در این زمینه(پاورقی) (صفحه 159, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=2&p=159)  +

م

مقدمه ای بر جهان بینی اسلامی/جلد شش +بررسی واژه توفی و ماهیت مرگ و بقای روح بعد از آن در سوره نساء و سوره سجده آیه 11ـ10 و سوره زمر آیه 42 (صفحه 14-18, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1298&v=6&p=14)  +, نقد و بررسی شبهات منکرین معاد در زمینه تفرق اجزاء بدن (شبهه آکل و ماکول) از نظر آیات قرآن در سوره سجده آیه 11ـ10 (صفحه 16-17, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1298&v=6&p=16)  +