ابزارهای شخصی

گویش‌ها
فضاهای نام
عملکردها
از ویکی مطهر

(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)

صفحات شامل کلیدواژهٔ "صورت جسمی"

نمایش نتایج:4 صفحه.

ت

توحید +اعتقاد قدما به صورت جسمیه و صورت نوعیه برای اشیاء و انعدام صورت نوعیه و بقای صورت جسمیه آنها (صفحه 179-180, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1307&p=179)  +

ح

حرکت و زمان در فلسفه اسلامی/جلد یک +تبیین نحوه وجود حرکت درصورت جسمیه مطابق با مبنای حرکت جوهری (صفحه 49-50, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=1&p=49)  +

م

مقالات فلسفی/جلد سه +عدم نیاز صورت جسمیه به اثبات بر خلاف ماده (صفحه 219, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1338&v=3&p=219)  +, بیان مبنای نظریه لایب نیتس و نظریه متکلمین در مورد جسم و صورت جسمیه (صفحه 225, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1338&v=3&p=225)  +, بررسی ماهیت صورت جسمیه (صفحه 227, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1338&v=3&p=227)  +, تشریح ماهیت صورت جسمیه (صفحه 229-240, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1338&v=3&p=229)  +, بررسی اختلاف دیدگاه اشراقیین و مشایین درباره معنای جسم و رابطه جسم با صورت جسمیه (صفحه 241-243, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1338&v=3&p=241)  +, بررسی رابطه میان اصل تبدیل ماده به انرژی در علم جدید با بحث فلسفی ماده و صورت (صفحه 271, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1338&v=3&p=271)  +, رابطه اصل تبدیل ماده به انرژی با مساله ماده و صورت (صفحه 271-279, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1338&v=3&p=271)  +, بررسی عدم امکان تجرد ماده از صورت از دیدگاه ابن سینا (صفحه 280-281, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1338&v=3&p=280)  +, رد نظریه تاثیر صورت جسمیه در وجود مقادیر معین برای اشیا (صفحه 286-287, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1338&v=3&p=286)  +
مقالات فلسفی/جلد یک +پرسش ابوریحان و پاسخ ابن سینا درباره فرق میان صورت جسمانی و صورت عقلانی مبنی بر بقاء استعداد با پیدایش صورت جسمانی و فناء آن با پیدایش صورت عقلانی (صفحه 175-179, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1338&v=1&p=175)  +