ابزارهای شخصی

گویش‌ها
فضاهای نام
عملکردها
از ویکی مطهر

صفحات شامل کلیدواژهٔ "ضرورت وصفیه"

نمایش نتایج:2 صفحه.

ش

شرح مبسوط منظومه/جلد سه +معنای ضرورت وصفی و ضرورت وقتی (صفحه 121, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=3&p=121)  +
شرح منظومه/جلد یک +توضیح و بیان ضرورت ذاتی و وصفی از نظر منطق (صفحه 249-250, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1323&v=1&p=249)  +