ابزارهای شخصی

گویش‌ها
فضاهای نام
عملکردها
از ویکی مطهر

صفحات شامل کلیدواژهٔ "طاهریان,205ـ259ق"

نمایش نتایج:1 صفحه.

خ

خدمات متقابل اسلام و ایران +علت گرایش طاهریان به زبان عربی از نظر مستر فرای در کتاب میراث باستانی ایران (صفحه 117, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1315&p=117)  +