ابزارهای شخصی

گویش‌ها
فضاهای نام
عملکردها
از ویکی مطهر

صفحات شامل کلیدواژهٔ "طاهری,اکبر"

نمایش نتایج:1 صفحه.

م

مسأله ربابه ضمیمه بیمه +تقدیر از زحمات آقایان طاهری و بازرگان در تهیه جزوه یی قابل توجه درمورد بانکها و تشریح ضرورت آن (صفحه 95-96, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1335&p=95)  +, علل حرمت ربا از دیدگاه مهندس طاهری (صفحه 102-103, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1335&p=102)  +, عدم تمامیت دیدگاه مهندس طاهری در عدم حرمت نسیه (مبادله پول و کالا) و تفاوت آن با ربا (مبادله مثلین) (صفحه 107-109, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1335&p=107)  +, تشریح پیشنهاد آقای طاهری برای حل مشکل ربا در بانکها بر اساس ملی کردن بانکها و عدم وجود رباخوار در بانک (صفحه 116-122, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1335&p=116)  +, یادداشتهایی نقادانه بر جزوه آقای مهندس طاهری در مورد تعریف ربا و تفاوت آن با بیع و نسیه و ٹٹٹ (صفحه 127-133, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1335&p=127)  +, نقد کلام مهندس طاهری در ارزش پول و اشیای دیگر (صفحه 128, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1335&p=128)  +, ابطال نظریه مهندس طاهری در توجیه مشکل ربا در نسیه (صفحه 128-130, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1335&p=128)  +, نقدی بر نظر مهندس طاهری در مورد حرمت ربا در قرض پولی بعلت عدم صدق کالا بر پول و عدم توجه به تفاوت قرض و اجاره (صفحه 131-132, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1335&p=131)  +