ابزارهای شخصی

گویش‌ها
فضاهای نام
عملکردها
از ویکی مطهر
(تغییرمسیر از کلیدواژه:طبایع ماهوی)


واژه ماهیت بجای واژه‌های زیر بکار می‌رود:

ذات (ماهیت )، چیست اوئی، چیستی، چیستی موجودات، حد وجود، حد وجودی ( ماهیت )، حدود موجودات، حدود وجود، حقایق ( ماهیت )، حقیقت ( ماهیت )، حقیقت ماهیت، طبایع ( ماهیت )، طبایع ماهوی، لا بشرط مقسمی، مائیه، ماهویت، ماهیات، ماهیت بحمل شایع، ماهیت لا بشرط مقسمی، ماهیت مطلقه مقسم، ماهیت مقسمیه، مطلقه مقسم، مهیات، مهیه، مهیة بالمعنی الاخص، مهیة حقیقیه، نمودها، واقعیت ( ماهیت )، هویت ( ماهیت )


صفحات شامل کلیدواژهٔ "ماهیت"

نمایش نتایج:19 صفحه.

آ

آشنایی با علوم اسلامی/جلد یک +بیان ریشه لغوی ماهیت (صفحه 192, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1287&v=1&p=192)  +

ا

اصول فلسفه و روش رئالیسم/جلد دو +بررسی نظرات دانشمندان پیرامون ماهیت و اجزاء قضیه موجبه و سالبه (صفحه 51, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=2&p=51)  +, ویژگیهای مفاهیم تصوریه ( ادراکات تصوری ) و ماهیات و اعتباریات (صفحه 56, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=2&p=56)  +
اصول فلسفه و روش رئالیسم/جلد سه +مغایرت مفهومی وجود با ماهیت با زیادت وجود بر ماهیت مفهوم اشیا (صفحه 33-35, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=3&p=33)  +, بررسی مغایرت مفهوم وجود با مفهوم اشیا در ذهن (صفحه 34-36, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=3&p=34)  +, مقصود ازماهیت در مبحث اصالت ماهیت و نسبت آن با وجود بحسب اعتبار ذهن (صفحه 40-43, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=3&p=40)  +, انواع قضایای حملیه در بحث وجود و ماهیت (صفحه 42-44, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=3&p=42)  +, اثبات قدرت و توانائی ذهن برای ساخت مفاهیم و معانی متعدده از یک واقعیت واحده (صفحه 42-45, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=3&p=42)  +, دلایل مغایرت وجود باماهیت در ذهن و اتحاد آن در خارج (صفحه 43-45, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=3&p=43)  +, اختلاف و تباین ماهیات نسبت به همدیگر (صفحه 53-54, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=3&p=53)  +, مابه الاشتراک و مابه الامتیاز در وجودات و ماهیات (صفحه 57-63, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=3&p=57)  +, عدم جریان کثرت ذهنی ماهیات در وجود و واقعیت هستی (صفحه 58-61, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=3&p=58)  +, عدم صحت انتساب نظریه عینیت وجود با ماهیت به ابوالحسن اشعری بنابه نقل قاضی عضدایجی صاحب مواقف (صفحه 68-69, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=3&p=68)  +, تعریف و تقسیم ماهیات از لحاظ اختلاف بالذات به واجب , ممکن , ممتنع الوجود ونقدی بر آن (صفحه 84-85, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=3&p=84)  +, دلیل شانیت ضرورت برای وجود , شانیت امکان برای ماهیت و شانیت امتناع برای عدم (صفحه 99-100, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=3&p=99)  +, فرق بین امکان ذاتی وجودات با امکان ذاتی ماهیات (صفحه 100-101, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=3&p=100)  +, معنی امکان ذاتی ماهیت بنابر نظریه اصالت ماهیت و اصالت وجود (صفحه 101-103, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=3&p=101)  +, بررسی نظریه حکماء در زمینه مناط و اختصاص نیازمندی موجودات دارای ماهیت به علت (نظریه ماهوی) (صفحه 200-206, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=3&p=200)  +, تعریف ماهیت از دیدگاه حکماء (صفحه 201, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=3&p=201)  +, بررسی نظریه فقر وجودی در رابطه با فقر وجودی ماهیت و نیاز آن به علت (صفحه 206-211, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=3&p=206)  +, نقد نظریه حکما در باب ماهیت و مناط بودن آن در احتیاج به علت (صفحه 207-208, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=3&p=207)  +, نقد و بررسی نظریه حکماء و متکلمین در رابطه با مناط احتیاج معلول به علت (صفحه 207-211, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=3&p=207)  +
اصول فلسفه و روش رئالیسم/جلد چهار +بررسی تقدم , تاخر و معیت در علت و معلول , اعداد, اجزای ماهیت و زمان (صفحه 262-265, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=4&p=262)  +, تعریف ماهیت و اقسام آن (صفحه 299-303, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=4&p=299)  +, کیفیت ترکیب در ماهیات (صفحه 301-303, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=4&p=301)  +
الهیات شفا/جلد دو +شرح و بررسی مسئله وحدت وجود و ماهیت در واجب الوجود (الواجب الوجود ماهیته اینته) از شفای بوعلی (صفحه 151-199, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1295&v=2&p=151)  +, بررسی زیادت و تغایر وجود بر ماهیت در ممکن الوجود (صفحه 151-153, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1295&v=2&p=151)  +, تعریف ماهیت و ملاک نوعیت اشیاء (صفحه 152-153, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1295&v=2&p=152)  +, تصور و فرض رابطه وجود و ماهیت در واجب الوجود و نظر بعض متکلمان در مورد ماهیت واجب (صفحه 153-154, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1295&v=2&p=153)  +, نفی ماهیت از واجب الوجود در معارف اسلامی و خطبه یک نهج البلاغه (صفحه 154-155, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1295&v=2&p=154)  +, رابطه وجوب وجود و ذات واجب و تصویر عینیت ذات و وجوب وجود از دیدگاه ابن سینا (صفحه 155-157, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1295&v=2&p=155)  +, مشابهت نظریه حکما در مورد نفی ماهیت از واجب الوجود با مسئله وجود مطلق از دیدگاه فلاسفه غربی (صفحه 157-160, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1295&v=2&p=157)  +, نقدی بر انتساب نظریه شمول مطلق نسبت به وجود و عدم و ماهیت به قیصری از سوی فلاسفه غربی (صفحه 162, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1295&v=2&p=162)  +, توضیح برهان حاجی سبزواری از کتاب منظومه در مورد عینیت ماهیت و وجود حق تعالی (صفحه 163-164, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1295&v=2&p=163)  +, بخشی از شفای بوعلی پیرامون نفی ماهیت از واجب الوجود و بیان نظرات در مورد مبدء اول عالم (صفحه 164-165, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1295&v=2&p=164)  +, معانی ماهیت (ما هو هو و ما به الشی هو هو) (صفحه 166-167, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1295&v=2&p=166)  +, دیدگاه فخر رازی پیرامون ماهیت واجب الوجود (صفحه 168-169, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1295&v=2&p=168)  +, برهان ابن سینا بر نفی ماهیت از واجب الوجود (صفحه 173-179, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1295&v=2&p=173)  +, شرح بخشی از الهیات شفای بوعلی درباره نفی ترکیب واجب الوجود از ماهیت و وجود و نفی عروض وجوب بر ذات واجب (صفحه 189-193, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1295&v=2&p=189)  +, شرح برهان حاجی سبزواری در نفی ماهیت از واجب الوجود مبنی بر لزوم عروض وجود بر ماهیت و تسلسل و تقدم شی بر نفس در صورت فرض ماهیت برای واجب (صفحه 194-196, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1295&v=2&p=194)  +, شرح بخشی از کتاب شفا در مورد برهان ابن سینا در نفی ماهیت از واجب الوجود به لزوم معلولیت واجب در صورت فرض ماهیت برای آن (صفحه 196-198, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1295&v=2&p=196)  +, تفاوت دیدگاه اصالت وجود و اصالت ماهیت در حقیقت بودن وجود و ماهیت و نحوه وجود واجب (صفحه 198-199, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1295&v=2&p=198)  +, تفاوت لابشرط قسمی و مقسمی در اعتبارات ماهیت (صفحه 207-208, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1295&v=2&p=207)  +, نفی ماهیت از واجب الوجود در تعابیر مذهبی و نهج البلاغه (صفحه 211-212, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1295&v=2&p=211)  +, ماهیت موجودات خودآگاه و مجرد و علت نامگذاری آنها به عقل (پاورقی) (صفحه 357-358, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1295&v=2&p=357)  +
الهیات شفا/جلد یک +بحثی پیرامون معنای ماهیت و تحقیق در مورد معنای طبیعی و نظر ابن سینا در این مورد (صفحه 23-25, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1295&v=1&p=23)  +, اقسام حمل (اولی ذاتی و شایع صناعی) از نظر ملاصدرا و تاثیر این تقسیم بر تحلیلی پیرامون ماهیت به هنگام تعریف (صفحه 24-28, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1295&v=1&p=24)  +, راه دستیابی به تعریف حد تام اشیاء و فصل حقیقی آنها (صفحه 50-55, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1295&v=1&p=50)  +, بحثی پیرامون منشا عروض عوارض بر یک طبیعت ماهوی (صفحه 58-60, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1295&v=1&p=58)  +, بررسی ابن سینا در مورد ماهیت شی ء و صورت (صفحه 73-74, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1295&v=1&p=73)  +, بحثی پیرامون تعلق جعل به وجود یا ماهیت و نظریات مربوطه (صفحه 108-110, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1295&v=1&p=108)  +, ترادف اصطلاح وجود خاص با ماهیت (صفحه 110, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1295&v=1&p=110)  +, بحثی پیرامون آثار ماهوی و آثار شخصی اشیا (صفحه 175-176, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1295&v=1&p=175)  +

ت

توحید +بحثی پیرامون ماهیت ماده و انرژی (صفحه 171-172, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1307&p=171)  +

ح

حرکت و زمان در فلسفه اسلامی/جلد دو +ترکب جسم از ماده و صورت و ترکب ماهیات از اجناس و فصول و رابطه ماده و صورت و اجناس و فصول (صفحه 22-24, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=2&p=22)  +, جایگاه صورت در شیئیت شی و نقش ماده در این شیئیت و امکان بقاء ماده بنحو کلی و مبهم با صورت ما (صفحه 30-33, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=2&p=30)  +, نقش فصل در حقیقت و هویت شی ء (ماهیت ) (صفحه 41-42, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=2&p=41)  +
حرکت و زمان در فلسفه اسلامی/جلد یک +اشکال فخر رازی بر مغایرت فاعل و قابل در لوازم ماهیات و پاسخ ملا صدرا از آن (صفحه 134-135, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=1&p=134)  +, حاشیه ای بر متن اسفار در مورد لوازم ماهیت و وجود و عدم تعقل فاعل و قابل از لوازم ماهیت (صفحه 144-145, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=1&p=144)  +, توضیحی در مورد اعتباریت ماهیت ولوازم ماهیت و عدم تصور قابل و فاعل (قوه و فعل) در ماهیت و لوازمش (صفحه 146-147, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=1&p=146)  +, اثبات نسبیت تقسیم وجود و طبیعت به متغییر و ثابت (صفحه 314-317, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=1&p=314)  +, بررسی رابطه جنس و نوع با حرکت , بر اساس حرکت جوهری و عدم ثبات ماهیت (صفحه 335-337, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=1&p=335)  +, عدم وجود ماهیت بالفعل برای شی ء در حال حرکت (صفحه 440-441, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=1&p=440)  +

ش

شرح مبسوط منظومه/جلد دو +دیدگاه حاجی سبزواری در رد نظر شیخ اشراق پیرامون تشکیک در ماهیت (صفحه 172-174, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=2&p=172)  +, طرح مسئله جعل و تعلق آن به ماهیت یا وجود و رابطه آن با علت و معلول (صفحه 419-422, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=2&p=419)  +, کیفیت جعل در وجود و ماهیت (صفحه 458-459, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=2&p=458)  +
شرح مبسوط منظومه/جلد سه +کیفیت عروض امکان بر ماهیت (صفحه 103, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=3&p=103)  +, توضیحی پیرامون گذار از کیفیت بماهیت و معنای آن در اصطلاح ماتریالیست ها (صفحه 112-117, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=3&p=112)  +, نگاهی به کیفیت ملازمه بین امکان و ماهیت (صفحه 139-140, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=3&p=139)  +, بررسی ملازمه بین امکان با ماهیت (صفحه 146-149, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=3&p=146)  +, بررسی تفاوت امکان ذاتی و امکان استعدادی از لحاظ ابهام و تعین ماهیت و وجود (صفحه 245-247, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=3&p=245)  +
شرح مبسوط منظومه/جلد چهار +بحثی در زمینه لزوم تصور ذات به منظور امکان تصور جزء در تقدم بالتجوهر و در ماهیت (صفحه 205-206, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=4&p=205)  +, اشتراک وجود و ماهیت در انتسابشان به واقعیت (صفحه 207-208, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=4&p=207)  +, نظریه صدرالمتالهین در مورد عدم تشکیک در ماهیات و کلیات و تعلق آن به وجود (صفحه 223-224, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=4&p=223)  +, شعرهای حاجی سبزواری در مورد ماهیت ولواحق آن (صفحه 263-269, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=4&p=263)  +, بحثی در زمینه ماهیت و تعریف آن (صفحه 265-288, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=4&p=265)  +, بحثی در زمینه سئوال از هستی یک شی ء و ماهیت آن با استفاده از استفهام و بیان ادوات استفهام و اقسام سئوال از ماهیت (صفحه 266-275, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=4&p=266)  +, انواع و مراحل سئوال از چیستی, هستی و چرائی شیئی (صفحه 275-288, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=4&p=275)  +, بحثی اجمالی در زمینه ماهیت (صفحه 291-293, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=4&p=291)  +, ارتباط بحث ماهیت با بحث مقولات (صفحه 292-293, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=4&p=292)  +, بررسی مساله تبدل انواع در فلسفه تکامل و چگونگی ربط آن به بحث ماهیت (صفحه 294-296, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=4&p=294)  +, بحثی در زمینه ماهیت اشیاء, تفاوت ماهیت آنها و تبدل ماهیت (صفحه 295-297, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=4&p=295)  +, بحثی در زمینه ذاتی و عرضی و ارتباط آن با بحث ماهیات (صفحه 297-305, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=4&p=297)  +, نظری بر عدم امکان وصول به کنه حقیقت ماهیت شیئی در دیدگاه فارابی و ملاصدرا (پاورقی) (صفحه 299-300, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=4&p=299)  +, بحثی پیرامون چگونگی شناسایی ذات و ماهیت اشیاء توسط ذهن, ملاک چیستی اشیاء و چگونگی شناخت آن ملاک (پاورقی) (صفحه 300-301, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=4&p=300)  +, نقد و بررسی دیدگاه هگل راجع به ماهیت بررسی (صفحه 302-305, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=4&p=302)  +, بحثی در مورد ارتباط بین ماهیات اشیاء با یکدیگر (صفحه 303-305, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=4&p=303)  +, تشریح نظریه ابوعلی سنا راجع به ماهیت (صفحه 309-310, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=4&p=309)  +, بحثی در زمینه امکان ارتفاع نقیضین در مرتبه ماهیت و حیثیت انسان (صفحه 311-318, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=4&p=311)  +, بحثی پیرامون تقدم ماهیت بر وجود (صفحه 314-315, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=4&p=314)  +, بحثی پیرامون حقیقت ماهیت از لحاظ وجود و عدم (صفحه 316-318, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=4&p=316)  +, بحثی در زمینه انواع عوارض ماهیت (صفحه 318-323, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=4&p=318)  +, بحثی پیرامون موجودیت و معدومیت ماهیت (پاورقی) (صفحه 320-321, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=4&p=320)  +, بحثی پیرامون تفاوت ماهیت و وجود (صفحه 321-322, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=4&p=321)  +, بحثی در زمینه تناقض و ارتباط آن با مساله ماهیت (صفحه 324-327, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=4&p=324)  +, نظری بر دیدگاه حاجی سبزواری در مورد نفی نقایض در مرتبه ماهیت (صفحه 326-327, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=4&p=326)  +, توضیحی پیرامون حمل اولی ذاتی و شایع صناعی و ارتباط آن با مساله ماهیت (صفحه 327-328, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=4&p=327)  +, بحثی پیرامون اقسام ماهیت و چگونگی لحاظ ماهیت در ذهن (صفحه 331-342, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=4&p=331)  +, پرسش و پاسخ درمورد کیفیت تقسیم بندی ماهیت به اقسام مختلف (صفحه 335-337, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=4&p=335)  +, بحثی در مورد چگونگی اعتبار ذهنی در تقسیم ماهیت به انواع گوناگون آن (صفحه 336-337, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=4&p=336)  +, پاسخ حکما به سئوال از تقسیم ماهیت به اقسام سه گانه مطلق,مجردو مخلوط (صفحه 337-339, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=4&p=337)  +, بررسی نظریه ماهیت و وجود از دیدگاه عرفا (صفحه 339-340, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=4&p=339)  +, نگاهی به ارتباط وجود ماهیت با مساله تجرید فلسفی (صفحه 347-349, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=4&p=347)  +, بحثی پیرامون تقسیم ماهیت به اعتبار اطلاق و تقیید (صفحه 355-357, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=4&p=355)  +, بررسی اشکالات وارده بر دیدگاه فلاسفه راجع به تقسیم ماهیت به اقسام ثلاثه و اعتباریت آن (صفحه 358-363, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=4&p=358)  +, بحثی پیرامون توضیح تفاوت دیدگاه آیت الله بروجردی و آقاعلی زنوزی در اعتباریت قسم و مقسم در ماهیت (پاورقی) (صفحه 359-360, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=4&p=359)  +, نظری بر کیفیت وجود ماهیت در ذهن و خارج (صفحه 368-372, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=4&p=368)  +, بحثی در زمینه تقسیم بندی ماهیت (صفحه 368, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=4&p=368)  +, بحثی پیرامون تقسیم ماهیت و کیفیت وجود آن در ذهن(پاورقی) (صفحه 372-373, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=4&p=372)  +
شرح مبسوط منظومه/جلد یک +فرق مفهوم با ماهیت و حقیقت بر اساس مقولات دهگانه ارسطوئی (صفحه 32-34, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=1&p=32)  +, دلایل زائد بودن وجود بر ماهیت در تصور و ادراک و اتحاد آنها در واقع در شرح اشعار منظومه حاجی سبزورای (صفحه 44-57, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=1&p=44)  +, توضیحی پیرامون جمله معروف حکماء ( کل ممکن زوج ترکیبی له ماهیه و وجود ) (صفحه 44, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=1&p=44)  +, بداهت زیادت وجود بر ماهیت و تصویر این زیادت و براهین آن (صفحه 44-49, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=1&p=44)  +, زیادت فرد وجود و مفهوم مطلق وجود و حصص وجود بر ماهیت از نظر حاجی سبزواری (صفحه 54-57, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=1&p=54)  +, نظر شیخ اشراق در باب وجود و ماهیت (صفحه 61-62, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=1&p=61)  +, تفاوت معنای ماهیت و وجود ( چیستی و هستی ) (صفحه 64-66, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=1&p=64)  +, رد فرضیه ذهنیت وجود و ماهیت در اشیا ( ابطال ایده آلیسم ) (صفحه 67-68, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=1&p=67)  +, معنای عروض وجود بر ماهیت و انتزاع یکی از دیگری توسط ذهن (صفحه 78-79, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=1&p=78)  +, بیان تفاوت وجود و ماهیت در نحوه اطلاق موجود بر آنها (صفحه 92-98, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=1&p=92)  +, بیان امتناع تشکیک در ماهیت (صفحه 110-111, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=1&p=110)  +, نظر ملا صدرا در عدم فعلیت ماهیت ( حد ) برای شیی ء در حال حرکت (صفحه 133-134, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=1&p=133)  +, دلیل بر اصالت وجود از راه لا اقتضائیت ماهیت نسبت به وجود وعدم (صفحه 147-174, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=1&p=147)  +, بیان دلیل اصالت وجود از راه اثبات متساوی ماهیت نسبت به وجود و عدم (صفحه 147-167, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=1&p=147)  +, توضیحی پیرامون تساوی مفهوم ماهیت نسبت به وجود و عدم (صفحه 148-156, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=1&p=148)  +, معنای جمله معروف ( الماهیه من حیث هی لیست الا هی ) (صفحه 155-156, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=1&p=155)  +, توضیح استدلال حاجی سبزواری در اثبات اصالت وجود بدلیل لااقتضائیت ماهیت نسبت به وجود و عدم (صفحه 156-159, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=1&p=156)  +, معانی مختلف کلی و جزئی و بیان کلیت و یا جزئیت ماهیت (صفحه 159-162, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=1&p=159)  +, نقدی بر نظریه هگل در توجیه حصول تشخص به انضام ماهیت به ماهیت دیگر (صفحه 161-163, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=1&p=161)  +, معنای زائد بودن وجود بر ماهیت (پاورقی) (صفحه 163, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=1&p=163)  +, توضیحی پیرامون عدم امکان تصور انفکاک وجود از ماهیت (پاورقی) (صفحه 163-167, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=1&p=163)  +, توضیحی در مورد تباین ذاتی ماهیات با یکدیگر (صفحه 178, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=1&p=178)  +, فرق میان ماهیت به معنی اخص و ماهیت به معنی اعم در اصطلاح متاخرین (صفحه 178-186, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=1&p=178)  +, مساله ماهیات در علم باریتعالی از دیدگاه بو علی سینا و عرفا (صفحه 188-189, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=1&p=188)  +, مقصود فلاسفه از مساله ( الحق ماهیته انیته ) و موارد طرح آن در کلمات آنها (صفحه 193-205, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=1&p=193)  +, تحلیل مصرعی از منظومه ( والحق ماهیته انیته ) در خصوص تحقق محض واجب الوجود (صفحه 193-194, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=1&p=193)  +, دیدگاه فخر رازی , دوانی و غزالی در مورد ماهیت واجب الوجود (صفحه 194-197, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=1&p=194)  +, بیان دیدگاه متکلمان و فلاسفه در مورد انیت ماهیت واجب الوجود (صفحه 194-196, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=1&p=194)  +, کیفیت ارتباط مسئله نفی ماهیت از واجب الوجود با بحث مطلق ومقید واعتبارات ماهیت (صفحه 197-202, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=1&p=197)  +, بیان ارتباط ماهیت واجب الوجود با بحث مطلق و نسبی (صفحه 197-198, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=1&p=197)  +, انواع اعتبارات ماهیت ( بشرط شیی ء , بشرط لا و لا بشرط ) (صفحه 199-201, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=1&p=199)  +, تقریر دلیل حاجی سبزواری بر نفی ماهیت از واجب الوجود (صفحه 203-205, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=1&p=203)  +, نقدی بر حاجی سبزواری در مورد برهان نفی ماهیت از واجب الوجود (صفحه 203-204, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=1&p=203)  +, رابطه برهان حاجی سبزواری در نفی ماهیت از واجب الوجود با مبنای اصالت ماهیت (صفحه 206-207, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=1&p=206)  +, رابطه اصطلاح اعیان ثابته و ماهیات مورد تعلق علم الهی از نظر عرفا (صفحه 252, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=1&p=252)  +, نظریات فلاسفه بویژه ملاصدرا و بوعلی و فارابی در مورد امکان شناخت ماهیت موجودات (صفحه 275-276, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=1&p=275)  +, طرح و حل اشکال صدق یک ماهیت بر دو وجود ذهنی و خارجی بنابر قول به تحقق ماهیات در ذهن به حمل اولی (صفحه 405-407, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=1&p=405)  +
شرح منظومه/جلد دو +بیان اختلاف نظر قدما و بعض از فلاسفه جدید در ماهیت اشیاء و ملاک و مناط حقیقت و نوعیت آنها (صفحه 17, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1323&v=2&p=17)  +, نظریه فلاسفه حس گرا و غیر حس گرا در مورد قلمرو علم و فلسفه در تشخیص ملاک حقیقت و نوعیت موجودات (صفحه 18, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1323&v=2&p=18)  +
شرح منظومه/جلد یک +مغایرت مفهوم وجود و ماهیت و شرح براهین منظومه حاجی سبزواری در این مورد (صفحه 29-33, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1323&v=1&p=29)  +, اثبات مغایرت مفهوم وجود و ماهیت به برهان انفکاک تصور وجود از ماهیت در ذهن و لزوم اتحاد ماهیات در صورت عدم تغایر (صفحه 32-33, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1323&v=1&p=32)  +, تشریح معانی وجود , ماهیت و اصالت (صفحه 34-36, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1323&v=1&p=34)  +, توضیحی پیرامون ماهیت اشیاء و امکان درک کنه و حقیقت ماهیت اشیاء (صفحه 35-36, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1323&v=1&p=35)  +, مسئله ماهیت واجب الوجود و رد ماهیت از واجب الوجود به برهان لزوم معلولیت (صفحه 43-45, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1323&v=1&p=43)  +, رابطه نظر متکلمین معتزلی در مورد اعمیت ثبوت و نفی از وجود و عدم و امکان تفکیک ماهیت از وجود در خارج (صفحه 150-151, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1323&v=1&p=150)  +, نقش وجود در هویت و تشخص اشیا (صفحه 182-183, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1323&v=1&p=182)  +, بیان مراد از ضرورت ذات و ذاتیات برای ماهیات مفروضه و عدم منافات آن با احتیاج به علت و جعل و امکان ذاتی (صفحه 208-211, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1323&v=1&p=208)  +

ف

فلسفه تاریخ/جلد دو +بررسی نظریه موافق تک ماهیتی جامعه و تاریخ (صفحه 174-175, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1330&v=2&p=174)  +, بررسی ماهیت و نهادهای مختلف در فرد انسان (صفحه 176-179, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1330&v=2&p=176)  +

م

مقالات فلسفی/جلد دو +اثبات توحید واجب الوجود از راه عدم امکان پیدایش وجود (صفحه 35-36, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1338&v=2&p=35)  +, تشریح برهان ابن سینا بر اثبات عینیت وجود و ماهیت در واجب الوجود در کتاب اشارات (صفحه 44-45, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1338&v=2&p=44)  +, بررسی برهان بوعلی در اشارات بر نفی ماهیت از واجب الوجود (صفحه 47-54, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1338&v=2&p=47)  +, نظریه شیخ اشراق و حاجی سبزواری در تشکیک در ماهیت و تفاوت آن با نظر صدر المتالهین در تعیین امتیاز اشیاء از یکدیگر (صفحه 48-49, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1338&v=2&p=48)  +, تبیین اشکال فخر رازی بر برهان بوعلی سینا در نفی ماهیت از واجب الوجود و پاسخ آن (صفحه 50-52, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1338&v=2&p=50)  +, بررسی معانی ماهیت (صفحه 50-51, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1338&v=2&p=50)  +, تفاوت دیدگاه قائلین به اصات وجود و قائلین به اصالت ماهیت در اشتراک ماهوی واجب الوجود با سایر اشیاء (صفحه 53-54, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1338&v=2&p=53)  +, دلیل بر نفی ماهیت از واجب الوجود (صفحه 252-260, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1338&v=2&p=252)  +, اشکالی بر فخر رازی در زمینه عینیت ذات واجب با ماهیت آن (صفحه 277, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1338&v=2&p=277)  +, اشکالی بر شیخ اشراق درباره وجود و ماهیت واجب الوجود (صفحه 277, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1338&v=2&p=277)  +, دیدگاه محقق دوانی در زمینه وجود و ماهیت واجب الوجود (صفحه 178-277, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1338&v=2&p=178)  +
مقالات فلسفی/جلد سه +جزئیت وجود برای ماهیت در کلمات متکلمان و رد آن توسط شیخ و دیگر فلاسفه اسلامی (صفحه 201-202, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1338&v=3&p=201)  +
مقالات فلسفی/جلد یک +بررسی سؤال و جواب ابو ریحان با ابن سینا پیرامون ماهیت جسم و جزء لا یتجزی (صفحه 142-159, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1338&v=1&p=142)  +, نظریه های مختلف در رابطه با ماهیت جسم از جهت انقسام پذیری و عدم آن (صفحه 144-150, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1338&v=1&p=144)  +, تحلیل ماهیت حرکت و بررسی دیدگاه ابن سینا, ملاصدرا, ارسطو, زنون الیائی در این زمینه (صفحه 153-159, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1338&v=1&p=153)  +, اختلاف نظر ملا صدرا و بوعلی سینا در رابطه با ماهیت حرکت (صفحه 155-157, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1338&v=1&p=155)  +