ابزارهای شخصی

گویش‌ها
فضاهای نام
عملکردها
از ویکی مطهر


واژه نوع بجای واژه‌های زیر بکار می‌رود:

انواع، انواع متحصل، انواع محصله، انواع مهیات، حقایق متحصله، حقایق محصله، حقایق نوعیه، حقیقت نوع، حقیقت نوعی، ذات ( نوع )، ذات متحصل، ذات نوع، طبایع نوعی ( نوع )، طبیعت نوع، طبیعت نوعیه ( نوع )، ماهیات امکانیه تامه، ماهیات تامه، ماهیات متحصل، ماهیات نوعیه، ماهیت تامه، ماهیت کامله، ماهیت محصله، ماهیت نوع، ماهیت نوعی، ماهیت نوعیه محصله، ماهیه نوعیه، مهیت انواع، مهیه تامه، مهیه کلیه نوعیه، مهیه متحصله، مهیه متحصله تامه، مهیه نوعیه، نوع متحصل، نوع محصل، نوعیت، هذیت نوع، هویت نوع


صفحات شامل کلیدواژهٔ "نوع"

نمایش نتایج:4 صفحه.

آ

آشنایی با علوم اسلامی/جلد یک +نقش سنجش کلی با افرادش در بوجودآمدن نوع, جنس, فصل, عرض عام و خاص (صفحه 45-47, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1287&v=1&p=45)  +

ا

الهیات شفا/جلد دو +رابطه نوع و فصل و ماده و صورت (صفحه 266-268, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1295&v=2&p=266)  +

ح

حرکت و زمان در فلسفه اسلامی/جلد دو +دیدگاه ابن سینا درباره غایت در حرکت و انواع (صفحه 240-242, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=2&p=240)  +
حرکت و زمان در فلسفه اسلامی/جلد یک +رابطه فصل و جنس و نوع (صفحه 346, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=1&p=346)  +