ابزارهای شخصی

گویش‌ها
فضاهای نام
عملکردها
از ویکی مطهرصفحات شامل کلیدواژهٔ "طبقه حاکم"

نمایش نتایج:1 صفحه.

ن

نقدی بر مارکسیسم +نقش طبقه حاکم در جنبشهای اصلاحی از نظر مارکسیسم (صفحه 265, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1342&p=265)  +