ابزارهای شخصی

گویش‌ها
فضاهای نام
عملکردها
از ویکی مطهر
(تغییرمسیر از کلیدواژه:طبیعت جسمی)


واژه صورت جسمی بجای واژه‌های زیر بکار می‌رود:

اتصال ( صورت جسمی )، اتصال جسمی، اتصال جوهری، اتصال قابل ابعاد ثلاثه، امتداد جرمانی، امتداد جرمی، امتداد جسمانی، امتداد جوهری، جسم ( صورت جسمیه )، جسم طبیعی ( صورت )، جسمیت ( صورت جسمی )، جسمیت متفقه، جسمیت مشترکه، جواهر امتدادی، جوهر اتصالی، جوهر امتدادی، جوهر صورت جسمیه، جوهر متصل، جوهر ممتد، صور اتصالیه مقداریه، صور امتدادی، صورت اتصال، صورت اتصالی، صورت اتصالیه مقداریه، صورت امتداد، صورت امتدادی، صورت امتدادیه، صورت جرمیه، صورت جسمانی، صورت جسمی اولی، صورت حسی ( جسمی )، صورت شکلیه، صورت عامه ( جسمی )، صورت مقداریه، صورت مقومه، صورت های جسمیه، صورت هیولانیه، صور جرمی، صور جسمانیه، صور جسمی، صور مقداری ( صورت جسمی )، صور ممتده، صور هیولویه، صور هیولیه، طبایع جسمانی، طبایع جسمیه، طبیعت اتصال، طبیعت امتدادیه، طبیعت جرمی، طبیعت جسمانی، طبیعت جسمانیه، طبیعت جسمی، طبیعت صور امتدادی، متصلات، متصلات جوهری، متصل جوهری، مقدار ( صورت جسمیه )، مقدار جرمی، مقدار جسمانی، مقدار جسمی، ممتد جوهری


صفحات شامل کلیدواژهٔ "صورت جسمی"

نمایش نتایج:4 صفحه.

ت

توحید +اعتقاد قدما به صورت جسمیه و صورت نوعیه برای اشیاء و انعدام صورت نوعیه و بقای صورت جسمیه آنها (صفحه 179-180, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1307&p=179)  +

ح

حرکت و زمان در فلسفه اسلامی/جلد یک +تبیین نحوه وجود حرکت درصورت جسمیه مطابق با مبنای حرکت جوهری (صفحه 49-50, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=1&p=49)  +

م

مقالات فلسفی/جلد سه +عدم نیاز صورت جسمیه به اثبات بر خلاف ماده (صفحه 219, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1338&v=3&p=219)  +, بیان مبنای نظریه لایب نیتس و نظریه متکلمین در مورد جسم و صورت جسمیه (صفحه 225, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1338&v=3&p=225)  +, بررسی ماهیت صورت جسمیه (صفحه 227, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1338&v=3&p=227)  +, تشریح ماهیت صورت جسمیه (صفحه 229-240, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1338&v=3&p=229)  +, بررسی اختلاف دیدگاه اشراقیین و مشایین درباره معنای جسم و رابطه جسم با صورت جسمیه (صفحه 241-243, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1338&v=3&p=241)  +, بررسی رابطه میان اصل تبدیل ماده به انرژی در علم جدید با بحث فلسفی ماده و صورت (صفحه 271, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1338&v=3&p=271)  +, رابطه اصل تبدیل ماده به انرژی با مساله ماده و صورت (صفحه 271-279, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1338&v=3&p=271)  +, بررسی عدم امکان تجرد ماده از صورت از دیدگاه ابن سینا (صفحه 280-281, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1338&v=3&p=280)  +, رد نظریه تاثیر صورت جسمیه در وجود مقادیر معین برای اشیا (صفحه 286-287, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1338&v=3&p=286)  +
مقالات فلسفی/جلد یک +پرسش ابوریحان و پاسخ ابن سینا درباره فرق میان صورت جسمانی و صورت عقلانی مبنی بر بقاء استعداد با پیدایش صورت جسمانی و فناء آن با پیدایش صورت عقلانی (صفحه 175-179, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1338&v=1&p=175)  +