ابزارهای شخصی

گویش‌ها
فضاهای نام
عملکردها
از ویکی مطهر


واژه جنس بجای واژه‌های زیر بکار می‌رود:

اجناس، جزء اعم، جزء جنسی، جزء ذاتی مشترک، جزء مشترک، جزء مشترک ذاتی، جزء مشترک فیه، جنس مبهم، جنس مشترک، حقیقت جنس، حقیقت جنسیه، حقیقت مبهمه جنسیه، ذاتی مشترک فیه، طبایع جنسیه، طبیعت جنس، طبیعت جنسیه، طبیعت جنسیه مبهمه، طبیعت جنسیه ناقصه، طبیعت ناقص جنسی، ما به الاشتراک ذاتی، ماهیات جنسیه، ماهیت جنس، ماهیت جنسیه، ماهیت غیر محصله، ماهیت مبهم جنسی، ماهیت مبهمه ناقصه، ماهیت مطلقه جنسیه، ماهیت ناقصه غیر محصله، ماهیت ناقصه مبهمه، مشترک ذاتی، مطلق جنس، معنای جنسی، معنای ذاتی مشترک فیه، مهیت جنس، نوع بصورت مبهم، نوع بنحو ابهام، نوع مبهم


صفحات شامل کلیدواژهٔ "جنس"

نمایش نتایج:6 صفحه.

آ

آشنایی با علوم اسلامی/جلد یک +نقش سنجش کلی با افرادش در بوجودآمدن نوع, جنس, فصل, عرض عام و خاص (صفحه 45-47, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1287&v=1&p=45)  +

ا

الهیات شفا/جلد دو +براهین نفی جنس از واجب تعالی (صفحه 216-217, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1295&v=2&p=216)  +, بررسی و پاسخ شبهه صدق حد جوهر و جنس بر واجب تعالی از کتاب شفای بوعلی (صفحه 225-229, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1295&v=2&p=225)  +, بررسی حقیقت معنای جنس و فصل و رابطه ایندو با یکدیگر و تفاوت جنس و فصل با عرض خاص و عام (صفحه 264-266, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1295&v=2&p=264)  +
الهیات شفا/جلد یک +فرق بین جنس و ماده و رابطه این بحث و اعتبارات ماهیت (صفحه 41-45, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1295&v=1&p=41)  +, بحثی پیرامون فرق جنس و فصل (صفحه 45-49, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1295&v=1&p=45)  +, فصلی در خصوص کیفیت دخول معانی خارج از جنس بر طبیعت جنس و رابطه آن با فصل (صفحه 50-62, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1295&v=1&p=50)  +, بحثی پیرامون تناهی اجناس و فصول (صفحه 58, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1295&v=1&p=58)  +

ح

حرکت و زمان در فلسفه اسلامی/جلد دو +ترکب جسم از ماده و صورت و ترکب ماهیات از اجناس و فصول و رابطه ماده و صورت و اجناس و فصول (صفحه 22-24, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=2&p=22)  +, نحوه اعتبار ماده و صورت و اعتبار جنس و فصل در تشخص جسم (صفحه 24-30, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=2&p=24)  +, رابطه ماده با جنس و صورت با فعل (صفحه 36-41, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=2&p=36)  +
حرکت و زمان در فلسفه اسلامی/جلد یک +بررسی اشکال مرحوم سبزواری بر ملا صدرا در مورد تعبیر جنس بودن مقوله برای حرکت (صفحه 345-346, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=1&p=345)  +, رابطه فصل و جنس و نوع (صفحه 346, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=1&p=346)  +

م

مقالات فلسفی/جلد سه +بررسی کیفیت ترکیب ماده و صورت و جنس و فصل (صفحه 316, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1338&v=3&p=316)  +, تشریح ترکیب اتحادی (طولی) جنس و فصل (صفحه 316-331, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1338&v=3&p=316)  +