ابزارهای شخصی

گویش‌ها
فضاهای نام
عملکردها
از ویکی مطهر
(تغییرمسیر از کلیدواژه:طبیعی)


واژه کلی طبیعی بجای واژه‌های زیر بکار می‌رود:

طبیعی، کلیات طبیعیه


صفحات شامل کلیدواژهٔ "کلی طبیعی"

نمایش نتایج:4 صفحه.

ا

الهیات شفا/جلد یک +بحثی پیرامون کلی طبیعی (صفحه 20-21, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1295&v=1&p=20)  +, بحثی پیرامون عنوان کلی طبیعی (صفحه 21, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1295&v=1&p=21)  +, بررسی اعتبارات ماهیت و مقسم این اعتبارات و رابطه کلی طبیعی و مقسم (صفحه 30-32, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1295&v=1&p=30)  +, بحثی پیرامون وجود کلی طبیعی و عدم آن در خارج و نظر ابن سینا در این مورد (صفحه 35-37, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1295&v=1&p=35)  +

ح

حرکت و زمان در فلسفه اسلامی/جلد یک +نقض ملا صدرا بر بوعلی در باب حرکت توسطیه و توجیه زمانی آن از طریق عدم استمرار کلی طبیعی با تبدل افراد (صفحه 54-57, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=1&p=54)  +, تبیین حقیقت کلی طبیعی و نحوه وجود آن (صفحه 55-56, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=1&p=55)  +, نقدی بر اصولیون در باب استصحاب کلی قسم ثانی (استصحاب کلی طبیعی) از نظر عقلی (صفحه 55-56, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=1&p=55)  +

ش

شرح مبسوط منظومه/جلد سه +پرسش و پاسخی در مورد کیفیت وجود کلی طبیعی در خارج ( در پاورقی ) (صفحه 315-317, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=3&p=315)  +
شرح مبسوط منظومه/جلد یک +معنای مثل افلاطونی و عدم ارتباط آن به بحث کلیات و کلی طبیعی در فلسفه اسلامی (صفحه 302, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=1&p=302)  +, نظر شیخ اشراق و بوعلی و ملاصدرا در مورد مثل افلاطونی و کلی طبیعی (صفحه 302-303, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=1&p=302)  +, تفاوت دیدگاه متکلمین با فلاسفه در وجود خارجی و کلی طبیعی (صفحه 303-304, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=1&p=303)  +, دیدگاه اروپائیها ( حسیون اروپا ) در باب ( کلی ) و نقد و بررسی آن (صفحه 304, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=1&p=304)  +, توضیحی پیرامون اقسام کلی ( کلی منطقی , عقلی و طبیعی ) (صفحه 304-306, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=1&p=304)  +