ابزارهای شخصی

گویش‌ها
فضاهای نام
عملکردها
از ویکی مطهر
(تغییرمسیر از کلیدواژه:طبیعی ( علم ))


واژه علم طبیعی بجای واژه‌های زیر بکار می‌رود:

علوم طبیعی، طبیعیات، حکمت سفلی، حکمت طبیعی، طبیعی ( علم )، طبیعیه، علم ادنی، علم اسفل، علم کون و فساد، فلسفه ادنی، فلسفه سفلی


صفحات شامل کلیدواژهٔ "علم طبیعی"

نمایش نتایج:15 صفحه.

آ

آشنایی با علوم اسلامی/جلد دو +افکار و آراء معتزله در زمینه الهیات بالمعنی الاخص و طبیعیات (صفحه 44-46, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1287&v=2&p=44)  +
آشنایی با علوم اسلامی/جلد یک +تفاوت اصطلاح علت در فلسفه و علوم طبیعی (صفحه 220, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1287&v=1&p=220)  +

ا

اصول فلسفه و روش رئالیسم/جلد دو +نظری بر انکار اعتبار فلسفه اولی توسط کانت و دیدگاه او پیرامون علوم طبیعی (صفحه 21-22, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=2&p=21)  +
اصول فلسفه و روش رئالیسم/جلد سه +دیدگاه لرد کلوین دانشمند انگلیسی و هلمولتز آلمانی درباره قانون علت و معلول در علوم طبیعی (صفحه 219, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=3&p=219)  +
اصول فلسفه و روش رئالیسم/جلد چهار +نحوه کنجکاوی علوم طبیعی و ماتریالیسم دیالکتیک از نسب وجودیه و ماده (صفحه 23-24, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=4&p=23)  +, بررسی موضوعات علوم طبیعی در خصوص ترکیبات جسمانی و عناصر اربعه آن (صفحه 310-311, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=4&p=310)  +
اصول فلسفه و روش رئالیسم/جلد یک +انطباق عقاید فلسفی کانت با مسلک شکاکان در خصوص طبیعیات (صفحه 156, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=1&p=156)  +, بررسی نظریه کانت فیلسوف آلمانی در زمینه ارزش معلومات در فلسفه اولی, ریاضیات , طبیعیات و ... (صفحه 168-172, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=1&p=168)  +, نقدی بر ماتریالیسم دیالکتیک به خاطر تمسک به علوم طبیعی (حس و تجربه) برای نفی و اثبات حقایق و واقعیتهای خارجی (صفحه 208-209, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=1&p=208)  +
الهیات شفا/جلد دو +تفاوت معنای عنصر در علوم طبیعی و فلسفه (پاورقی) (صفحه 88-89, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1295&v=2&p=88)  +
الهیات شفا/جلد یک +فاعل در اصطلاح فلسفه اولی و علوم طبیعی (صفحه 87, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1295&v=1&p=87)  +, بررسی نظریات متکلمان و دانشمندان علوم طبیعی در مورد علیت (صفحه 181-182, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1295&v=1&p=181)  +

ح

حرکت و زمان در فلسفه اسلامی/جلد یک +تفاوت ماده فلسفی (هیولی) و ماده طبیعی (صفحه 204, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=1&p=204)  +

ش

شرح منظومه/جلد دو +جایگاه طبیعیات در اسفار ملاصدرا (صفحه 178-179, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1323&v=2&p=178)  +, ترتیب مباحث طبیعیات در شفای بوعلی و منظومه حاجی سبزواری (صفحه 179, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1323&v=2&p=179)  +, اقسام مباحث طبیعیات در کتب فلسفی (صفحه 187, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1323&v=2&p=187)  +

ف

فلسفه تاریخ/جلد یک +نگاهی به تفاوت موضوع تاریخ با علوم طبیعی (صفحه 123, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1330&v=1&p=123)  +, نقدی بر مارکسیسم در مورد ادعای قانون قطعی برای علوم طبیعی (صفحه 176, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1330&v=1&p=176)  +

م

مقالات فلسفی/جلد دو +تقسیم حکمت نظری به بخشهای طبیعی , تعلیمی , و الهی و بیان موضوع آنها از دیدگاه بوعلی در کتاب شفا (صفحه 178, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1338&v=2&p=178)  +, کیفیت بحث از وجود خداوند در علم طبیعی از نظر صدر المتالهین در تعلیقه وی بر کتاب شفای بوعلی (صفحه 220, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1338&v=2&p=220)  +
مقالات فلسفی/جلد سه +علت طرح بماحث حرکت و نفس در مباحث مربوط به طبیعیات توسط ارسطو و ابن سینا و طرح آنها در مباحث فلسفه اولی توسط ملاصدرا (صفحه 23-24, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1338&v=3&p=23)  +, فرق علیت مصطلح در علوم طبیعی با علیت در فلسفه (صفحه 99, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1338&v=3&p=99)  +, اشاره یی به تفاوت موضوعات علوم ریاضی , طبیعی و الهی از جهت وابستگی به ماده و عدم آن (صفحه 329, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1338&v=3&p=329)  +, تشریح تفاوت موضوعات مورد بحث در الهیات ریاضیات و طبیعیات با یکدیگر (صفحه 329-330, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1338&v=3&p=329)  +, فرازی از کتاب نجات شیخ در مورد ارتباط علوم طبیعی با جسم و صورت غیر مفارقه موجودات (صفحه 330, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1338&v=3&p=330)  +

ن

نبوت +عدم توانایی علوم طبیعی در کشف مفاهیم عقلی و نقش آن در کشف قوانین طبیعی (صفحه 109, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1347&p=109)  +, معرفی تفسیر طنطاوی در بیان تطبیق و عدم تطبیق طبیعیات قرآن با علوم طبیعی (صفحه 223-224, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1347&p=223)  +

گ

گفتارهای معنوی +مراحل تکاملی علوم حسی نسبت به کشف امواج در فضا (صفحه 205-207, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1332&p=205)  +