ابزارهای شخصی

گویش‌ها
فضاهای نام
عملکردها
از ویکی مطهر


واژه طفره بجای واژه‌های زیر بکار می‌رود:

جهش


صفحات شامل کلیدواژهٔ "طفره"

نمایش نتایج:1 صفحه.

ق

قیام و انقلاب مهدی(ع) به ضمیمه شهید +معنای واژه طفره از نظر فلاسفه پیشین (صفحه 31-32, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1331&p=31)  +