ابزارهای شخصی

گویش‌ها
فضاهای نام
عملکردها
از ویکی مطهر


واژه طلبه ها بجای واژه‌های زیر بکار می‌رود:

طلاب علوم دینی


صفحات شامل کلیدواژهٔ "طلبه ها"

نمایش نتایج:1 صفحه.

ن

نبوت +لزوم فراگیری قرآن و علوم آن از سوی طلاب در حوزه های علمیه (صفحه 235, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1347&p=235)  +