ابزارهای شخصی

گویش‌ها
فضاهای نام
عملکردها
از ویکی مطهر
(تغییرمسیر از کلیدواژه:طلب عثرات)


واژه عیب جویی بجای واژه‌های زیر بکار می‌رود:

پرده دری، تتبع عیوب، تجسس در عیوب، طلب عثرات، کشف عیوب، لغزش یابی، همز


صفحات شامل کلیدواژهٔ "عیب جویی"

نمایش نتایج:1 صفحه.

آ

آشنایی با قرآن/جلد هشت +نکوهش عیب جویی در قرآن (صفحه 265-267, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1228&v=8&p=265)  +