ابزارهای شخصی

گویش‌ها
فضاهای نام
عملکردها
از ویکی مطهر

(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)

صفحات شامل کلیدواژهٔ "عرض(فلسفه)"

نمایش نتایج:8 صفحه.

ا

اصول فلسفه و روش رئالیسم/جلد چهار +نقد و بررسی روش حسی و علوم تجربی در اثبات عرض و نفی جوهر (صفحه 305-308, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=4&p=305)  +
الهیات شفا/جلد یک +بحثی پیرامون منشا عروض عوارض بر یک طبیعت ماهوی (صفحه 58-60, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1295&v=1&p=58)  +

ح

حرکت و زمان در فلسفه اسلامی/جلد دو +جمعبندی براهین حرکت جوهری بر مبنای رابطه عرض و جوهر (صفحه 88-90, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=2&p=88)  +, نفی دوگانگی عرض و جوهر در براهین حرکت جوهری ملاصدرا (صفحه 94, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=2&p=94)  +
حرکت و زمان در فلسفه اسلامی/جلد یک +وجوه اشتراک و افتراق میان صورت ونفس و عرض (صفحه 222-223, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=1&p=222)  +

ش

شرح مبسوط منظومه/جلد دو +بررسی معنای اصطلاحات عرض , عرضی , ذات , جوهر و تجوهر در فلسفه (صفحه 153-156, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=2&p=153)  +, نحوه رابطه جوهر و عرض و جعل بسیط و تالیفی از دیدگاه ملا صدرا (صفحه 439, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=2&p=439)  +, نقش مبنای اصالت و وحدت وجود در رابطه جعل بسیط و تالیفی و رابطه جوهر و عرض (صفحه 440-441, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=2&p=440)  +
شرح مبسوط منظومه/جلد چهار +بحثی در زمینه ذاتی و عرضی و ارتباط آن با بحث ماهیات (صفحه 297-305, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=4&p=297)  +
شرح منظومه/جلد یک +بیان رابطه موضوع و عرض و ماده و صورت (رابطه حال و محل) (صفحه 78-79, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1323&v=1&p=78)  +, جایگاه مفاهیم عروض و اتصاف در مبنای تقسیم معقولات ثانی به فلسفی و منطقی (صفحه 124-127, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1323&v=1&p=124)  +, نقدی بر حاجی سبزواری و متاخرین از فلاسفه در مورد تفکیک ظرف عروض از اتصاف در مبنای تقسیم معقولات ثانی به فلسفی و منطقی (صفحه 128-134, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1323&v=1&p=128)  +, بررسی امکان تعلق جعل بسیط و تالیفی به ذاتیات و عرض ذاتی و مفارق (صفحه 207-208, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1323&v=1&p=207)  +, منشا عدم تعلق جعل به لوازم ذاتی اشیا و تعلق آن به اعراض مفارق (صفحه 212-213, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1323&v=1&p=212)  +

م

مقالات فلسفی/جلد سه +حرکت اعراض از دیدگاه ارسطو (صفحه 113, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1338&v=3&p=113)  +, کاربرد اصطلاح جوهر و عرض در فلسفه و عرفان (صفحه 139, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1338&v=3&p=139)  +, تقسیم وجود به جوهر و عرض و توضیحی پیرامون محل بحث آن در کتب فلسفی (صفحه 206-210, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1338&v=3&p=206)  +, تقسیم وجود به جوهر و عرض از دیدگاه ابو علی سینا (صفحه 206, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1338&v=3&p=206)  +, علت تقدیم مباحث وجود بر سایر مسائل فلسفی در کتابهای متاخرین مثل منظومه و تقدیم مباحث جوهر و عرض در کتابهای شفا (صفحه 207, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1338&v=3&p=207)  +, بررسی تعریف جوهر و عرض و مقصود از حلول در تعریف آنها (صفحه 209-213, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1338&v=3&p=209)  +, بحثی در مورد امتناع انتقال عرض (صفحه 211-212, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1338&v=3&p=211)  +, تقسیم موجود به جوهر و عرض و اقسام پنجگانه جوهر (صفحه 220, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1338&v=3&p=220)  +, اولویت جواهر به وجود در مقایسه به اعراض (صفحه 305-312, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1338&v=3&p=305)  +, اقسام عرض از دیدگاه ابن سینا (صفحه 324, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1338&v=3&p=324)  +