ابزارهای شخصی

گویش‌ها
فضاهای نام
عملکردها
از ویکی مطهر

صفحات شامل کلیدواژهٔ "علت غایی"

نمایش نتایج:12 صفحه.

ا

اصول فلسفه و روش رئالیسم/جلد سه +تقسیم علت به علل اربعه از سوی ارسطو ( فاعلی , غائی , مادی , صوری ) و تعریف هر یک (صفحه 233-235, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=3&p=233)  +, تحقیقی در زمینه علت غائی و حقیقت آن در نظام هستی (صفحه 244-258, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=3&p=244)  +, نظریه انباذ قلس در مورد انکار علت غائی و تکون جهان از عناصر اولیه آب هوا خاک و آتش (صفحه 247-248, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=3&p=247)  +, نظریه ذیمقراطیس راجع به علت غائی درتکون جهان (صفحه 247-248, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=3&p=247)  +, بررسی دلایل منکرین اصل غایت در هستی و طبیعت (صفحه 248-249, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=3&p=248)  +, حقیقت غایت و رابطه آن با شعور و ادراک (صفحه 248-252, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=3&p=248)  +, بررسی علیت غایی در افعال انسان (صفحه 249-252, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=3&p=249)  +, حقیقت غایت در نظام هستی (صفحه 251, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=3&p=251)  +, نحوه علیت متقابل بین فعل و غایت آن (صفحه 252-254, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=3&p=252)  +, پاسخ به شبهاتی در زمینه تنافی علت غایی با علت فاعلی (صفحه 254-256, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=3&p=254)  +, نحوه رابطه علت غائی با علت فاعلی (صفحه 254-256, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=3&p=254)  +
اصول فلسفه و روش رئالیسم/جلد چهار +بررسی اصل هدف دار بودن تکامل در طبیعت و رابطه این بحث با اصل علت غائی (صفحه 68-71, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=4&p=68)  +, بررسی هدفداری تکامل و حرکت از جنبه علمی و فلسفی (صفحه 69-70, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=4&p=69)  +, دیدگاه محمد علی فروغی درباره حاکمیت اصل علت و معلول و انکار علت غایی در نظام طبیعت (صفحه 131, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=4&p=131)  +
الهیات شفا/جلد دو +شرح و بررسی مبحث تناهی علل صوری و غایی از شفای بوعلی (صفحه 115-124, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1295&v=2&p=115)  +, تعریف علت غایی (صفحه 116, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1295&v=2&p=116)  +, اثبات ضرورت تناهی علل غایی در صورت فرض وجود غایت (صفحه 116-120, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1295&v=2&p=116)  +, تفاوت مطلوب بالذات و مطلوب بالغیر (صفحه 118-119, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1295&v=2&p=118)  +, تفاوت مطلوبهای انسان از حیث بالذات و بالغیر و رجوع تمامی مطلوبهای بالغیر به مطلوب بالذات (صفحه 118-120, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1295&v=2&p=118)  +, بخشی از متن شفای بوعلی در مورد تناهی علل صوری و غایی (صفحه 122-124, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1295&v=2&p=122)  +, معنای 'بالحق' در قرآن کریم و رابطه آن با علت غایی جهان و مسئله معاد (صفحه 294-295, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1295&v=2&p=294)  +
الهیات شفا/جلد یک +بحثی پیرامون علل عنصری , صوری و غائی (صفحه 113, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1295&v=1&p=113)  +, بحثی در مورد علت غایی (صفحه 119, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1295&v=1&p=119)  +, بحثی پیرامون تعریف غایت و شمول آن برای همه موجودات و اشکالات مطرح شده در این مورد و پاسخ آنها (صفحه 120-124, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1295&v=1&p=120)  +, بررسی فرق بین غایت و ضروری و اقسام آن (صفحه 130-131, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1295&v=1&p=130)  +, حل اشکال غایت در مورد شرور (صفحه 131-132, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1295&v=1&p=131)  +, بحثی پیرامون مساله کون و فساد و طرح آن بعنوان اشکالی بر علت غایی (صفحه 132-133, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1295&v=1&p=132)  +, مساله حرکت فلک و طرح آن بعنوان اشکالی بر نظریه غایت (صفحه 133-134, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1295&v=1&p=133)  +, علت غایی در قیاس منطقی (صفحه 134-135, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1295&v=1&p=134)  +, بحثی پیرامون اقسام و علت غایی در افعال الهی (صفحه 136-138, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1295&v=1&p=136)  +, بررسی فرق بین غایت و خیر (صفحه 138-140, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1295&v=1&p=138)  +, بررسی فرق جود و خیر و علت غایی افعال اختیاری انسان (صفحه 141-142, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1295&v=1&p=141)  +, بحثی پیرامون شفقت و رحمت و علت غایی این دو فعل (صفحه 144-145, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1295&v=1&p=144)  +, بحثی پیرامون جود و خیر , رحمت و شفقت و علت غایی در این مورد (صفحه 145-152, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1295&v=1&p=145)  +, رابطه بخت و اتفاق با علت غایی (صفحه 169-171, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1295&v=1&p=169)  +, بررسی غایتمندی طبیعت از نظرگاه فلاسفه , متکلمین و علمای طبیعی (صفحه 187-192, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1295&v=1&p=187)  +, اثبات وجود غایت در حرکات طبیعت و تحقق ماده بغایت صورت از کتاب طبیعیات شفای بوعلی به ترجمه فروغی (صفحه 195-204, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1295&v=1&p=195)  +, بحثی در نفی برخورداری یک امر از غایت متعددی (صفحه 195-196, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1295&v=1&p=195)  +, نظر انباذقلس در مورد هدفمندی اعمال طبیعت (صفحه 197-198, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1295&v=1&p=197)  +, اثبات وجود غایت در طبیعت و مسئله اتفاق در امور کلی و جزئی در طبیعت (صفحه 198-200, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1295&v=1&p=198)  +, بحثی پیرامون غایات امور طبیعی (صفحه 200-201, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1295&v=1&p=200)  +, اثبات وجود غایت در موارد نقص در اعضای بدن و نقش طبیعت در این غایت مندی (صفحه 202-203, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1295&v=1&p=202)  +, تقسیم غایات به مالاجله الحرکه و ما الیه الحرکه و ما ینتهی الیه الحرکه و توضیح این اقسام (صفحه 206-207, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1295&v=1&p=206)  +, بحثی پیرامون غایت به معنای ماینتهی الیه الحرکµ (صفحه 206-209, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1295&v=1&p=206)  +, استدلال انباذقلس و منکرین علت غایی در طبیعت به عملکرد متضاد طبیعت واحد در مواد جهت اثبات اتفاق (صفحه 221-222, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1295&v=1&p=221)  +, توضیح نظر ابن سینا در مورد وجود اتفاق در طبیعت و حمل آن بر غایت بالعرض در پاسخ طرفداران نظریه اتفاق (صفحه 225-229, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1295&v=1&p=225)  +, اثبات وجود غایت در افعال طبیعی از طریق تفاوت صنعت و طبیعت در عملکرد و توانائیهای طبیعت (صفحه 232-236, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1295&v=1&p=232)  +, شرح نظر ابن سینا در مورد عدم ضرورت وجود شعور و ادراک برای غایتمندی طبیعت (صفحه 236-249, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1295&v=1&p=236)  +, پاسخ شبهه تسلسل غایات در صورت وجود غایت در طبیعت (صفحه 254-255, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1295&v=1&p=254)  +

ب

بیست گفتار +تقسیم علت به علت فاعلی و غایی و تعریف و رابطه هر یک از آنها (صفحه 65-66, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1300&p=65)  +

ت

توحید +بررسی معنا و مفهوم نظم حاکم بر جهان هستی و اتفاق موحد و مادی در مورد علت فاعلی و اختلاف آنها در علت غایی موجودات (صفحه 60-78, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1307&p=60)  +, اشکال عدم انفکاک علت غایی از علت صوری در دفاع از نظرات مهندس بازرگان پیرامون نظم حاکم بر جهان هستی و نقد آن (صفحه 71-78, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1307&p=71)  +, رد دلالت فرضیه و اصول چهارگانه داروین در توجیه حیات و بقای موجودات زنده بر علت فاعلی بخاطر عدم تنافی آن با علت غایی (صفحه 77-78, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1307&p=77)  +, توضیحی پیرامون عدم تمامیت نظم ناشی از علت فاعلی برای اثبات ناظم و تمامیت علت غایی در این مورد (صفحه 79-82, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1307&p=79)  +, تشریح نسبیت امور اتفاقیه عالم طبیعت و عدم منافات آن با هدفداری و علت غایی نظام هستی (صفحه 82-85, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1307&p=82)  +, بررسی مناط وجود علت غایی (صفحه 122-124, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1307&p=122)  +, اختلاف نظر الهیون و مادیون در مورد دخالت علت غایی در طبیعت (صفحه 122, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1307&p=122)  +

ح

حرکت و زمان در فلسفه اسلامی/جلد دو +اثبات حرکت جوهری از طریق ضرورت غایت برای طبیعت (صفحه 113-116, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=2&p=113)  +, معنای غایت تدریجی الوجود در حرکت (صفحه 225-226, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=2&p=225)  +, بررسی مبحث غایت در حرکات از اسفار ملاصدرا (صفحه 225-247, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=2&p=225)  +, بررسی غایت بالذات در حرکات طبیعی از نظر ابن سینا (استبقاء نوع) (صفحه 229-231, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=2&p=229)  +, طرح حرکت به عنوان غایت حرکت فلک در کلمات ابن سینا به غایت بالعرض توسط حاجی سبزواری (صفحه 231-232, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=2&p=231)  +, نقد و بررسی نظر ابن سینا در مورد غایت حرکت (مراتب حرکت ) و غایت حرکت طبیعت (بقاء نوع) (صفحه 240-245, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=2&p=240)  +, دیدگاه ابن سینا درباره غایت در حرکت و انواع (صفحه 240-242, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=2&p=240)  +, رابطه کمال و تکامل و اشاره ای به غایت ماورائی در حرکات طبیعت (صفحه 244-245, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=2&p=244)  +, بخشی از اسفار ملاصدرا پیرامون غایت زمان و حرکت و فاعل زمان با حواشی توضیحی (صفحه 266-274, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=2&p=266)  +
حرکت و زمان در فلسفه اسلامی/جلد یک +غایت بالذات و غایت بالعرض در حرکتها و تبدلات در فلسفه اسلامی (صفحه 37-38, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=1&p=37)  +, اثبات نیاز متحرک به محرک خارجی به علت منافات ذاتیت حرکت با وجود غایت در حرکات (صفحه 115-116, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=1&p=115)  +, دیدگاه حکمای اسلامی و فلاسفه غرب درباره وجود و عدم و غایت در حرکات (صفحه 115-116, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=1&p=115)  +

ش

شرح مبسوط منظومه/جلد چهار +انواع و مراحل سئوال از چیستی, هستی و چرائی شیئی (صفحه 275-288, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=4&p=275)  +, بحثی پیرامون تمایز بین اثبات و ثبوت در سئوال از علت چرایی (صفحه 288-290, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=4&p=288)  +
شرح منظومه/جلد دو +چگونگی رابطه علت غائی و علت فاعلی (صفحه 35, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1323&v=2&p=35)  +, اهمیت بحث علت غائی در فلسفه و بیان نظرات در این زمینه (صفحه 39, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1323&v=2&p=39)  +, نظر ابن سینا در مورد اهمیت مبحث علت غایی (صفحه 39, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1323&v=2&p=39)  +, رابطه علت غایی با جهان بینی انسان (صفحه 39, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1323&v=2&p=39)  +, چگونگی رابطه علت فاعلی و علت غائی (صفحه 41, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1323&v=2&p=41)  +, عمومیت اصل علیت غائی بر سراسر هستی و مخلوقات و پاسخ به اشکالات وارده در این زمینه (صفحه 53, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1323&v=2&p=53)  +, معنی علت غائی از نظر حکمای الهی (صفحه 56, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1323&v=2&p=56)  +, معنای غایت داری افعال مجردات و ذات باری تعالی (صفحه 61-63, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1323&v=2&p=61)  +, تقریر شبهه عبث و اتفاق در مورد اصل علت غائی و جواب آن (صفحه 79, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1323&v=2&p=79)  +, تصویر عبث در افعال انسان و رد این شبهه از اصل عمومی علت غایی و وجود غایت برای تمام هستی (صفحه 93-97, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1323&v=2&p=93)  +

ف

فطرت +اشاره ای به علت غایی فلسفه در استناد به حس حقیقت جویی انسان (صفحه 74-75, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1328&p=74)  +

م

معاد +نقصان تعریف به هر یک از علل اربعه به تنهایی و لزوم دخالت علل اربعه ( فاعلی , غائی, داخلی , خارجی ) در تعریف کامل (صفحه 135, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1337&p=135)  +