ابزارهای شخصی

گویش‌ها
فضاهای نام
عملکردها
از ویکی مطهر

صفحات شامل کلیدواژهٔ "علت فاعلی"

نمایش نتایج:12 صفحه.

ا

اصول فلسفه و روش رئالیسم/جلد سه +تقسیم علت به علل اربعه از سوی ارسطو ( فاعلی , غائی , مادی , صوری ) و تعریف هر یک (صفحه 233-235, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=3&p=233)  +, طرح مساله کیفیت علت فاعلی در صورت تعلق فعل به ماده (صفحه 235-236, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=3&p=235)  +, نحوه علیت متقابل بین فعل و غایت آن (صفحه 252-254, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=3&p=252)  +, پاسخ به شبهاتی در زمینه تنافی علت غایی با علت فاعلی (صفحه 254-256, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=3&p=254)  +, نحوه رابطه علت غائی با علت فاعلی (صفحه 254-256, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=3&p=254)  +
اصول فلسفه و روش رئالیسم/جلد چهار +شبهاتی در زمینه علیت فاعلی و هیولای اولی در مبحث قوه و فعل (صفحه 254-255, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=4&p=254)  +, بررسی امکان فاعلیت جسم نسبت به آثار (صفحه 259, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=4&p=259)  +
الهیات شفا/جلد دو +شرح اثبات علل فاعلی و نیاز ممکن الوجود به علت ایجادی از کتاب شفای بوعلی (صفحه 20-39, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1295&v=2&p=20)  +, شرح و بررسی برهان وسط و طرف در اثبات علت فاعلی و علت اولی از کتاب شفای بوعلی (صفحه 23-39, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1295&v=2&p=23)  +, نظر طالس و فیثاغورث در مورد معنا و نوع واحد در مبدء جهان و علت فاعلی آن (صفحه 156, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1295&v=2&p=156)  +, بخشی از شفای بوعلی پیرامون نفی ماهیت از واجب الوجود و بیان نظرات در مورد مبدء اول عالم (صفحه 164-165, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1295&v=2&p=164)  +, نظر ملاصدرا و ابن سینا در مورد علم فطری موجودات خودآگاه به علت خود (خداشناسی فطری) (صفحه 336, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1295&v=2&p=336)  +
الهیات شفا/جلد یک +فاعل در اصطلاح فلسفه اولی و علوم طبیعی (صفحه 87, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1295&v=1&p=87)  +, بحثی در مورد نیاز اشیا به علت در بقای خود (صفحه 95-97, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1295&v=1&p=95)  +, بحثی در خصوص نیاز تعلیمیات مثل مقادیر و اعداد به علت مادی و فاعلی (صفحه 156-158, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1295&v=1&p=156)  +, بررسی نظریات وارده در مورد مبدء عددی خلقت و موجودات (صفحه 380-385, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1295&v=1&p=380)  +, بررسی نظریات فیثاغورثیان پیرامون تالیف اعداد از وحدت و مبدئیت اعداد برای تعلیمیات و موجودات (صفحه 380-385, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1295&v=1&p=380)  +, نقد شیخ ابن سینا بر نظر فیثاغورثیان در مورد مبدئیت اعداد برای اشیا و تناهی مفارقات و مجردات (صفحه 385-388, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1295&v=1&p=385)  +, نقد ابن سینا بر نظریه تشکیل اعداد از وحدت بنحو تکرار و مبدئیت وحدت برای کل موجودات (صفحه 399-403, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1295&v=1&p=399)  +

ب

بیست گفتار +تقسیم علت به علت فاعلی و غایی و تعریف و رابطه هر یک از آنها (صفحه 65-66, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1300&p=65)  +

ت

توحید +بررسی معنا و مفهوم نظم حاکم بر جهان هستی و اتفاق موحد و مادی در مورد علت فاعلی و اختلاف آنها در علت غایی موجودات (صفحه 60-78, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1307&p=60)  +, رد سخنان مهندس بازرگان در کتاب راه طی شده پیرامون فرق بین موحد و غیرموحد در انتساب افعال به فاعل (صفحه 70, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1307&p=70)  +, تشریح چگونگی دلالت قانون احتمالات در علم ریاضی بروجود ناظم در نظام طبیعت و نقد آن بخاطر انحصار دلالت آن بروجود علت فاعلی (صفحه 72-76, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1307&p=72)  +, توضیحی پیرامون عدم تمامیت نظم ناشی از علت فاعلی برای اثبات ناظم و تمامیت علت غایی در این مورد (صفحه 79-82, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1307&p=79)  +, علت گرایش مهندس بازرگان به نظم فاعلی در کتاب راه طی شده برای اثبات توحید (صفحه 80-81, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1307&p=80)  +, توضیحی پیرامون جبر علیت و عدم تمامیت آن در صورت انحصار علیت به علت فاعلی (صفحه 90-91, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1307&p=90)  +

ح

حرکت و زمان در فلسفه اسلامی/جلد دو +اعتبار وحدت و کثرت در زمان و نیاز زمان به فاعل و قابل مطابق با جهت ثبات و تجدد آن (صفحه 210-211, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=2&p=210)  +, بررسی مسئله فاعل و قابل در زمان (صفحه 221-225, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=2&p=221)  +, بررسی علت فاعلی زمان و مباحث مقدماتی آن در اسفار ملاصدرا (صفحه 248-256, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=2&p=248)  +, دلائل ملاصدرا در رد علیت جرم فلک و طبیعت جسمانی برای زمان و اثبات تجرد علت زمان (صفحه 255-256, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=2&p=255)  +, تشریح نظر ملاصدرا در اسفار پیرامون تجرد علت مشخصات طبیعت (وضع, مکان, کم و کیف ) بر مبنای اتحاد عارض و معروض در حرکت جوهری (صفحه 257-265, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=2&p=257)  +, نقش اتحاد حرکت و متحرک در حرکت جوهری در بی نیازی حرکت از علتی ماسوای علت متحرک (صفحه 263-264, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=2&p=263)  +, بخشی از اسفار ملاصدرا پیرامون غایت زمان و حرکت و فاعل زمان با حواشی توضیحی (صفحه 266-274, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=2&p=266)  +, تناقض کلمات ملاصدرا در اسفار در مباحث زمان در مورد علت زمان (نفس, عقل, ذات باری) و توجیه حاجی سبزواری در مورد آن (صفحه 304-305, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=2&p=304)  +
حرکت و زمان در فلسفه اسلامی/جلد یک +رابطه و معنی ذاتیت حرکت نسبت به متحرک و اثبات نیاز به محرک و علت در حرکتهای ذاتی (صفحه 103-104, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=1&p=103)  +, نیاز به محرک در حرکت جوهری بنا بر نظر ملا صدرا (صفحه 103-104, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=1&p=103)  +, براهین حکماء در اثبات نیاز متحرک به محرکی غیر از خود و اشکالات وارده بر آنها (صفحه 114-123, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=1&p=114)  +, اثبات غیریت متحرک و محرک از راه امتناع سکون در صورت ذاتیت حرکت برای اشیاء (صفحه 114, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=1&p=114)  +, اثبات نیاز متحرک به محرک غیری از راه منافات ذاتیت حرکت با اصل حرکت (صفحه 114-115, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=1&p=114)  +, اثبات نیاز متحرک به محرک خارجی به علت منافات ذاتیت حرکت با وجود غایت در حرکات (صفحه 115-116, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=1&p=115)  +, اثبات نیاز متحرک به علت فاعلی غیر خود از راه لزوم وجود سنخیت بین علت و معلول (صفحه 115, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=1&p=115)  +, نقدی بر برهان دوم رد حرکت جوهری و وحدت محرک و متحرک از طریق قانون عله المتغیر و عله الثابت ثابت . (صفحه 117-118, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=1&p=117)  +, رد نظریه عدم ذاتیت حرکت برای اشیا به دلیل وجود اجسام ساکن و تساوی ذاتیت با عدم ساکن (صفحه 117, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=1&p=117)  +, نقد و بررسی براهین ذاتی نبودن حرکت (صفحه 117-119, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=1&p=117)  +, برهان چهارم فلاسفه در مورد عدم ذاتیت حرکت برای اجسام بدلیل ناهمگونی حرکت تمامی اجسام (صفحه 119-120, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=1&p=119)  +, برهان پنجم فلاسفه در غیریت محرک از متحرک بدلیل تغایر حیثیت قوه و فعل و تاکید ملا صدرا بر این برهان (صفحه 120-121, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=1&p=120)  +, معنای مغایرت محرک و متحرک ( در تعبیر ارسطو ) و اختلاف فلاسفه اسلامی و غربی در برداشت از برهان ارسطو (صفحه 121-123, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=1&p=121)  +, اثبات غیریت محرک و متحرک بدلیل تغایر حیثیت ایجاب از حیث امکان (صفحه 121, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=1&p=121)  +, اشکالات فخر رازی بر براهین لزوم مغایرت متحرک و محرک و پاسخ ملا صدرا به آنها (صفحه 123-135, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=1&p=123)  +, حاشیه ای بر متن اسفار در مورد لوازم ماهیت و وجود و عدم تعقل فاعل و قابل از لوازم ماهیت (صفحه 144-145, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=1&p=144)  +
حکمتها و اندرزها +مفهوم علت فاعلی و علت قابلی از نظر حکما (صفحه 76-77, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1346&p=76)  +

ش

شرح منظومه/جلد دو +چگونگی رابطه علت غائی و علت فاعلی (صفحه 35, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1323&v=2&p=35)  +, چگونگی رابطه علت فاعلی و علت غائی (صفحه 41, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1323&v=2&p=41)  +

م

معاد +نقصان تعریف به هر یک از علل اربعه به تنهایی و لزوم دخالت علل اربعه ( فاعلی , غائی, داخلی , خارجی ) در تعریف کامل (صفحه 135, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1337&p=135)  +

ن

نقدی بر مارکسیسم +تفاوت دیدگاه فلاسفه غرب و الهیون در مورد محرک اول و نیاز عالم به علت ماورائی (صفحه 341-343, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1342&p=341)  +