ابزارهای شخصی

گویش‌ها
فضاهای نام
عملکردها
از ویکی مطهر

صفحات شامل کلیدواژهٔ "فاعل بالتسخیر"

نمایش نتایج:1 صفحه.

ح

حرکت و زمان در فلسفه اسلامی/جلد دو +طبیعت مادی و طبیعت مثالی انسان و رابطه نفس با ایندو طبیعت و ارتباط این بحث با مسئله فاعل بالتسخیر در فلسفه اسلامی (صفحه 56-60, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=2&p=56)  +, نحوه تسخیر نفس در طبیعت از نظر بوعلی سینا (صفحه 63-65, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=2&p=63)  +, معنای فاعل بالطبع و بالقسر و بالتسخیر (صفحه 64-65, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=2&p=64)  +