ابزارهای شخصی

گویش‌ها
فضاهای نام
عملکردها
از ویکی مطهر

صفحات شامل کلیدواژهٔ "فصل(منطق)"

نمایش نتایج:6 صفحه.

آ

آشنایی با علوم اسلامی/جلد یک +نقش سنجش کلی با افرادش در بوجودآمدن نوع, جنس, فصل, عرض عام و خاص (صفحه 45-47, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1287&v=1&p=45)  +

ا

الهیات شفا/جلد دو +بررسی حقیقت معنای جنس و فصل و رابطه ایندو با یکدیگر و تفاوت جنس و فصل با عرض خاص و عام (صفحه 264-266, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1295&v=2&p=264)  +, رابطه نوع و فصل و ماده و صورت (صفحه 266-268, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1295&v=2&p=266)  +
الهیات شفا/جلد یک +بحثی پیرامون فرق جنس و فصل (صفحه 45-49, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1295&v=1&p=45)  +, فصلی در خصوص کیفیت دخول معانی خارج از جنس بر طبیعت جنس و رابطه آن با فصل (صفحه 50-62, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1295&v=1&p=50)  +, راه دستیابی به تعریف حد تام اشیاء و فصل حقیقی آنها (صفحه 50-55, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1295&v=1&p=50)  +, اشاره ای به هفت شرط از شرایط دهگانه ملاصدرا برای تمیز فصل از غیر فصل (صفحه 55-58, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1295&v=1&p=55)  +, بحثی پیرامون تناهی اجناس و فصول (صفحه 58, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1295&v=1&p=58)  +

ح

حرکت و زمان در فلسفه اسلامی/جلد دو +ترکب جسم از ماده و صورت و ترکب ماهیات از اجناس و فصول و رابطه ماده و صورت و اجناس و فصول (صفحه 22-24, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=2&p=22)  +, نحوه اعتبار ماده و صورت و اعتبار جنس و فصل در تشخص جسم (صفحه 24-30, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=2&p=24)  +, رابطه ماده با جنس و صورت با فعل (صفحه 36-41, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=2&p=36)  +, نقش فصل در حقیقت و هویت شی ء (ماهیت ) (صفحه 41-42, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=2&p=41)  +
حرکت و زمان در فلسفه اسلامی/جلد یک +رابطه فصل و جنس و نوع (صفحه 346, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=1&p=346)  +

م

مقالات فلسفی/جلد سه +بررسی کیفیت ترکیب ماده و صورت و جنس و فصل (صفحه 316, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1338&v=3&p=316)  +, تشریح ترکیب اتحادی (طولی) جنس و فصل (صفحه 316-331, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1338&v=3&p=316)  +