ابزارهای شخصی

گویش‌ها
فضاهای نام
عملکردها
از ویکی مطهر

صفحات شامل کلیدواژهٔ "فعل اختیاری"

نمایش نتایج:6 صفحه.

ا

اصول فلسفه و روش رئالیسم/جلد دو +علت نیاز حیوان به یک سلسله فعالیتهای ارادی برای حفظ حیات و بقاء خویش (صفحه 180-181, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=2&p=180)  +, بررسی نحوه فعالیت ارادی حیوان و پیدایش یک سلسله اندیشه و ادراکات از آن (صفحه 184, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=2&p=184)  +, تعریف و فرق بین فعالیت تدبیری و التذاذی حیوان (صفحه 192-194, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=2&p=192)  +
اصول فلسفه و روش رئالیسم/جلد سه +بررسی مقدمات افعال اختیاری (صفحه 162-167, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=3&p=162)  +, اثبات غیر اختیاری بودن امور نفسانی واختیاری بودن افعال خارجی در انسان (صفحه 135-163, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=3&p=135)  +, پاسخ به شبهه عدم معقولیت افعال اختیار در انسان در صورت غیر اختیاری بودن مقدمات آن (صفحه 165-166, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=3&p=165)  +
الهیات شفا/جلد یک +اشاره ای به انواع و اقسام فاعل (صفحه 117-118, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1295&v=1&p=117)  +, مبادی 3 گانه افعال اختیاری انسان (صفحه 128-129, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1295&v=1&p=128)  +, بررسی فرق جود و خیر و علت غایی افعال اختیاری انسان (صفحه 141-142, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1295&v=1&p=141)  +

ح

حرکت و زمان در فلسفه اسلامی/جلد دو +رابطه نفس (روح) و بدن و دائره اراده نفس در مورد اعمال اختیاری و غیراختیاری بدن از نظر دکارت و ملاصدرا (صفحه 68-70, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=2&p=68)  +

ش

شرح منظومه/جلد دو +نظرات فلاسفه الهی و مادی در مورد غایتمندی و افعال ارادی و غیرارادی موجودات و ادله آنها (صفحه 39-41, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1323&v=2&p=39)  +

ع

عدل الهی +بررسی نقد نظریه اعتقاد به جبر در افعال اختیاری انسان و عدم تنافی آن با قضا و قدر الهی (علم و تقدیر علت ارتکاب گناه) (صفحه 117-118, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1326&p=117)  +