ابزارهای شخصی

گویش‌ها
فضاهای نام
عملکردها
از ویکی مطهر

صفحات شامل کلیدواژهٔ "قضایا"

نمایش نتایج:9 صفحه.

آ

آشنایی با علوم اسلامی/جلد یک +تعریف قضیه و بیان اقسام و احکام قضایا در منطق (صفحه 55-84, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1287&v=1&p=55)  +, نگاهی به قضایا و تقسیم بندیهای آن (صفحه 65-70, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1287&v=1&p=65)  +

ا

اصول فلسفه و روش رئالیسم/جلد دو +نقش قضایای موجبه و سالبه در انطباق معلومات حسیه به ذهن از طریق حس (صفحه 48, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=2&p=48)  +, بررسی نظرات دانشمندان پیرامون ماهیت و اجزاء قضیه موجبه و سالبه (صفحه 51, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=2&p=51)  +, بررسی جنبه ذهنی و غیر ذهنی فعالیت نفس نسبت به حکم در قضایا و امتیاز آن از سائر امور نفسانی (صفحه 57-59, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=2&p=57)  +, فعالیت ذهن در رابطه با حکم در قضیه موجبه (صفحه 57, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=2&p=57)  +, کیفیت توقف قضایای نظری و بدیهی به قضایای بدیهیه (صفحه 113, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=2&p=113)  +
الهیات شفا/جلد یک +بحثی پیرامون تقسیم قضایا به اعتبار موضوع و معرفی رسالة الحمل آقا علی مدرس زنوزی در این مورد (صفحه 28-29, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1295&v=1&p=28)  +

ش

شرح مبسوط منظومه/جلد دو +تفاوت قضیه موجبه و سالبه در احتیاج به موضوع (صفحه 296-301, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=2&p=296)  +, مناط صدق و کذب در قضایا (صفحه 358-417, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=2&p=358)  +, نقد و بررسی مناط صدق در قضایای خارجیه, حقیقیه, ذهنیه از دیدگاه مرحوم حاجی سبزواری (صفحه 398-414, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=2&p=398)  +
شرح مبسوط منظومه/جلد سه +معنای ضرورت وصفی و ضرورت وقتی (صفحه 121, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=3&p=121)  +, رابطه مفاهیم منطقی در قضایا با معقولات ثانیه منطقی (صفحه 304, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=3&p=304)  +
شرح مبسوط منظومه/جلد چهار +اقسام قضایا از دیدگاه منطقیین و چگونگی ربط تقسیم بندی آن بابحث اعتبارات ماهیت (صفحه 363-372, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=4&p=363)  +
شرح مبسوط منظومه/جلد یک +انقسام قضایا به قضایای تحلیلی و قضایای تالیفی ( ترکیبی ) از دیدگاه کانت و هیوم و ٹٹٹ (صفحه 166-169, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=1&p=166)  +, اثبات اصالت وجود از راه بیان کیفیت قضایای ثنائیه (صفحه 170-174, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=1&p=170)  +, اثبات اصالت وجود از راه وجود وحدت در قضایا (صفحه 175-179, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=1&p=175)  +, بررسی مناط اتحاد در قضایا ( ذهنی و خارجی ) و نقش وجود در این اتحاد (صفحه 177-179, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=1&p=177)  +, ارتباط بحث وجود ذهنی با بحث مناط صدق و کذب در قضایا (صفحه 260-261, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=1&p=260)  +, نظر ابتکاری بوعلی سینا در مورد تقسیم قضایا به قضیه حقیقیه و خارجیه (صفحه 288, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=1&p=288)  +, بررسی فرق قضیه خارجیه و قضیه حقیقیه (صفحه 290-291, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=1&p=290)  +, شرح نظر بو علی سینا در مورد قضایای حقیقیه و خارجیه (صفحه 291-294, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=1&p=291)  +, راه حل تعارض قضیه ( الجزئی لیس بجزئی ) و قضیه ( الجزئی جزئی ) از طریق حمل اولی و شایع صناعی (صفحه 388-390, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=1&p=388)  +, توضیحی پیرامون قضیه المجهول المطلق لا یخبر عنه و حل تناقض پیرامون آن و قضایای مشابه (صفحه 416-419, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=1&p=416)  +
شرح منظومه/جلد یک +بررسی مناط صدق و کذب قضایا در شرح اشعار منظومه حاجی سبزواری (صفحه 187-196, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1323&v=1&p=187)  +, معنا و مفهوم صدق و حقیقت قضایا در نزد فلاسفه قدیم و مناط آن در نزد آنان و فلاسفهن جدید و فلاسفه اسلامی (صفحه 187-188, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1323&v=1&p=187)  +, نقش پذیرش مطابقت با واقع بعنوان مناط صدق قضایا در جدایی فلسفه از سفسطه (صفحه 189-190, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1323&v=1&p=189)  +, نظر حاجی سبزواری در منظومه منطق در مورد مناط صدق در قضایا (صفحه 193, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1323&v=1&p=193)  +, نقدی بر بیان حاجی سبزواری در منظومه فلسفه در مورد مناط صدق قضایا و جایگاه نفس الامر در این بیان (صفحه 193-195, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1323&v=1&p=193)  +, توضیح تقسیم قضیه به ثنائیه و ثلاثیه از سوی منطقیین و رابطه آن با هل بسیطه و هل مرکبه (صفحه 225-226, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1323&v=1&p=225)  +

م

مقالات فلسفی/جلد یک +مفاد وماهیت قضیه سالبه (صفحه 231, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1338&v=1&p=231)  +, تفاوت قضیه سالبه و موجبه (صفحه 231-232, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1338&v=1&p=231)  +, بررسی تفاوت و رابطه قضیه موجبه و سالبه از دیدگاه بوعلی و صدرالمتالهین (صفحه 233-234, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1338&v=1&p=233)  +