ابزارهای شخصی

گویش‌ها
فضاهای نام
عملکردها
از ویکی مطهر

صفحات شامل کلیدواژهٔ "قضیه خارجیه"

نمایش نتایج:7 صفحه.

ا

اسلام و مقتضیات زمان/جلد دو +تعریف قضیه خارجیه و حقیقیه از دیدگاه منطقیان و ارزش منطقی هر کدام (صفحه 17-20, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1293&v=2&p=17)  +

ش

شرح مبسوط منظومه/جلد دو +نقدی بر دیدگاه مرحوم حاجی سبزواری پیرامون اختصاص هر یک از معقولات به قضایای حقیقیه , خارجیه و ذهنیه (صفحه 115-117, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=2&p=115)  +, تعریف حقیقت ( صدق ) از دیدگاه علمای جدید و قدیم و اشکالات وارده بر آن در قضایای خارجیه , حقیقیه و ذهنیه (صفحه 359-392, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=2&p=359)  +, نقد و بررسی مناط صدق در قضایای خارجیه, حقیقیه, ذهنیه از دیدگاه مرحوم حاجی سبزواری (صفحه 398-414, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=2&p=398)  +
شرح مبسوط منظومه/جلد چهار +فرق قضایای حقیقیه و خارجیه (صفحه 364-365, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=4&p=364)  +
شرح مبسوط منظومه/جلد یک +نظر ابتکاری بوعلی سینا در مورد تقسیم قضایا به قضیه حقیقیه و خارجیه (صفحه 288, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=1&p=288)  +, بررسی فرق قضیه خارجیه و قضیه حقیقیه (صفحه 290-291, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=1&p=290)  +, شرح نظر بو علی سینا در مورد قضایای حقیقیه و خارجیه (صفحه 291-294, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=1&p=291)  +
شرح منظومه/جلد یک +رابطه معقولات ثانی فلسفی و منطقی با قضایای ذهنیه و خارجیه (صفحه 138, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1323&v=1&p=138)  +

م

مقالات فلسفی/جلد سه +تقسیم قضیه به خارجیه, ذهنیه و حقیقیه توسط بو علی برای اولین بار (صفحه 30, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1338&v=3&p=30)  +

ن

نقدی بر مارکسیسم +بررسی مسئله جاودانگی حقیقت و قضایای مطابق واقع و نظر مارکسیستها در مورد پیوستگی این مسئله با فلسفه بودن (صفحه 172-174, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1342&p=172)  +