ابزارهای شخصی

گویش‌ها
فضاهای نام
عملکردها
از ویکی مطهر

صفحات شامل کلیدواژهٔ "ماده(فلسفه)"

نمایش نتایج:23 صفحه.

ا

اصول فلسفه و روش رئالیسم/جلد دو +اهمیت اصل عینیت در مورد افکار و ادراکات و بررسی دیدگاه مادیین در مورد آن (صفحه 123-124, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=2&p=123)  +
اصول فلسفه و روش رئالیسم/جلد سه +نقد قانون لاوازیه در مورد هیولای اولی و اصل بقا ماده (صفحه 104-105, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=3&p=104)  +, نقد و بررسی نظریه مادیین پیرامون جبر و نفی اختیار از انسان (صفحه 173-180, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=3&p=173)  +, نقد نظریه مادیین در باب نقش وجود در احتیاج معلولات به علت (صفحه 197-199, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=3&p=197)  +, نقش برهان صدیقین در ابطال نظریه مادیین در باب نیاز هر موجود به علت (صفحه 199, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=3&p=199)  +, فرق میان ماده و علت مادی و تعریف هر یک (صفحه 241, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=3&p=241)  +, تعریف ماده در اصطلاحات فلسفی و عرفی (صفحه 241-242, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=3&p=241)  +
اصول فلسفه و روش رئالیسم/جلد پنج +تمثیلی از افلاطون پیرامون مقایسه مادیات طبیعی و افراد جزئی با حقایق کلی و مثالهای ملکوتی (مثل افلاطونی) (صفحه 108-109, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=5&p=108)  +
اصول فلسفه و روش رئالیسم/جلد چهار +بقاء جزء مادی و از بین رفتن جزء صوری در تحولات جسم بر اساس نظریه فلاسفه ارسطویی (صفحه 9-26, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=4&p=9)  +, شرائط پیدایش یک پدیده و صنعت در عالم طبیعت از دیدگاه فلسفه (صفحه 11-15, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=4&p=11)  +, ضرورت وجود مناسبت و سنخیت میان ماده و صورت در طبیعت و صنعت (صفحه 11-15, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=4&p=11)  +, بررسی ترکب و عدم ترکب جسم از ماده و صورت (صفحه 17-18, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=4&p=17)  +, نحوه کنجکاوی علوم طبیعی و ماتریالیسم دیالکتیک از نسب وجودیه و ماده (صفحه 23-24, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=4&p=23)  +, بررسی وحدت خارجی امکان استعدادی با ماده (صفحه 24-25, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=4&p=24)  +, نظریه ای پیرامون امکان صور غیر متناهی برای ماده جسمانی (صفحه 27-28, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=4&p=27)  +, نظراتی در مورد ذرات اتمی و قابلیت تبدل ماده به انرژی (صفحه 39-40, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=4&p=39)  +, نقد و بررسی دیدگاه فلاسفه درباره نحوه وجود قوه در ماده (صفحه 133-137, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=4&p=133)  +, معنی قوه و امکان استعدادی در ماده (صفحه 161, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=4&p=161)  +, رابطه علت و معلول با قوه و فعل در ماده از دیدگاه فلاسفه (صفحه 161-165, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=4&p=161)  +, نحوه تحقق صورت و قوه در ماده (صفحه 163-165, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=4&p=163)  +, اشکالاتی در مورد جوهریت هر یک از هیولی و صورت بنا بر نظریه ترکب اتحادی ماده و صورت وپاسخ آن (صفحه 170-173, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=4&p=170)  +, اشکالات مطروحه بر نظریه ترکب انضمامی ماده و صورت (صفحه 173-177, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=4&p=173)  +, اثبات ترکب اتحادی ماده و صورت (صفحه 184, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=4&p=184)  +, اثبات طولیت ماده و صورت (صفحه 185-186, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=4&p=185)  +, نحوه ارتباط ماده و صورت بنا بر برهان حرکت و کون و فساد (صفحه 186-187, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=4&p=186)  +, بیان حالت اضافی امکان استعدادی بین ماده و صورت (صفحه 187-188, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=4&p=187)  +, بررسی انضمامی بودن ترکیب ماده و صورت (صفحه 195, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=4&p=195)  +, تفاوت نظر ابن سینا با نظر ملا صدرا در مساله اتحاد نفس با معقول و اتحاد صورت و ماده (صفحه 197-198, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=4&p=197)  +, اقوال مختلف در مورد تغییرات و تبدیلات در ماده خارجی (صفحه 198, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=4&p=198)  +, بررسی مساله ماده, قوه و صور نوعیه از دیدگاه فلاسفه الهی و مادیین (صفحه 200-202, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=4&p=200)  +, اشکالاتی بر نظریه قائلین به ترکیب انضمامی ماده و صورت (صفحه 202-203, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=4&p=202)  +, تعریف ماده و ما بالقوه (صفحه 207-208, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=4&p=207)  +, علت عدم صلاحیت هر ماده ای برای هر صورتی (صفحه 208-209, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=4&p=208)  +, قابلیت ماده نسبت به قوه و امکان و نفی این قابلیت از صورت (صفحه 213-214, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=4&p=213)  +
اصول فلسفه و روش رئالیسم/جلد یک +نقد و بررسی نظریه مادیین در زمینه تاریخچه فلسفه مادی و انتساب نفی ماوراءالطبیعه به برخی از دانشمندان بزرگ دنیا (صفحه 23-28, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=1&p=23)  +, تفاوت عقیده مادیون و ریاضیون و سوفسطائیان در زمینه ماوراءالطبیعه و اصل عالم (صفحه 24, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=1&p=24)  +, دیدگاه مادیین و طرفداران ماتریالیسم دیالکتیک در زمینه علوم حسی و تجربی (صفحه 30-31, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=1&p=30)  +, نگاهی به علت پیدایش مکاتب گوناگون فلسفی در اروپا و نقدی بر مادیین در این زمینه (صفحه 31-32, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=1&p=31)  +, بهره گیری دانشمندان ماتریالیست از استنباطات نظری در کتب مربوط به ماتریالیسم دیالکتیک (صفحه 47, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=1&p=47)  +, نقدی بر مادیین در زمینه انتساب مسلک ایده آلیست به افلاطون, ارسطو, دکارت , کانت و غیر آنان از دانشمندان غیر مادی (صفحه 59-60, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=1&p=59)  +, تعریف ایده آلیسم از دیدگاه مادیین و انطباق مسلک آنان با مسلک سوفیسم (سفسطه) (صفحه 59, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=1&p=59)  +, نقد و بررسی استدلالهای ماتریالیستها در زمینه نفی حقایق دائمی و واقعیات خارجی (صفحه 77-79, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=1&p=77)  +, دیدگاه پیروان ماتریالیسم دیالکتیک در زمینه عقیده نسبیون راجع به نسبیت حقایق (صفحه 81, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=1&p=81)  +, نقد دیدگاه ماتریالیستها و دکتر ارانی در کتاب ماتریالیسم دیالکتیک در زمینه نسبیت حقایق و ارزش معلومات و ادراکات (صفحه 81-83, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=1&p=81)  +, تفاوت دیدگاه دانشمندان و فلاسفه غیرمادی با دانشمندان مادی در زمینه تجرد روح و ادراکات روحی و چگونگی بهره گیری امورروحی (صفحه 96-100, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=1&p=96)  +, تعریف کم متصل و منفصل و دیدگاه فلاسفه عقلیون و حسیون در منشا پیدایش ادراکات و تصورات در کمیات متصله (صفحه 103-105, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=1&p=103)  +, عدم وجود خواص ماده در ادراک کمیات متصله (صفحه 105-106, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=1&p=105)  +, دیدگاه شاله پیرامون عدم انطباق خواص ادراکات با خواص ماده در کمیات متصله (صفحه 106, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=1&p=106)  +, نقد نظریه مادیین در زمینه انطباق خواص ادراکات با خواص ماده (صفحه 107, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=1&p=107)  +, نقد و بررسی استدلالهای مادیون و دکتر ارانی در کتاب پسیکولوژی در زمینه اثبات مادی بودن حافظه (صفحه 109-116, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=1&p=109)  +, نقد و بررسی استدلالهای دکتر ارانی در کتاب پسیکولوژی پیرامون ارتباط روح با حافظه و مادی بودن آن دو (صفحه 110-117, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=1&p=110)  +, راههای تائید نظریه مادی بودن حافظه و نقد آن (صفحه 114-116, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=1&p=114)  +, نقدی بر نظریه مادیین و ایده آلیستها در زمینه حقیقت و رابطه علم و ادراک , علم و معلوم (صفحه 118-119, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=1&p=118)  +, دیدگاه دانشمندان و صدرالمتالهین در مورد وجود زمان و حرکت در امور مادی (صفحه 120, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=1&p=120)  +, تفاوت دیدگاه فلاسفه الهی و مادی در مورد روح و خواص روحی (صفحه 121, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=1&p=121)  +, عدم وجود خواص عمومی ماده در خواص روحی و ادراکات (صفحه 121, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=1&p=121)  +, معنی خودآگاهی و عقیده مادیین در این زمینه (صفحه 122, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=1&p=122)  +, تعریف نفس از دیدگاه فلاسفه حسی (صفحه 123-124, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=1&p=123)  +, نقد و بررسی استدلال مادیون و دکتر ارانی در کتاب پسیکولوژی پیرامون راه شناخت و علم انسان به واقعیت و حقیقت خویش (صفحه 124-129, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=1&p=124)  +, تعریف ادراکات از دیدگاه مادیین (صفحه 126, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=1&p=126)  +, نقدی بر استدلال برخی از مادیین به فرضیه لاپلاس برای رد سفسطه ایده آلیستها پیرامون وجود عالم خارج (صفحه 141, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=1&p=141)  +, عقیده مادیین در زمینه دوام و توقیت حقایق (صفحه 143, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=1&p=143)  +, نقدی بر استدلالات دانشمندان مادی به توقیت مسائل اخلاقی برای اثبات توقیت حقایق (صفحه 145, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=1&p=145)  +, نقدی بر نظریه مادیین و ماتریالیستها در زمینه تکامل حقیقت (تغییرتکاملی) (صفحه 147-152, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=1&p=147)  +, نقدی بر مادیین و دکتر ارانی در کتاب ماتریالیسم دیالکتیک پیرامون نفی ارزش معلومات و نظریه کانت در این زمینه (صفحه 173-174, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=1&p=173)  +, بررسی استدلال مادیون و دکتر ارانی در کتاب ماتریالیسم دیالکتیک بر مادیت فکر و ادراک و نسبیت حقایق و نقد آن (صفحه 187-193, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=1&p=187)  +
الهیات شفا/جلد دو +معانی ماده و علت مادی در فلسفه (صفحه 48-49, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1295&v=2&p=48)  +, تفاوت معنای ماده در اصطلاح فیزیک و فلسفه (صفحه 50, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1295&v=2&p=50)  +, توضیح بیان ارسطو در مورد کون شی من شی درباب علت مادی (تحولات ماده علی سبیل الاستکمان و علی سبیل الاستحاله) (صفحه 61-62, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1295&v=2&p=61)  +, اشاره ای به معانی ماده (عامل استعداد و قابل صور) و لزوم انتها علل مادی به هیولی (صفحه 76-77, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1295&v=2&p=76)  +, پاسخ این سینا به اشکالی بر ارسطو در مورد ماده متکون و تفاوت تعابیر بکار برده شده در این مورد (صفحه 99-100, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1295&v=2&p=99)  +, معنای استعداد در تکون جوهری ماده در باب علت مادی (صفحه 102-103, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1295&v=2&p=102)  +, دیدگاه ارسطو پیرامون ترکیب موجودات از ماده و صورت و عدم سابقه این موضوع قبل از وی (صفحه 115-116, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1295&v=2&p=115)  +, رابطه پذیرش ترکیب اشیاء از ماده و صورت و بحث تناهی علل مادی و صوری (صفحه 115-116, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1295&v=2&p=115)  +, منشا تکون اشیاء (ماده یا عدم) و تفسیر اصطلاح 'کون من' (صفحه 121-122, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1295&v=2&p=121)  +, رابطه نوع و فصل و ماده و صورت (صفحه 266-268, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1295&v=2&p=266)  +, بررسی نقش ماده و جسم مادی در جهالت و ممانعت از خودآگاهی و مراتب طبیعت در مورد خودآگاهی (صفحه 315-318, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1295&v=2&p=315)  +, بررسی مسئله خودآگاهی در موجود مادی و اثبات مانعیت مادیت از خودآگاهی و ضرورت وصول به تجرد برای خودآگاهی (صفحه 326-329, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1295&v=2&p=326)  +, پرسش و پاسخی پیرامون ناخودآگاهی ماده و صحت تعبیر خود در مورد ماده (صفحه 336-337, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1295&v=2&p=336)  +, وحدت و کثرت در 'خود' موجودات مرکب و مادی (ترکیب در نفس ماده) (صفحه 337-338, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1295&v=2&p=337)  +, معنای نظریه قوه و فعل ارسطو و ارتباط آن با نظریه ایشان در مورد ماده و صورت (صفحه 346, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1295&v=2&p=346)  +
الهیات شفا/جلد یک +فرق بین جنس و ماده و رابطه این بحث و اعتبارات ماهیت (صفحه 41-45, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1295&v=1&p=41)  +, اثبات وجود غایت در حرکات طبیعت و تحقق ماده بغایت صورت از کتاب طبیعیات شفای بوعلی به ترجمه فروغی (صفحه 195-204, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1295&v=1&p=195)  +, شرح نقد ابن سینا بر نظریه انباذقلس پیرامون وجود اتفاق در حصول ماده و ادله وی مبنی بر دلالت بی شعوری طبیعت و وجود نواقص و زواید بر آن (صفحه 213-217, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1295&v=1&p=213)  +, معرفی کتاب راز آفرینش انسان اثر کرسی موریسن در مورد تسلط نیروی حیات بر ماده (صفحه 229, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1295&v=1&p=229)  +, نقد ابن سینا بر فیثاغوریان در مورد فرض مبدئیت ماده و عدد (وحدت ) برای نقطه و خط و سطح و جسم و سایر اشیا (صفحه 405-407, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1295&v=1&p=405)  +

ب

بیست گفتار +حقیقت و واقعیت حیات و علت برتری آن بر ماده و شعری راجع به آن (صفحه 326-328, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1300&p=326)  +, رابطه حقیقت هستی و حیات با ماده (صفحه 326-330, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1300&p=326)  +, پاسخ به بر شماری حیات از خواص ماده (صفحه 328-330, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1300&p=328)  +

ت

توحید +طرح یک ابهام در زمینه بقای ماده و انرژی و تغییر و ثبات آنها در جهان (صفحه 165-167, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1307&p=165)  +, بحثی پیرامون مفهوم نظریه بقای ماده (صفحه 169, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1307&p=169)  +, بحثی پیرامون ماهیت ماده و انرژی (صفحه 171-172, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1307&p=171)  +, پرسش و پاسخی پیرامون دخالت مبحث اراده الهی در باب تبدیل ماده و انرژی (صفحه 173, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1307&p=173)  +, مفهوم بقای ماده و انرژی در نظریه لاوازیه (صفحه 176-177, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1307&p=176)  +, ماهیت انرژی و چگونگی تبدیل ماده به انرژی و بالعکس (صفحه 177-178, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1307&p=177)  +, نقد دیدگاه مهندس بازرگان در کتاب راه طی شده در مورد اعتقاد قدما به انهدام ماده های عالم (صفحه 178, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1307&p=178)  +, اعتقاد قدما به صورت جسمیه و صورت نوعیه برای اشیاء و انعدام صورت نوعیه و بقای صورت جسمیه آنها (صفحه 179-180, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1307&p=179)  +, بررسی جنبه اختلاف نظر لاوازیه با قدما در مورد عدم انعدام ماده (صفحه 180, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1307&p=180)  +, پاسخهای استاد رضا روزبه به پرسشهای استاد مطهری پیرامون تعریف انرژی , تبدیل ماده به انرژی و بالعکس و بررسی نظریه گالیله (صفحه 181-190, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1307&p=181)  +

ج

جهان بینی الهی و جهان بینی مادی(شش مقاله) +دیدگاه ماتریالیستها و الهیون درباره تقدم و تاخر ماده و عین بر شعور و ذهن (صفحه 286-287, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1339&p=286)  +

ح

حرکت و زمان در فلسفه اسلامی/جلد دو +ترکب جسم از ماده و صورت و ترکب ماهیات از اجناس و فصول و رابطه ماده و صورت و اجناس و فصول (صفحه 22-24, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=2&p=22)  +, نحوه اعتبار ماده و صورت و اعتبار جنس و فصل در تشخص جسم (صفحه 24-30, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=2&p=24)  +, نتیجه بحث ترکیب اتحادی ماده و صورت ( حیوان و ناطق ) در انسان در اثبات معاد جسمانی ( پاورقی ) (صفحه 28-29, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=2&p=28)  +, جایگاه صورت در شیئیت شی و نقش ماده در این شیئیت و امکان بقاء ماده بنحو کلی و مبهم با صورت ما (صفحه 30-33, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=2&p=30)  +, رابطه ماده با جنس و صورت با فعل (صفحه 36-41, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=2&p=36)  +, نقدی بر نظریه شوق ماده به صورت از ابن سینا و پاسخ آن (صفحه 115-116, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=2&p=115)  +, نظر فلاسفه در مورد قدم ماده عالم و ماده و صورت افلاک (صفحه 287, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=2&p=287)  +
حرکت و زمان در فلسفه اسلامی/جلد یک +سیر حرکت از قوه به فعل از نظر ارسطو و ملا صدرا و علامه طباطبایی و نقش ابن سینا در اثبات ترکیب جسم از ماده و صورت (صفحه 104-105, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=1&p=104)  +, بحثی در زمینه نحوه ترکیب ماده و صورت از دیدگاه ملا صدرا و سید صدر دشتکی (صفحه 105, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=1&p=105)  +, نقد فخر رازی بر فلاسفه در اتحاد ماده و صورت در اجسام و ارتباط این دیدگاه با برهان حرکت (صفحه 123-124, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=1&p=123)  +, تفاوت حقیقت ماده فلسفی با ماده فیزیکی و تفسیر نادرست فخررازی ازماده فلسفی (صفحه 126-127, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=1&p=126)  +, اشکال فخر رازی بر وحدت ماده در اجسام مختلف و جواب آخوند از آن (صفحه 133-134, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=1&p=133)  +, توضیحی در جهت شناخت ماده فلسفی (صفحه 144-145, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=1&p=144)  +, توضیحی در مورد ملازمت حرکت با قوه و تلازم ماده و جسم (صفحه 173-174, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=1&p=173)  +, نظر بوعلی در مورد امکان وجود ماده بدون صورت جسمیه (صفحه 174, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=1&p=174)  +, نظریه لاوازیه در مورد ماده عالم و ثبات مقدار آن (صفحه 197, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=1&p=197)  +, برهان ملا صدرا بر اثبات امکان استعدادی و ماده (صفحه 198-200, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=1&p=198)  +, تفاوت ماده فلسفی (هیولی) و ماده طبیعی (صفحه 204, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=1&p=204)  +, نقش اعتقاد به قدم ماده در اتهامات وارده بر عقاید دینی ارسطو و بوعلی و ملاصدرا (صفحه 204-205, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=1&p=204)  +, پرسش و پاسخهایی در مورد کیفیت حدوث و قدم صورت و ماده (صفحه 206-207, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=1&p=206)  +, نظر ملا صدرا در مورد ماده و رابطه آن با صورت ( ترکیب اتحادی ماده و صورت ) و حدوث و قدم آن (صفحه 208-210, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=1&p=208)  +, بطلان تبادل صور و برهان فصل و وصل در مورد اثبات بقاء ماده بدون صورت (صفحه 208-209, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=1&p=208)  +, بررسی مناط احتیاج اشیاء به ماده مبنی بر مرجحیت و تشخص (صفحه 223-224, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=1&p=223)  +, نقدی بر ملاصدرا در مورد تعبیر مرجحیت در مناط احتیاج نفس و صورت به ماده (صفحه 224-239, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=1&p=224)  +, متن عبارت اسفار در مورد اثبات سبق حوادث زمانی بر قوه و ماده و امکان استعدادی (صفحه 225-230, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=1&p=225)  +

ش

شرح مبسوط منظومه/جلد سه +جایگاه و معنای اصطلاح ماده و جهت در منطق و فلسفه و ارتباط این دو با یکدیگر (صفحه 9-11, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=3&p=9)  +
شرح مبسوط منظومه/جلد چهار +مفهوم ماده از دیدگاه فیلسوف (صفحه 109-110, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=4&p=109)  +
شرح منظومه/جلد دو +فرق ماده و علت مادی (صفحه 20, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1323&v=2&p=20)  +, نظر سید صدرالدین شیرازی و ملا صدرا در مورد نحوه ترکب جسم از ماده و صورت (ترکیب اتحادی ) (صفحه 27, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1323&v=2&p=27)  +, خلاصه ای از نظرات فلسفه در مورد رابطه ماده و صورت (پاورقی) (صفحه 33-34, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1323&v=2&p=33)  +, نقدی بر حاجی سبزواری در انتساب انکار ترکیب جسم طبیعی از ماده و صورت به افلاطون (صفحه 192, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1323&v=2&p=192)  +
شرح منظومه/جلد یک +بیان رابطه موضوع و عرض و ماده و صورت (رابطه حال و محل) (صفحه 78-79, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1323&v=1&p=78)  +, نوع ترکیب ماده و صورت از نظر حکما (صفحه 85, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1323&v=1&p=85)  +, رابطه میزان تجرد صورت اشیاؤ از ماده (صفحه 92, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1323&v=1&p=92)  +, نحوه وجود عرض برای موضوع و صورت برای ماده (صفحه 179, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1323&v=1&p=179)  +, نظر فلاسفه مادی در مورد ملاک نیازمندی اشیا به علت (هستی) (صفحه 253-254, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1323&v=1&p=253)  +

ع

علل گرایش به مادیگری +نظریه ازلیت ماده و عدم تنافی آن با خدا پرستی (صفحه 117-119, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1325&p=117)  +, توهم تنافی ازلیت ماده با اعتقاد به خدا در فلسفه غرب (صفحه 117-119, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1325&p=117)  +

ف

فلسفه تاریخ/جلد دو +بیان نقش ماده و نیرو در عالم از نظر مارکس و توضیح آن (صفحه 111-115, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1330&v=2&p=111)  +

م

معاد +اشاره ای به نظر ملاصدرا در مورد وجود امری پیدا کردن ماده در سیر تکاملی اش (صفحه 139, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1337&p=139)  +, نقد و بررسی فرازهایی از کتاب ذره بی انتها اثر مهندس بازرگان در مورد ماده و انرژی و روح (صفحه 143-147, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1337&p=143)  +, نقد نظریه ماده و انرژی در کتاب ذره بی انتها اثر مهندس بازرگان (صفحه 155-204, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1337&p=155)  +, دیدگاه مهندس بازرگان در مورد عدم امکان ازلی بودن ماده (صفحه 179-180, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1337&p=179)  +, نقد و بررسی مساله ازلیت عالم و ماده در کتاب ذره بی انتها اثر مهندس بازرگان (صفحه 183, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1337&p=183)  +
مقالات فلسفی/جلد سه +نگارش رساله فی مذهب ارسطاطالیس توسط میرداماد درباره صنع و ابداع , نظریه حکما درباره قدم ماده و حل اختلافات افلاطون و (صفحه 69, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1338&v=3&p=69)  +, تقسیم موجود به ثابت مطلق (مجردات ) و متغییر مطلق (مادیات ) و رد ثابت و متغییر نسبی بر اساس نظریه ملاصدرا (صفحه 103-104, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1338&v=3&p=103)  +, استشهاد به شعری از مولوی در مورد وحدت بخشی حقایق مجرده ثابته به مادیات (صفحه 105, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1338&v=3&p=105)  +, لزوم انکار تکامل واقعی عالم بر مبنای نظریه قدما در مورد اصل ماده و صورت (صفحه 113-115, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1338&v=3&p=113)  +, عقیده حکماء درباره رابطه ماده و صورت (صفحه 214, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1338&v=3&p=214)  +, معانی ماده (صفحه 216, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1338&v=3&p=216)  +, بحثی پیرامون تعریف ماده وعبارتی از منظومه در این مورد و تشریح اقوال در حقیقت آن (صفحه 216-219, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1338&v=3&p=216)  +, بیان اقوال مختلف پیرامون حقیقت ( ماده ) در اصطلاح فلسفه ( ماده فلسفی ) (صفحه 218, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1338&v=3&p=218)  +, نظریه اشراقیون در باب حقیت ماده (صفحه 218, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1338&v=3&p=218)  +, براهین اثبات ماده (صفحه 219, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1338&v=3&p=219)  +, عدم نیاز صورت جسمیه به اثبات بر خلاف ماده (صفحه 219, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1338&v=3&p=219)  +, اثبات تلازم میان ماده و صورت در اجسام (صفحه 268-271, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1338&v=3&p=268)  +, بررسی رابطه میان اصل تبدیل ماده به انرژی در علم جدید با بحث فلسفی ماده و صورت (صفحه 271, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1338&v=3&p=271)  +, رابطه اصل تبدیل ماده به انرژی با مساله ماده و صورت (صفحه 271-279, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1338&v=3&p=271)  +, تعارض میان مفهوم جدید ماده با مفهوم فلسفی آن ( به لحاظ عدم انفکاک ماده فلسفی از صورت جسمیه ) (صفحه 280, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1338&v=3&p=280)  +, بررسی عدم امکان تجرد ماده از صورت از دیدگاه ابن سینا (صفحه 280-281, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1338&v=3&p=280)  +, بررسی کیفیت ترکیب ماده و صورت و جنس و فصل (صفحه 316, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1338&v=3&p=316)  +, بررسی کیفیت ترکیب ماده و صورت (صفحه 316-331, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1338&v=3&p=316)  +, تشریح اصطلاح ماده به معنای حامل استعداد شی ء و اصطلاح ماده به معنای حامل فعلیت شی ء (صفحه 319-321, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1338&v=3&p=319)  +, بحثی در مورد تقدم صورت بر ماده و ذکر انواع تقدمها (صفحه 320-321, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1338&v=3&p=320)  +, اشاره یی به تفاوت موضوعات علوم ریاضی , طبیعی و الهی از جهت وابستگی به ماده و عدم آن (صفحه 329, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1338&v=3&p=329)  +
مقالات فلسفی/جلد یک +مقایسه ویژگیهای موجودات زنده و بی جان و کلامی از کرسی موریسن در این زمینه (صفحه 21, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1338&v=1&p=21)  +, نظریه ارسطو پیرامون حرکت و تغییر ماده و صورت (صفحه 263-266, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1338&v=1&p=263)  +, تفاوت نظریه ارسطو , بوعلی و صدرالمتالهین در مورد حرکت جوهر و عرض و ماده و صورت (صفحه 266-267, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1338&v=1&p=266)  +
مقدمه ای بر جهان بینی اسلامی/جلد پنج +بررسی اصل تقدم ماده بر روح در ماتریالیسم فلسفی (صفحه 93-95, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1298&v=5&p=93)  +, بررسی اصالت ماده از دیدگاه ماتریالیسم تاریخی (صفحه 93-95, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1298&v=5&p=93)  +

ن

نقدی بر مارکسیسم +بررسی توانایی علم در اثبات علیت و امکان علیت ماده برای سایر پدیده ها (صفحه 33-34, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1342&p=33)  +, کیفیفت خالقیت ماده برای عالم از نظر مارکس و بیان آندره پی تیر در این مورد در کتاب مارکس و مارکسیسم (صفحه 72-73, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1342&p=72)  +, نظر دکارت در مورد ماده و حرکت (صفحه 159, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1342&p=159)  +