ابزارهای شخصی

گویش‌ها
فضاهای نام
عملکردها
از ویکی مطهر

صفحات شامل کلیدواژهٔ "متحرک"

نمایش نتایج:3 صفحه.

ح

حرکت و زمان در فلسفه اسلامی/جلد دو +نقش اتحاد حرکت و متحرک در حرکت جوهری در بی نیازی حرکت از علتی ماسوای علت متحرک (صفحه 263-264, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=2&p=263)  +
حرکت و زمان در فلسفه اسلامی/جلد یک +تفاوت نسبت حرکت به متحرک و نیاز حرکت به قابل بنابر نظریه حرکت جوهری صدرایی با قول قدمای فلاسفه (صفحه 101-103, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=1&p=101)  +, متن عبارت اسفار ملاصدرا در اثبات محرک اول و نیاز هر متحرکی به محرک (صفحه 107-109, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=1&p=107)  +, پاسخ به اشکالات وارده بر اصل نیاز متحرک به محرک (صفحه 113-136, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=1&p=113)  +, براهین حکماء در اثبات نیاز متحرک به محرکی غیر از خود و اشکالات وارده بر آنها (صفحه 114-123, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=1&p=114)  +, اثبات غیریت متحرک و محرک از راه امتناع سکون در صورت ذاتیت حرکت برای اشیاء (صفحه 114, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=1&p=114)  +, اثبات نیاز متحرک به محرک غیری از راه منافات ذاتیت حرکت با اصل حرکت (صفحه 114-115, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=1&p=114)  +, اثبات نیاز متحرک به محرک خارجی به علت منافات ذاتیت حرکت با وجود غایت در حرکات (صفحه 115-116, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=1&p=115)  +, اثبات نیاز متحرک به علت فاعلی غیر خود از راه لزوم وجود سنخیت بین علت و معلول (صفحه 115, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=1&p=115)  +, معنای مغایرت محرک و متحرک ( در تعبیر ارسطو ) و اختلاف فلاسفه اسلامی و غربی در برداشت از برهان ارسطو (صفحه 121-123, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=1&p=121)  +, موضوع حرکت و ماهیت آن و ارتباط آن با جسم از دیدگاه قدمای فلاسفه و ملاصدرا (صفحه 247-250, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=1&p=247)  +, متن عبارت اسفار ملاصدرا در مورد اثبات جسم به عنوان موضوع حرکت (صفحه 251-253, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=1&p=251)  +, بررسی ملاک نیازمندی حرکت به موضوع ( متحرک ) (صفحه 267-274, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=1&p=267)  +, بررسی نیاز حرکت جوهری به فاعل و قابل (علت و موضوع) (صفحه 276-279, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=1&p=276)  +, متن عبارت اسفار ملاصدرا در اثبات طبیعت برای متحرک و علیت مباشر طبیعت برای حرکات , مانند حرکت ارادی و طبیعی (صفحه 303-308, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=1&p=303)  +, عدم وجود ماهیت بالفعل برای شی ء در حال حرکت (صفحه 440-441, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=1&p=440)  +, بقا و عدم بقا, وحدت و کثرت , بالقوه و یا بالفعل بودن شی متحرک از نظر ملاصدرا بنا بر وحدت مقوله و حرکت (صفحه 441-443, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=1&p=441)  +, اشکال عدم بقای موضوع در حرکت جوهری و پاسخ آن (صفحه 447-457, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=1&p=447)  +, بررسی تهافت کلمات صدر المتالهین (ره) در باب موضوع حرکت در جوهر (صفحه 447-457, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=1&p=447)  +, نظر علامه طباطبایی در باب موضوع حرکت جوهری و نقد این نظر (صفحه 450, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=1&p=450)  +, نقش حدوث در حرکت جوهر در نیاز این حرکت به موضوع (صفحه 451, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=1&p=451)  +, اقوال مختلف ملاصدرا در باب موضوع حرکت جوهریه و رفع تهافت از آن کلمات (صفحه 457-460, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=1&p=457)  +, عجز ابن سینا از درک موضوع حرکت کمیه و بیان احتمالات ایشان در موضوع حرکت کمی و نظر ملاصدرا در این باب (صفحه 460-466, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=1&p=460)  +

ش

شرح مبسوط منظومه/جلد یک +نظر ملا صدرا در عدم فعلیت ماهیت ( حد ) برای شیی ء در حال حرکت (صفحه 133-134, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=1&p=133)  +