ابزارهای شخصی

گویش‌ها
فضاهای نام
عملکردها
از ویکی مطهر

صفحات شامل کلیدواژهٔ "مثل"

نمایش نتایج:9 صفحه.

آ

آشنایی با علوم اسلامی/جلد یک +نظریه مثل افلاطونی, موافقان و مخالفان آن (صفحه 171-172, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1287&v=1&p=171)  +

ا

اصول فلسفه و روش رئالیسم/جلد پنج +تمثیلی از افلاطون پیرامون مقایسه مادیات طبیعی و افراد جزئی با حقایق کلی و مثالهای ملکوتی (مثل افلاطونی) (صفحه 108-109, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=5&p=108)  +
اصول فلسفه و روش رئالیسم/جلد یک +به کارگیری کلمه ایده آلیسم در اصطلاحات فلسفی موسوم به مثل افلاطونی توسط افلاطون و غیر او از فلاسفه (صفحه 58-59, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=1&p=58)  +, شرح عقیده افلاطون در مورد حقایق مجرده و فرض وجود مثل مجرده برای موجودات جهان ماده (صفحه 58-59, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=1&p=58)  +, دیدگاه اشراقیون در زمینه مثل افلاطونیه (صفحه 58, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=1&p=58)  +, شعری از میرفندرسکی در مورد اعتقاد به مثل افلاطونی (صفحه 58-59, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=1&p=58)  +, مخالفت شیخ الرئیس ابوعلی سینا با اعتقاد به مثل افلاطونی (صفحه 59, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=1&p=59)  +, شرح فلسفه اسکولاستیک در مسئله وجود کلی و مثل افلاطونی (صفحه 60, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=1&p=60)  +, دیدگاه فلاسفه اسلامی در مورد اعتقاد به مثل افلاطونی (صفحه 61, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=1&p=61)  +
الهیات شفا/جلد یک +نقد و بررسی و تبیین مثل افلاطونی از کتاب شفای بوعلی (صفحه 310-322, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1295&v=1&p=310)  +, توضیح مثل افلاطونی و مثالهایی جهت وضوح این نظریه و منشا این نظریه از نظر ابن سینا (صفحه 310-315, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1295&v=1&p=310)  +, نظر ارسطو در مورد مثل افلاطونی (صفحه 313, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1295&v=1&p=313)  +, نظر فلاسفه اسلامی نظیر بوعلی , فارابی , شیخ اشراق و ملاصدرا درباره مثل افلاطونی (صفحه 315-316, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1295&v=1&p=315)  +, تاریخچه بحث مثل افلاطونی قبل از افلاطون و نقش فیثاغورث در طرح این نظریه (صفحه 316-317, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1295&v=1&p=316)  +, مستند قرآنی , نظریه شیخ اشراق در مورد مثل افلاطونی ( آیه 15 سوره حجر ) و شعری از مولوی در مورد مثل (صفحه 319, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1295&v=1&p=319)  +, بخشی از کتاب شفای بوعلی در مورد نظریه مثل افلاطونی (صفحه 321-322, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1295&v=1&p=321)  +, نقش عقاید مذهبی بت پرستانه فیثاغورث و طالس ملطی در تعبیر به خدایان و ارباب انواع بجای مثل و رابطه خدایان و اعداد از نظر اینان (صفحه 347, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1295&v=1&p=347)  +, رد تلازم نظریه مثل افلاطونی و انکار واقعیت خارجی محسوسات (صفحه 363-366, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1295&v=1&p=363)  +, مقایسه رابطه مثل افلاطونی و محسوسات خارجی با نظریه عرفا در مورد رابطه خالق و مخلوق از حیث عظمت (صفحه 364, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1295&v=1&p=364)  +, شرح براهین ابن سینا در کتاب شفا در رد مثل افلاطونی و نظریه تعلیمیات و تفاوت عددی موجودات (صفحه 366-379, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1295&v=1&p=366)  +

ب

بیست گفتار +آشنایی با عقیده فلسفی افلاطون بنام مثل (صفحه 363-364, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1300&p=363)  +

ت

توحید +توضیخ نظریه مثل افلاطونی با استفاده از مثال وی در تبیین آن (صفحه 20-21, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1307&p=20)  +, توضیحی پیرامون نظریه مثل افلاطونی (صفحه 27, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1307&p=27)  +

ح

حرکت و زمان در فلسفه اسلامی/جلد دو +نقش قبول مبنای مثل افلاطونی در حل مشکل بقاء و وحدت موضوع در حرکت جوهری (صفحه 44, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=2&p=44)  +, تمثیلی از شیخ اشراق در مورد عامل وحدت نظام متصرم طبیعت و موضوع حرکت طبیعی و تطبیقی آن بر مثل افلاطونی (صفحه 116-118, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=2&p=116)  +, بخشی از متن عربی اسفار ملاصدرا در براهین تکمیلی بر حرکت جوهری و تنبیهی پیرامون مثل افلاطونی (صفحه 119-122, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=2&p=119)  +

ش

شرح مبسوط منظومه/جلد یک +معنای کلی در فلسفه افلاطون بر مبنای نظریه مثل و توجیه این نظر توسط عرفا از طریق وجود سعی (صفحه 55, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=1&p=55)  +, عدم ارتباط نظریه مثل افلاطونی به اصالت ماهیت (صفحه 190, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=1&p=190)  +, فرق اعیان ثابته در اصطلاح عرفا با مثل افلاطونی (صفحه 252, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=1&p=252)  +, معنای مثل افلاطونی و عدم ارتباط آن به بحث کلیات و کلی طبیعی در فلسفه اسلامی (صفحه 302, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=1&p=302)  +, نظر شیخ اشراق و بوعلی و ملاصدرا در مورد مثل افلاطونی و کلی طبیعی (صفحه 302-303, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=1&p=302)  +

م

مقالات فلسفی/جلد سه +دیدگاه ارسطو , بوعلی, شیخ اشراق , ملاصدرا و میرداماد در مورد نظریه مثل افلاطونی (صفحه 29, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1338&v=3&p=29)  +