ابزارهای شخصی

گویش‌ها
فضاهای نام
عملکردها
از ویکی مطهر

صفحات شامل کلیدواژهٔ "مسابقه ( عام )"

نمایش نتایج:3 صفحه.

آ

آشنایی با علوم اسلامی/جلد سه +آشنایی با کتاب السبق والرمایه در فقه (صفحه 127, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1287&v=3&p=127)  +

ا

اسلام و مقتضیات زمان/جلد یک +اهمیت دستور سبق و رمایه در اسلام به منظور نشان دادن قدرت اسلام (صفحه 237-238, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1293&v=1&p=237)  +

خ

ختم نبوت +انطباق قوانین اسلام با مقتضیات زمان در باب سبق و رمایه باستناد آیه 60 سوره انفال (صفحه 60, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1314&p=60)  +