ابزارهای شخصی

گویش‌ها
فضاهای نام
عملکردها
از ویکی مطهر

صفحات شامل کلیدواژهٔ "معقولات اولی"

نمایش نتایج:11 صفحه.

ا

اصول فلسفه و روش رئالیسم/جلد دو +معنی و فرق بین معقولات اولیه و ثانویه در فلسفه (صفحه 14, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=2&p=14)  +, دیدگاه عقلیون در مورد اقسام معقولات (صفحه 17, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=2&p=17)  +, نقد و بررسی نظریه دانشمندان پیرامون عوامل پیدایش معلومات اولیه و مبادی عقلیه در ذهن (صفحه 144-150, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=2&p=144)  +, نظریه صدر المتالهین در مورد تکامل تدریجی عقل و معقولات (صفحه 147, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=2&p=147)  +
اصول فلسفه و روش رئالیسم/جلد یک +بهره گیری دانشمندان ماتریالیست از استنباطات نظری در کتب مربوط به ماتریالیسم دیالکتیک (صفحه 47, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=1&p=47)  +, نظریه دکارت پیرامون ارزش محسوسات و معقولات و تفاوت نظریه وی با نظریه ارسطو در این زمینه (صفحه 161-163, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=1&p=161)  +, تسمیه برخی از فلاسفه قائلین به معقولات به عقلیون (صفحه 164, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=1&p=164)  +, پیروی لایب نیتس , مالبرانش واسپینوزا از عقیده دکارت در زمینه ارزش معقولات و محسوسات و قطعیت آن (صفحه 165-166, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=1&p=165)  +, تفاوت دیدگاه دکارت , جان لاک , برکلی و هیوم در مسئله ارزش ادراکات حسی و معقولات و خواص جسم (صفحه 166-167, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=1&p=166)  +, ارزش معلومات و ادراکات حسی و معقولات از دیدگاه کانت فیلسوف آلمانی (صفحه 169-170, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=1&p=169)  +
الهیات شفا/جلد دو +بررسی نسبت معقولات به واجب تعالی از نظر ابن سینا (صفحه 397-411, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1295&v=2&p=397)  +, تفاوت نظر ابن سینا و ملاصدرا در مورد قیام صدوری و حلولی صور علمیه و حسیه به نفس انسان (صفحه 405, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1295&v=2&p=405)  +, توضیح بخشی از شفای بوعلی در مورد نسبت معقولات به واجب الوجود (صفحه 409-412, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1295&v=2&p=409)  +, بررسی نظریات ابن سینا در مورد چگونگی قیام صور علمی به ذات حق و نحوه ارتباط معقولات با واجب تعالی (صفحه 416-421, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1295&v=2&p=416)  +, سه فرضیه صور لازمه و صور مفارقه و صور مرتسمه از ابن سینا در مورد نحوه ارتباط معقولات با ذات حق (صفحه 417-421, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1295&v=2&p=417)  +, نقش نظریه شیخ اشراق در مورد علم حضوری واجب الوجود به موجودات در ابطال نظریه علم ارتسامی ابن سینا (صفحه 421, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1295&v=2&p=421)  +, توضیح بخشی از متن شفای بوعلی در مورد نسبت معقولات به واجب تعالی (صفحه 426-429, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1295&v=2&p=426)  +
الهیات شفا/جلد یک +مرتبه افراد محسوس و طبیعی نسبت به افراد معقول و ماوراء طبیعی و نقش علت ماوراء نسبت به طبیعت از نظر افلاطون (صفحه 363, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1295&v=1&p=363)  +

ش

شرح مبسوط منظومه/جلد دو +معنا و اقسام معقولات (صفحه 59, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=2&p=59)  +, تعریف معقولات اولیه و کیفیت تحقق آن در ذهن (صفحه 60-62, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=2&p=60)  +, اختلاف نظر ملا صدرا با خواجه و بوعلی در کیفیت پیدایش معقولات اولیه ( کلی ) (صفحه 61-62, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=2&p=61)  +, تفاوت معقولات اولیه و ثانیه در مراحل و صور (صفحه 63, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=2&p=63)  +, بررسی نظریه هگل در مساله معقولات در باب شناخت (صفحه 74-76, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=2&p=74)  +, نحوه رابطه و تحقق معقولات ثانیه بر روی معقولات اولیه در ذهن در باب شناخت (صفحه 84-92, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=2&p=84)  +, تعبیر حکماء در معقولات اولیه و معقولات ثانیه منطقی و فلسفی و بیان فرق هر یک از اینها (صفحه 101-102, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=2&p=101)  +, تعریف مرحوم حاجی سبزواری از معقولات اولیه و ثانیه و نقدی بر آن (صفحه 103-110, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=2&p=103)  +, نقدی بر دیدگاه مرحوم حاجی سبزواری پیرامون اختصاص هر یک از معقولات به قضایای حقیقیه , خارجیه و ذهنیه (صفحه 115-117, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=2&p=115)  +
شرح مبسوط منظومه/جلد سه +اقسام معقولات از دیدگاه فلاسفه اسلامی (صفحه 291, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=3&p=291)  +, وجوه تمایز معقولات ثانیه منطقی از معقولات اولیه (صفحه 301, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=3&p=301)  +, قدرت ذهن بر ادراک معقولات و مسائل فلسفه ماوراء الطبیعه (صفحه 384, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=3&p=384)  +
شرح مبسوط منظومه/جلد چهار +بحثهایی در زمینه جوهر, معقول اول و معقول ثانی (صفحه 307-308, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=4&p=307)  +
شرح منظومه/جلد یک +تفاوت معقولات بالذات و بالعرض و اتحاد معقول بالذات با عقل (صفحه 73, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1323&v=1&p=73)  +, تمایز میان اتحاد معقول بالذات با عقل (صفحه 73, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1323&v=1&p=73)  +, توانایی ذهن در ایجاد کثرت در معقولات و ساخت عناوین متعدد برای واقعیت واحد (صفحه 74, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1323&v=1&p=74)  +, بساطت و ترکب عقلی و وجودی معقول و معقولیت و انتزاع معقولیت از ذات معقول از نظر ملاصدرا (صفحه 93-97, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1323&v=1&p=93)  +, اثبات عدم نیاز اعتبار معقولیت برای معقول به واسطه و رابطه عاقل و معقول از حیث عروض صفت معقولیت بر معقول (صفحه 97-99, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1323&v=1&p=97)  +, رابطه اثبات معقولیت ذاتی برای معقول و اثبات اتحاد عاقل و معقول به برهان تضایف (صفحه 99, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1323&v=1&p=99)  +, ایرادی بر ملاصدرا در مورد نفی واسطه بین معقولیت و معقول (صفحه 100-101, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1323&v=1&p=100)  +, تبیین معنای معقول و بیان مراتب آن (صفحه 110-116, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1323&v=1&p=110)  +, تعریف معقــــــــــول (صفحه 115, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1323&v=1&p=115)  +, نقش عروض صفت کلیت بر معقولات در تفسیم آنها به اولی و ثانوی (صفحه 115, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1323&v=1&p=115)  +, تعریف و تبیین معقولات اولی و ثانوی و مناط و ملاک اولیت و ثانویت معقولات و تفاوتهای آنها با یکدیگر (صفحه 116-124, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1323&v=1&p=116)  +

م

مقالات فلسفی/جلد سه +دیدگاه دکارت در مورد ارزش معقولات و عقل و انکار ارزش واقع نمایی حواس (صفحه 90, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1338&v=3&p=90)  +, فرازی از کتاب تعلیقات فارابی در تعریف معقول و علم (صفحه 151, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1338&v=3&p=151)  +
مقالات فلسفی/جلد یک +پرسش ابوریحان در مورد رابطه مقولات با قوه عاقله و عدم اثبات تجرد آن از راه امتناع حلول معقولات در اجسام و جواب ابوعلی سینابه آن (صفحه 198-204, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1338&v=1&p=198)  +, چگونگی عروض برخی از اعراض بسیطه و صور معقوله بر جسم از دیدگاه بوعلی, صدرالمتالهین و شیخ اشراق (صفحه 198-204, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1338&v=1&p=198)  +

ن

نقدی بر مارکسیسم +ضرورت معقول بودن فلسفه و وحدت معقول و واقع در فلسفه هگل (صفحه 27-30, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1342&p=27)  +, تقسیم معقولات به معقولات اولیه و ثانیه (فلسفی و منطقی) از دیدگاه فلسفه اسلامی (صفحه 28-29, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1342&p=28)  +, رابطه ذهن و خارج از نظر هیوم, هگل و مارکسیسم و دیدگاه آنها از معقولات اولیه و ثانیه و علم (صفحه 37-42, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1342&p=37)  +, نظر قدمای از فلاسفه در مورد تطابق معقولات اولیه (محسوسات ) با خارج (پاورقی) (صفحه 38, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1342&p=38)  +, نقش معقولات اولیه در ایجاد فکر و دیالکتیک ذهنی (صفحه 39-40, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1342&p=39)  +, معقولات اولی و ثانوی منطقی و فلسفی (صفحه 44-45, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1342&p=44)  +, تبیین معنای ذهنیت قوانین منطقی و ریاضی (قوانین اندیشه و ذهنیات ) (صفحه 213-214, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1342&p=213)  +