ابزارهای شخصی

گویش‌ها
فضاهای نام
عملکردها
از ویکی مطهر

صفحات شامل کلیدواژهٔ "معقولات ثانیه"

نمایش نتایج:8 صفحه.

ا

اصول فلسفه و روش رئالیسم/جلد دو +معنی و فرق بین معقولات اولیه و ثانویه در فلسفه (صفحه 14, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=2&p=14)  +
اصول فلسفه و روش رئالیسم/جلد چهار +نحوده ثبوت رابطه در مفاهیم حقیقی و اعتباری (صفحه 29, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=4&p=29)  +

ح

حرکت و زمان در فلسفه اسلامی/جلد یک +معنای ( امر انتزاعی ) و انتزاعی بودن مقوله اضافه (صفحه 297, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=1&p=297)  +

ش

شرح مبسوط منظومه/جلد دو +تعریف معقولات ثانیه و اقسام آن (صفحه 62-70, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=2&p=62)  +, تفاوت معقولات اولیه و ثانیه در مراحل و صور (صفحه 63, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=2&p=63)  +, نقش و اهمیت معقولات ثانیه در شناخت و روش فلاسفه در این مورد (صفحه 70-71, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=2&p=70)  +, بررسی دیدگاه کانت در مورد معقولات ثانیه در باب شناخت و تفاوت آن با دیدگاه حکمای اسلامی (صفحه 71, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=2&p=71)  +, نقد و بررسی نظریه هیوم درباره انکار معقولات ثانیه و موهوم بودن آن و راه حل کانت در این مورد (صفحه 84-92, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=2&p=84)  +, نحوه رابطه و تحقق معقولات ثانیه بر روی معقولات اولیه در ذهن در باب شناخت (صفحه 84-92, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=2&p=84)  +, حل مساله شناخت و معقولات ثانیه بنابر نظر فلاسفه اسلامی (صفحه 92-94, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=2&p=92)  +, تعریف مرحوم حاجی سبزواری از معقولات اولیه و ثانیه و نقدی بر آن (صفحه 103-110, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=2&p=103)  +
شرح مبسوط منظومه/جلد سه +معقولات ثانیه منطقی از دیدگاه کانت و کیفیت پیدایش شناخت بوسیله آن (صفحه 314-315, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=3&p=314)  +, کیفیت انتزاع معقولات ثانیه فلسفه از معانی حرفیه (صفحه 350-353, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=3&p=350)  +, توضیح تعبیر حکماء درباره ظرفیت ذهن برای عروض معقولات ثانیه وظرفیت خارج برای اتصاف (صفحه 356-357, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=3&p=356)  +
شرح مبسوط منظومه/جلد چهار +بحثهایی در زمینه جوهر, معقول اول و معقول ثانی (صفحه 307-308, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=4&p=307)  +
شرح منظومه/جلد یک +تفاوت معقولات بالذات و بالعرض و اتحاد معقول بالذات با عقل (صفحه 73, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1323&v=1&p=73)  +, شرح اشعار منظومه حاجی سبزواری پیرامون معقولات ثانیه (صفحه 109-140, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1323&v=1&p=109)  +, نقش عروض صفت کلیت بر معقولات در تفسیم آنها به اولی و ثانوی (صفحه 115, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1323&v=1&p=115)  +, تعریف و تبیین معقولات اولی و ثانوی و مناط و ملاک اولیت و ثانویت معقولات و تفاوتهای آنها با یکدیگر (صفحه 116-124, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1323&v=1&p=116)  +, تقسیم معقولات ثانیه به فلسفی و منطقی و تشریح و تبیین مراد از این مفاهیم و موارد کاربرد آنها (صفحه 124-138, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1323&v=1&p=124)  +, تعین و عدم تعین معقول ثانی بر اساس مبنای اصالت وجود و اصالت ماهیت (پاورقی) (صفحه 137-138, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1323&v=1&p=137)  +, پاسخ سبزواری به نقد وارد بر خواجه طوسی در بر شماری شیئیت و امکان از معقولات ثانی به حمل بر معقولات ثانی فلسفی (صفحه 138-140, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1323&v=1&p=138)  +, رابطه مفاهیم و محکی آنها (صفحه 166, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1323&v=1&p=166)  +, تشریح تقسیم معانی و مفاهیم عارض بر ذهن از سوی فلاسفه به مفاهیم واقعیه و انتزاعیه و اعتباریه (صفحه 235-238, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1323&v=1&p=235)  +, تفاوت دیدگاه مبنای اصالت وجود و اصالت ماهیت در حمل عناوین حقیقی و اعتباری بر مفاهیم و معانی (صفحه 238-239, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1323&v=1&p=238)  +

ن

نقدی بر مارکسیسم +تقسیم معقولات به معقولات اولیه و ثانیه (فلسفی و منطقی) از دیدگاه فلسفه اسلامی (صفحه 28-29, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1342&p=28)  +, مبدا پیدایش مفاهیم ضرورت و وجود و مفاهیم کلیه در ذهن (متن و پاورقی) (صفحه 40-41, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1342&p=40)  +