ابزارهای شخصی

گویش‌ها
فضاهای نام
عملکردها
از ویکی مطهر

صفحات شامل کلیدواژهٔ "مقولات عشر"

نمایش نتایج:10 صفحه.

ا

الهیات شفا/جلد دو +اثبات خروج واجب الوجود از مقولات عشر و عدم صدق حدود مقولات بر واجب از دیدگاه بوعلی (صفحه 218, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1295&v=2&p=218)  +, نفی مقولات از علم (صفحه 355-359, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1295&v=2&p=355)  +

ح

حرکت و زمان در فلسفه اسلامی/جلد دو +دیدگاه شیخ اشراق در مورد تفکر ارسطویی مبنی بر قوام مقولات دهگانه بر جوهر (صفحه 94-95, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=2&p=94)  +, دیدگاه فلاسفه بعد از ارسطو در مورد مقولات عشر ارسطویی (صفحه 97-99, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=2&p=97)  +
حرکت و زمان در فلسفه اسلامی/جلد یک +اختلاف نظر بوعلی سینا با صدر المتالهین در تعیین حقیقت حرکت و خروج آن از مقولات بر مبنای اصالت الوجود (صفحه 39-40, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=1&p=39)  +, نظر شیخ اشراق در مقوله حرکت (صفحه 40, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=1&p=40)  +, رد نظریه شیخ اشراق مبنی بر خروج حرکت از مقولات عشر (صفحه 251-252, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=1&p=251)  +, نقد و بررسی دیدگاههای متفاوت در توجیه و معنای انتساب حرکت به مقولات ونظریه معروف حکماء (صفحه 323-325, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=1&p=323)  +, بررسی برهان شیخ الرئیس بر موضوعیت مقوله برای حرکت (صفحه 327-328, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=1&p=327)  +, اشکالی بر ملا صدرا در رد موضوعیت مقوله حرکت در زمینه عدم توجه به بعد وجودی حرکت (صفحه 328-330, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=1&p=328)  +, اثبات موضوع نبودن مقوله برای حرکت (صفحه 232-331, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=1&p=232)  +, رد نظریه برقراری رابطه نوع و جنس بین مقوله و حرکت و توجیه ملا صدرا درباره آن (صفحه 338-342, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=1&p=338)  +, بررسی اشکال مرحوم سبزواری بر ملا صدرا در مورد تعبیر جنس بودن مقوله برای حرکت (صفحه 345-346, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=1&p=345)  +, اثبات مقوله به عنوان مسافت حرکت از نظر ملا صدرا (صفحه 347, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=1&p=347)  +, معنی و توجیه حرکت در مقوله از دیدگاه صدر المتالهین و توضیحی پیرامون آن (صفحه 351-355, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=1&p=351)  +, تشریح رابطه حرکت و مقوله و معنای جمله فلاسفه للمتحرک فی کل آن فرد من المقوله بالقوه (صفحه 351-355, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=1&p=351)  +, متن عبارت اسفار ملاصدرا در مورد نسبت حرکت به مقولات و معنی حرکت در مقوله (صفحه 356-362, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=1&p=356)  +, بررسی دیدگاههای متفاوت فلاسفه در مورد مافیه الحرکه ( مسافت ) در باب مقولات قابل حرکت (صفحه 367-387, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=1&p=367)  +, نظر مرحوم سبزواری در خروج حرکت از مقولات ماهوی به دلیل وجودی بودن حرکت (صفحه 375, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=1&p=375)  +, بحثی درباره تعداد مقولات از نظر فلاسفه (صفحه 376-377, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=1&p=376)  +, متن عبارت اسفار ملاصدرا در تعیین مقولات قابل حرکت ( مافیه الحرکه , مسافت ) (صفحه 395-398, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=1&p=395)  +, تحقیق و بررسی در مورد وقوع حرکت در پنج مقوله این , وضع , کیف , کم و جوهر (صفحه 403-470, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=1&p=403)  +, بررسی رابطه حرکت و تکامل و اشتداد و مقولات قابل اشتداد از نظر ملاصدرا (صفحه 408-421, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=1&p=408)  +, توضیحی پیرامون کیفیت وحدت مقوله در حرکت ( اشتدادی ) از نظر ملاصدرا (صفحه 419-421, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=1&p=419)  +, نحوه وجود مقوله در حرکت ( بیان وحدت و استمرار مقوله ) (صفحه 426-429, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=1&p=426)  +, دیدگاه قدمای فلاسفه پیرامون وحدت و استمرار در حرکت و موضوع و مقوله در باب حرکت (صفحه 427, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=1&p=427)  +

ش

شرح مبسوط منظومه/جلد چهار +بحثی در زمینه مقولات عشر (صفحه 307, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=4&p=307)  +
شرح مبسوط منظومه/جلد یک +فرق مفهوم با ماهیت و حقیقت بر اساس مقولات دهگانه ارسطوئی (صفحه 32-34, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=1&p=32)  +, اثبات تباین با لذات مقولات با یکدیگر (صفحه 351-355, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=1&p=351)  +, اشکال لزوم اجتماع جوهر و عرض و وقوع مقولات تحت مقوله کیف در وجود ذهنی و جوابهای آن توسط حاجی سبزواری (صفحه 352-359, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=1&p=352)  +
شرح منظومه/جلد دو +جریان حرکت قسری و طبعی و تمامی معقولات (صفحه 47, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1323&v=2&p=47)  +
شرح منظومه/جلد یک +رفع اشکال اتحاد مقوله کیف با مقولات عشر در وجود ذهنی از راه اختلاف حمل اولی و شایع (صفحه 70-71, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1323&v=1&p=70)  +

م

مقالات فلسفی/جلد سه +نظر ابن سهلان ساوجی و شیخ اشراق درباره تعداد مقولات (صفحه 25, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1338&v=3&p=25)  +, دیدگاه ابن سهلان ساوجی و شیخ اشراق در مورد مقولات عشر (صفحه 25, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1338&v=3&p=25)  +, دیدگاه شیخ اشراق و ابن سهلان در مورد مقولات عشر (صفحه 38, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1338&v=3&p=38)  +, بررسی دفعی یا تدریجی بودن تغییر در مقولات عشر و نظریه ارسطو وابن سینا در این زمینه (صفحه 100-103, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1338&v=3&p=100)  +, بیان اقوال فلاسفه درباره تعداد مقولات (صفحه 101, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1338&v=3&p=101)  +, تعریف مقوله و تعداد آنها از دیدگاه ارسطو (صفحه 101-102, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1338&v=3&p=101)  +, اختلاف قائلین به نظریه ماهوی در باب وجود ذهنی درباره مقوله علم و ادراک و نظریه محقق دوانی و ملا صدرا در این زمینه (صفحه 159-160, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1338&v=3&p=159)  +, طرح باب مقولات در مباحث منطق توسط بو علی و ارسطو و الحاق این باب به مباحث فلسفه توسط فلاسفه بعد از آنها (صفحه 207-208, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1338&v=3&p=207)  +
مقالات فلسفی/جلد یک +مقایسه نظر قدما و نظر ابن سینا درباره حرکت در مقولات (صفحه 190, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1338&v=1&p=190)  +

ن

نقدی بر مارکسیسم +نظریه ملاصدرا در باب اصل حرکت و حرکت در مقولات بر مبنای حرکت جوهری (صفحه 324-325, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1342&p=324)  +, نقد علامه طباطبایی بر ملاصدرا در مورد حرکت در مقولات و حرکت در حرکت (صفحه 325-326, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1342&p=325)  +