ابزارهای شخصی

گویش‌ها
فضاهای نام
عملکردها
از ویکی مطهر

صفحات شامل کلیدواژهٔ "موقعیت جغرافیایی"

نمایش نتایج:1 صفحه.

خ

خدمات متقابل اسلام و ایران +ارزیابی نقش شرایط اقلیمی و طبیعی در ایجاد ملیت واحد (صفحه 25-28, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1315&p=25)  +