ابزارهای شخصی

گویش‌ها
فضاهای نام
عملکردها
از ویکی مطهر

صفحات شامل کلیدواژهٔ "نسبیت"

نمایش نتایج:16 صفحه.

ا

اسلام و مقتضیات زمان/جلد دو +تحقیقی پیرامون نسبیت اجتهاد (صفحه 71-92, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1293&v=2&p=71)  +, بحثی پیرامون نسبیت مالکیت (صفحه 75-76, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1293&v=2&p=75)  +
اسلام و مقتضیات زمان/جلد یک +معنای نسبیت و نمونه هائی از امور نسبی (صفحه 302-304, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1293&v=1&p=302)  +
اصول فلسفه و روش رئالیسم/جلد یک +دیدگاه پیروان ماتریالیسم دیالکتیک در زمینه عقیده نسبیون راجع به نسبیت حقایق (صفحه 81, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=1&p=81)  +, نقد و بررسی ادله نسبیون بر نسبیت حقایق و انطباق عقیده آنان در این زمینه با عقیده شکاکان (صفحه 153-156, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=1&p=153)  +, تعریف حقیقت و نسبیت آن و نقدی بر ماتریالیسم دیالکتیک در این زمینه (صفحه 184-186, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=1&p=184)  +, انطباق عقیده طرفداران ماتریالیسم دیالکتیک با مسلک شکاکان در مسئله نسبیت حقایق و ارزش معلومات و ادراکات (صفحه 186-193, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=1&p=186)  +, بررسی استدلال مادیون و دکتر ارانی در کتاب ماتریالیسم دیالکتیک بر مادیت فکر و ادراک و نسبیت حقایق و نقد آن (صفحه 187-193, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=1&p=187)  +
الهیات شفا/جلد یک +نظر علامه طباطبایی پیرامون نسبیت سکونات و حرکت در حرکت (صفحه 274-275, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1295&v=1&p=274)  +

ب

بیست گفتار +تبیین ارزشهای نسبی و مطلق و معیارهای ارزشگذاری امور (صفحه 89-91, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1300&p=89)  +

ح

حرکت و زمان در فلسفه اسلامی/جلد دو +نسبیت حرکت از نظر ملاصدرا (صفحه 145-150, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=2&p=145)  +, شرح سخن ملاصدرا در مورد انتزاعیت حرکت و نسبیت آن (صفحه 155-156, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=2&p=155)  +
حرکت و زمان در فلسفه اسلامی/جلد یک +اثبات نسبیت تقسیم وجود و طبیعت به متغییر و ثابت (صفحه 314-317, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=1&p=314)  +, اثبات نسبیت تقسیم وجود به بالقوه و بالفعل و خاصیت مقایسه ای بودن این تقسیمات (صفحه 317, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=1&p=317)  +

خ

ختم نبوت +نسبیت اجتهاد (صفحه 75-76, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1314&p=75)  +

ش

شرح مبسوط منظومه/جلد چهار +پرسش و پاسخ در زمینه نسبیت زمان (صفحه 245-247, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=4&p=245)  +
شرح مبسوط منظومه/جلد یک +اثبات نسبیت خطاهای ذهن در موارد خلاقیتهای ذهنی (صفحه 350, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=1&p=350)  +

ع

عدل الهی +تحقیقی پیرامون نسبی و عدمی بودن شر (صفحه 129-135, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1326&p=129)  +, توضیحی پیرامون نسبی بودن بلا و نعمت (صفحه 159-160, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1326&p=159)  +
علل گرایش به مادیگری +مفهوم فلسفی کلمه تصادف ( صدفه و اتفاق ) و نسبی بودن آن (صفحه 101-115, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1325&p=101)  +

م

مسأله شناخت +نقدی بر نظریه ماتریالیستها در زمینه نسبیت حقیقت (صفحه 181-183, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1336&p=181)  +
مقالات فلسفی/جلد دو +بررسی مطلق یا نسبی بودن سعادت (صفحه 89-95, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1338&v=2&p=89)  +, شرح کلام بوعلی سینا در مورد نسبیت بعضی از خیرات و شرور (صفحه 111-123, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1338&v=2&p=111)  +, معنی مطلق و نسبی و اثبات نسبی بودن خیرات و شرور (صفحه 113-116, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1338&v=2&p=113)  +, نسبیت خیرات و شرور در مورد قوای مختلف یک فرد و افراد مختلف یک نوع (صفحه 115-116, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1338&v=2&p=115)  +
مقدمه ای بر جهان بینی اسلامی/جلد یک +بررسی مساله مطلق یا نسبی بودن ایدئولوژی نسبت به زمان و مکان (صفحه 61-63, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1298&v=1&p=61)  +

ن

نقدی بر مارکسیسم +نقد و بررسی نظریه مارکسیتها در مورد نسبیت ادراکات ذهنی انسان (صفحه 170-172, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1342&p=170)  +, نقد و بررسی نظریه مارکسیستها پیرامون نسبیت و تکامل حقیقت (صفحه 174-180, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1342&p=174)  +, رابطه احکام و مصالح و مفاسد از نظر مرحوم نائینی و اثبات نسبیت احکام بدلیل نسبیت مصالح و مفاسد (صفحه 183, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1342&p=183)  +, نسبیت اخلاق در بعضی روایات (صفحه 184-185, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1342&p=184)  +, نقد و بررسی نظریه دکتر هشترودی پیرامون نسبیت قوانین و اصول اخلاقی و احکام (صفحه 185-186, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1342&p=185)  +, معنای نسبیت عدالت از دیدگاه مارکسیسم بر اساس توجیه کتاب زمینه جامعه شناسی و نقد آن (صفحه 275-276, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1342&p=275)  +