ابزارهای شخصی

گویش‌ها
فضاهای نام
عملکردها
از ویکی مطهر

صفحات شامل کلیدواژهٔ "نظریه تبدل انواع"

نمایش نتایج:10 صفحه.

آ

آشنایی با قرآن/جلد چهار +نقدی بر استناد به آیه 45 سوره نور برای اثبات نظریه تبدل و تسلسل انواع در آفرینش جانداران (صفحه 216, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1228&v=4&p=216)  +, بررسی نظریه داروین درباره تکامل و خلقت موجودات (صفحه 22-218, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1228&v=4&p=22)  +

ا

اصول فلسفه و روش رئالیسم/جلد دو +نگاهی به اصل کوشش برای حیات ( بقاء ) در علم الحیات و نظریه داروین (صفحه 140, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=2&p=140)  +, بررسی اصل انطباق با محیط در علم الحیات (صفحه 141-142, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=2&p=141)  +, رابطه عقل و ادراکات عقلانی با اصل انطباق با محیط در نظریه تبدل انواع (صفحه 142-146, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=2&p=142)  +
الهیات شفا/جلد یک +نظر انباذقلس پیرامون بقا اصلح در عالم و سیر حرکت اتفاقی طبیعت به سوی بقا اصلح (صفحه 216-218, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1295&v=1&p=216)  +, خاطره ای طنز آمیز از زندگی فرانسیس بیکن در مورد نظریه بقا اصلح در عالم (صفحه 217-218, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1295&v=1&p=217)  +

ت

توحید +پرسش پیرامون کفایت قوانین موجود در طبیعت در توجیه بقا و تبدل موجودات زنده و رد آن به استناد فرضیه داروین (صفحه 76-78, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1307&p=76)  +, رد دلالت فرضیه و اصول چهارگانه داروین در توجیه حیات و بقای موجودات زنده بر علت فاعلی بخاطر عدم تنافی آن با علت غایی (صفحه 77-78, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1307&p=77)  +, بررسی ادعای عدم امکان اثبات خداوند پس از کشف قانون تکامل و تبدل انواع (صفحه 221-222, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1307&p=221)  +, تشریح و بررسی فرضیه های مربوط به پیدایش انواع (فرضیه ثبات انواع, فرضیه تبدل انواع, ثبات انواع بر اساس قدمت انواع (صفحه 226-230, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1307&p=226)  +, معرفی کتاب فلسفه النشوء و الارتقاء اثر شبلی شمیل در پاورقی کتاب توحیــــد (صفحه 228, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1307&p=228)  +, نگاهی به تاریخچه نظریه تبدل انواع (صفحه 230, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1307&p=230)  +, بررسی رابطه نظریه تبدل انواع با خداشناسی و اشتباهات الهیون و مادیون در رابطه با این نظریه (صفحه 231-232, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1307&p=231)  +, نقد نظریه لامارک درمورد پیدایش انواع موجودات , نظریه تبدل انواع و نظریه انطباق با محیط (صفحه 237-242, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1307&p=237)  +, اصول داروین در نظریه تبدل انواع (صفحه 240-241, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1307&p=240)  +, تحقیقی در مورد سازگاری و یا عدم سازگاری نظریه تکامل داروین با اصول خداشناسی (صفحه 243-263, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1307&p=243)  +, بررسی تصادم نظریه تکامل داروین با استدلال الهیون به نظام حکیمانه خلقت جهت اثبات خداوند (صفحه 245-253, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1307&p=245)  +, دیدگاه داروین در مورد اصل توجه به غایت در موجودات و دخالت عامل مجهول یا قوه فعاله ماوراءالطبیعی در پیدایش تغییرات (صفحه 253-258, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1307&p=253)  +, نقدی بر دیدگاه لامارک و داروین در مورد نظریه تبدل انواع (صفحه 256-257, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1307&p=256)  +, پاسخهای استاد مطهری به پرسشهایی پیرامون نظریه تکامل (صفحه 258-263, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1307&p=258)  +, تاریخچه فرضیه تکامل جانداران (صفحه 264-278, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1307&p=264)  +
تکامل اجتماعی انسان به ضمیمه هدف زندگی +نگاهی بر اساس و پایه تکامل داروینی (صفحه 143, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1306&p=143)  +

ح

حرکت و زمان در فلسفه اسلامی/جلد دو +تشابه نظریات ابن مسکویه در کتاب طهار´الاعراق و ملاصدرا در اسفار در مورد روابط انواع با یکدیگر با نظر تبدل انواع داروین (صفحه 107-109, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=2&p=107)  +

ف

فلسفه تاریخ/جلد یک +پیش بینی های داروین در قانون تکامل , در زمنیه آینده بشر (صفحه 182-183, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1330&v=1&p=182)  +

م

معاد +تفاوت نظریه تکامل انواع با نظریه ثبات انواع (صفحه 184, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1337&p=184)  +, نگاهی به توحیدی بودن نظریه تکامل انواع (صفحه 186, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1337&p=186)  +
مقالات فلسفی/جلد یک +بررسی تاثیر و رابطه نظریه تکامل انواع داروین با نظریه اصالت نیروی حیات (صفحه 23-24, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1338&v=1&p=23)  +

ن

نقدی بر مارکسیسم +نظریه مارکسیسم در مورد تبدیل کمیت به کیفیت در سیر تغییرات موجودات و تبدیل ماهوی انواع (صفحه 76-78, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1342&p=76)  +, نقش کار در تبدل انواع از نظر لامارک (پاورقی) (صفحه 144-145, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1342&p=144)  +, توضیح مقصود انگلس از نقش کار در میمون برای تبدل به صورت انسان (تکامل فکری) (پاورقی) (صفحه 145, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1342&p=145)  +, بررسی هدفمندی تکامل طبیعی بر اساس نظریه داروین (صفحه 267, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1342&p=267)  +