ابزارهای شخصی

گویش‌ها
فضاهای نام
عملکردها
از ویکی مطهر

صفحات شامل کلیدواژهٔ "نوع"

نمایش نتایج:4 صفحه.

آ

آشنایی با علوم اسلامی/جلد یک +نقش سنجش کلی با افرادش در بوجودآمدن نوع, جنس, فصل, عرض عام و خاص (صفحه 45-47, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1287&v=1&p=45)  +

ا

الهیات شفا/جلد دو +رابطه نوع و فصل و ماده و صورت (صفحه 266-268, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1295&v=2&p=266)  +

ح

حرکت و زمان در فلسفه اسلامی/جلد دو +دیدگاه ابن سینا درباره غایت در حرکت و انواع (صفحه 240-242, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=2&p=240)  +
حرکت و زمان در فلسفه اسلامی/جلد یک +رابطه فصل و جنس و نوع (صفحه 346, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=1&p=346)  +