ابزارهای شخصی

گویش‌ها
فضاهای نام
عملکردها
از ویکی مطهر

صفحات شامل کلیدواژهٔ "وجودخارجی"

نمایش نتایج:12 صفحه.

آ

آشنایی با علوم اسلامی/جلد یک +تعریف وجود ذهنی و عینی (صفحه 195-201, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1287&v=1&p=195)  +

ا

اصول فلسفه و روش رئالیسم/جلد سه +دلایل مغایرت وجود باماهیت در ذهن و اتحاد آن در خارج (صفحه 43-45, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=3&p=43)  +, تاریخچه پیدایش نظریه وحدت و کثرت واقعیت عینی در تاریخ فلسفه (صفحه 50-53, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=3&p=50)  +, عدم جریان کثرت ذهنی ماهیات در وجود و واقعیت هستی (صفحه 58-61, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=3&p=58)  +, نقش شناخت ذهن و کیفیت مفهوم سازی آن در مطالعه فلسفی پیرامون واقعیت عینی (صفحه 65-66, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=3&p=65)  +
اصول فلسفه و روش رئالیسم/جلد چهار +گفتاری از پل فولکیه در کتاب مابعدالطبیعه درباره دیدگاه هگل پیرامون وحدت وجود خارجی با وجود ذهنی (صفحه 109, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=4&p=109)  +
اصول فلسفه و روش رئالیسم/جلد یک +رابطه علم با معلوم و مفهوم ذهنی با وجود خارجی (صفحه 83-85, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=1&p=83)  +
الهیات شفا/جلد یک +رد تلازم نظریه مثل افلاطونی و انکار واقعیت خارجی محسوسات (صفحه 363-366, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1295&v=1&p=363)  +

ح

حرکت و زمان در فلسفه اسلامی/جلد دو +پرسش و پاسخ پیرامون وجود خارجی زمان (پاورقی) (صفحه 200-201, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=2&p=200)  +

ش

شرح مبسوط منظومه/جلد دو +اثبات معقولات ثانوی فلسفی از طریق مفهوم وحدت و کثرت در ذهن و خارج (صفحه 121-122, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=2&p=121)  +
شرح مبسوط منظومه/جلد چهار +اشاره ای در مورد عدم ثبات اشیاء در خارج و ثبات ذهن و تاثیر آن در مسأله شناخت از اشیاء (صفحه 57-58, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=4&p=57)  +, نظری بر کیفیت وجود ماهیت در ذهن و خارج (صفحه 368-372, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=4&p=368)  +
شرح مبسوط منظومه/جلد یک +وحدت و عینیت ذهن و خارج از دیدگاه هگل (صفحه 21, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=1&p=21)  +, سنخیت علم حضوری نفس با حقایق خارجی (صفحه 31, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=1&p=31)  +, ابطال گفتار سوفسطائیان پیرامون عدم تحقق وجود و ماهیت در مارواء ذهن ( انکار خارجیات ) (صفحه 67-68, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=1&p=67)  +, بیان رابطه ذهن و خارج (رابطه وجود ذهنی و خارجی) (صفحه 264, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=1&p=264)  +, تفاوت دیدگاه متکلمین با فلاسفه در وجود خارجی و کلی طبیعی (صفحه 303-304, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=1&p=303)  +, رد نظریه ( بارکلی ) در مورد نحوه ارتباط ذهن و خارج در باب علم و ادراک و قدرت ذهن در ساخت صور (صفحه 343, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=1&p=343)  +, بررسی رابطه ذهن و خارج در باب شناخت (صفحه 368-371, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=1&p=368)  +, طرح و حل اشکال صدق یک ماهیت بر دو وجود ذهنی و خارجی بنابر قول به تحقق ماهیات در ذهن به حمل اولی (صفحه 405-407, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=1&p=405)  +, بررسی رابطه نفس و اشیاء خارجی و نقش هر یک در ایجاد صور علمی و ادراکات بر اساس نظر عرفا (صفحه 412-415, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=1&p=412)  +
شرح منظومه/جلد یک +عقیده حکمای اسلامی در مورد حقیقت علم و آگاهی و رابطه وجود ذهنی و خارجی (صفحه 52-54, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1323&v=1&p=52)  +, نقش انکار تطابق وجود ذهنی و خارجی در گرایش به ایده آلیسم (صفحه 53-54, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1323&v=1&p=53)  +, نظریه فاضل قوشچی درباره وجود ذهنی و رابطه آن با وجود خارجی (صفحه 62-63, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1323&v=1&p=62)  +, راه حلهای فلاسفه در مورد اعتبار عدم بعنوان صفت خارجی اشیا از طرف ذهن (صفحه 163-169, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1323&v=1&p=163)  +, نقد و بررسی نظریه فلاسفه اصالت ماهوی مورد اتصاف اشیاء به عدم در خارج از ذهن و حل شبهه تناقض در خارجیت عدم (صفحه 163-165, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1323&v=1&p=163)  +, اثبات موجودیت بالعرض و المجاز برای عدم در خارج (صفحه 165-169, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1323&v=1&p=165)  +

م

مقالات فلسفی/جلد سه +تقسیم وجود به وجود ذهنی و خارجی و بیتی از اشعار منظومه سبزواری در این مورد (صفحه 157, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1338&v=3&p=157)  +, فرازی از کتاب المعتبر در تقسیم وجود به وجود خارجی و وجود ذهنی (صفحه 165, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1338&v=3&p=165)  +, تقسیم وجود به عینی و ذهنی و لفظی و کتبی در بحثهای منطق ارسطو (صفحه 188, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1338&v=3&p=188)  +

ن

نقدی بر مارکسیسم +مقایسه ای میان دیدگاه هگل و مارکس پیرامون اصالت ذهن و عین (صفحه 30, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1342&p=30)  +, رابطه ذهن و خارج از نظر هیوم, هگل و مارکسیسم و دیدگاه آنها از معقولات اولیه و ثانیه و علم (صفحه 37-42, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1342&p=37)  +, بررسی رابطه ذهن و خارج و تطابق ذهن و خارج و رابطه حقیقت با این موضوع (صفحه 174-176, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1342&p=174)  +, نقد نظریه محقق دوانی در مورد رابطه ذهن و خارج و معیار واقع نهایی وجود ذهنی (صفحه 178-180, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1342&p=178)  +, عدم امکان تحقق تضاد و تناقض در خارج و طبیعت (صفحه 296, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1342&p=296)  +, نقد و بررسی نظریه مارکسیستها در مورد عینیت جهان با صیرورت و تغیر (صفحه 327, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1342&p=327)  +, نقد نظریات هگل در باب علیت و فرق آن با دلیل و نظریه وحدت ذهن و خارج و جریان قوانین ذهنی بر خارج (صفحه 329-332, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1342&p=329)  +