ابزارهای شخصی

گویش‌ها
فضاهای نام
عملکردها
از ویکی مطهر

صفحات شامل کلیدواژهٔ "وجودلغیره"

نمایش نتایج:4 صفحه.

ش

شرح مبسوط منظومه/جلد سه +تاریخچه تفکیک وجود رابط از وجود رابطی (صفحه 20, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=3&p=20)  +
شرح منظومه/جلد یک +تقسیم وجود محمولی به نفسی (جوهر) و رابطی (عرض) از نظر فلاسفه و معنای آندو (فی نفسه لنفسه و فی نفسه لغیره) (صفحه 227-228, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1323&v=1&p=227)  +

ع

عدل الهی +بحثی در زمینه اعتبار فی نفسه و لنفسه و اعتبار لغیره اشیا (صفحه 132-133, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1326&p=132)  +

م

مقالات فلسفی/جلد سه +تبیین اقسام نفسی , رابط و رابطی وجود توسط ملا صدرا در اسفار و دیدگاه حاجی سبزواری در این زمینه (صفحه 67-68, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1338&v=3&p=67)  +