ابزارهای شخصی

گویش‌ها
فضاهای نام
عملکردها
از ویکی مطهر

صفحات شامل کلیدواژهٔ "پسرخوانده ها"

نمایش نتایج:3 صفحه.

خ

خاتمیت +نسخ حکم مشروعیت پسر خوانده در اسلام باستناد آیه 40 سوره احزاب (صفحه 14-17, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1313&p=14)  +
ختم نبوت +شان نزول آیه 40 سوره احزاب درباره پسرخواندگی زیدبن حارثه برای رسول خدا(ص) (در پاورقی) (صفحه 8, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1314&p=8)  +

ن

نظام حقوق زن در اسلام +مزایا و نحوه ارث بردن پسر خوانده در عصر جاهلیت (صفحه 280, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1340&p=280)  +