ابزارهای شخصی

گویش‌ها
فضاهای نام
عملکردها
از ویکی مطهر

صفحات شامل کلیدواژهٔ "کل"

نمایش نتایج:2 صفحه.

ا

الهیات شفا/جلد یک +بحثی پیرامون تفاوت جزئی و کلی و جزء و کل (صفحه 39-40, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1295&v=1&p=39)  +

ح

حرکت و زمان در فلسفه اسلامی/جلد دو +اجزای طولی و عرضی کل (صفحه 25-28, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=2&p=25)  +