ابزارهای شخصی

گویش‌ها
فضاهای نام
عملکردها
از ویکی مطهر

صفحات شامل کلیدواژهٔ "کلیات خمس"

نمایش نتایج:7 صفحه.

ا

اصول فلسفه و روش رئالیسم/جلد چهار +ابتنای بحث کلیات خمس منطق بر پذیرش اختلاف ماهیت جوهرها در منطق (صفحه 122-123, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=4&p=122)  +
الهیات شفا/جلد دو +بررسی حقیقت معنای جنس و فصل و رابطه ایندو با یکدیگر و تفاوت جنس و فصل با عرض خاص و عام (صفحه 264-266, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1295&v=2&p=264)  +
الهیات شفا/جلد یک +فرق بین جنس و ماده و رابطه این بحث و اعتبارات ماهیت (صفحه 41-45, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1295&v=1&p=41)  +

ح

حرکت و زمان در فلسفه اسلامی/جلد دو +نقش مبنای اصالت وجود و قول به قوام شی به فصل اخیر و رجوع فصول به وجودات در ازهم پاشیدگی کلیات خمس (صفحه 43, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=2&p=43)  +
حرکت و زمان در فلسفه اسلامی/جلد یک +نقش صور نوعیه در اثبات یا نفی کلیات خمس (صفحه 174, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=1&p=174)  +, بررسی رابطه جنس و نوع با حرکت , بر اساس حرکت جوهری و عدم ثبات ماهیت (صفحه 335-337, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=1&p=335)  +

ش

شرح مبسوط منظومه/جلد دو +نگاهی به اقسام کلی ذاتی و عرضی و تعریف عرض لازم و مفارق (صفحه 424-425, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=2&p=424)  +
شرح مبسوط منظومه/جلد سه +رابطه کلیات خمس با معقولات ثانیه منطقی (صفحه 303-304, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=3&p=303)  +