ابزارهای شخصی

گویش‌ها
فضاهای نام
عملکردها
از ویکی مطهر

صفحات شامل کلیدواژهٔ "کون وفساد"

نمایش نتایج:6 صفحه.

ا

اصول فلسفه و روش رئالیسم/جلد چهار +سازگاری قول به جوهریت هیولی بانظریه کون و فساد و غفلت صدر المتالهین در این زمینه (صفحه 184-185, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=4&p=184)  +, نحوه ارتباط ماده و صورت بنا بر برهان حرکت و کون و فساد (صفحه 186-187, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=4&p=186)  +, توقف اثبات حرکت جوهری بر ابطال نظریه کون و فساد و ابطال نظریه تغییرات بی ارتباط در جهان (صفحه 194-196, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=4&p=194)  +
الهیات شفا/جلد دو +نظر ارسطو در مورد کون و فساد (صفحه 347, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1295&v=2&p=347)  +, توجیه ابن سینا در مورد نظریه کون و فساد ارسطو در عالم عقل (صفحه 348, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1295&v=2&p=348)  +
الهیات شفا/جلد یک +بحثی پیرامون مساله کون و فساد و طرح آن بعنوان اشکالی بر علت غایی (صفحه 132-133, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1295&v=1&p=132)  +

ح

حرکت و زمان در فلسفه اسلامی/جلد دو +جواب نقضی ملا صدرا به ابوعلی سینا در مساله بقاء موضوع در حرکت جوهری از راه بقاء موضوع در کون و فساد (صفحه 16-18, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=2&p=16)  +, رد نظریه کون و فساد بوعلی توسط ملاصدرا بدلیل عدم امکان حرکت دفعی اشیا از قوه به فعل و اثبات حرکت جوهری بدلیل تدریج در این حرکت (صفحه 101-103, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=2&p=101)  +, معرفی کتاب فلسفی الکون و الفساد ارسطو پیرامون تئوری کون و فساد در تغییرات جوهری (صفحه 102, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=2&p=102)  +, دلیل ملاصدرا در اثبات حرکت جوهری از طریق ابطال کون و فساد (صفحه 109, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=2&p=109)  +, اثبات حرکت جوهری و ابطال نظریه کون و فساد به دلیل فعلیت نسبت حال و آینده در حرکت از قوه به فعل (برهان امکان و قوه) توسط علامه طباطبایی (صفحه 110-111, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=2&p=110)  +

م

مقالات فلسفی/جلد سه +تعریف حرکت و کون و فساد (صفحه 100, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1338&v=3&p=100)  +, بررسی دفعی یا تدریجی بودن تغییر در مقولات عشر و نظریه ارسطو وابن سینا در این زمینه (صفحه 100-103, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1338&v=3&p=100)  +
مقالات فلسفی/جلد یک +بررسی سؤال ابوریحان از ابن سینا پیرامون غنا کون و فساد فلک و جواب بوعلی در این مورد (صفحه 125, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1338&v=1&p=125)  +, بررسی اعتراض ابو ریحان بر ارسطو درباره کون و فساد فلک (صفحه 127-128, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1338&v=1&p=127)  +